Page 1 - vskratke_02_23
P. 1

www.vskratke.sk      facebook.com/vskratke       Ročník 03/nepredajné         KOŠICE                                   02/23
         MES A ČNÍK INF ORMÁ CIÍ A  ZA U JÍMA V O S TÍ Z  METR OPOLY VÝ CHODU


         Téma zníženia počtu         mestských častí ožila
         Jablko sváru - zmena zákona o meste Košice


         s t r. 6
                  www.kosice.sk  facebook.com/kosiceofficial ingstagram.com/kosice_official
                                                 Foto na titulke: TASR
   1   2   3   4   5   6