Page 5 - vskratke_06_22_web
P. 5

TÉMA


      Prezident U. S. Steel:
      Ďakujeme za podporu      Prezident košického U. S. Steelu James E. Bruno a primátor mesta Jaroslav Polaček podpísali koncom minulého
      mesiaca Memorandum o porozumení o plánovanej podpore dekarbonizačných projektov. Obe strany v ňom
      deklarovali spoločné úsilie pri napĺňaní dekarbonizačných a modernizačných cieľov.


            Memorandum podpísali prezident U. S. Steel Košice James E. Bruno (na snímke vpravo) a primátor mesta Jaroslav Polaček. Foto: Miroslav Vacula


      Intenzívna komunikácia              Spoločné ciele


      Prezident hutníckej fabriky pri podpise memoranda uviedol, EÚ sa zaviazala znížiť svoje emisie CO2 do roku 2030 o 55
      že pred sebou majú v tejto oblasti dlhú a intenzívnu cestu. percent v porovnaní s rokom 1990. Ak by boli všetky projek-
      V súčasnosti intenzívne komunikujú nielen s mestom, ale aj ty úspešné, dokázal by U. S. Steel použitím najmodernejších
      slovenskou vládou a ďalšími inštitúciami.     technológií znížiť emisie CO2 o 6,3 milióna ton. Vďaka týmto
                               projektom by Slovensko splnilo viac ako 55 percent svojho
      „Chcem sa poďakovať pánovi primátorovi a aj mestu Košice za dekarbonizačného cieľa.
      podporu, ktorej sa nám tu dostávalo za uplynulých 20 rokov.
      Ďakujem aj za podporu v týchto veciach, ktoré chceme riešiť Podľa primátora Jaroslava Polačeka mesto a U. S. Steel chcú
      spolu. V EÚ nás čakajú viaceré výzvy a míľniky v otázkach glo- memorandom ohlásiť viacero spoločných cieľov, ktoré sú
      bálneho otepľovania alebo dekarbonizácie. Aby sa nám táto prospešné pre oboch partnerov.
      transformácia podarila, je dôležité mať podporu slovenskej
      vlády, našich zamestnancov, ale aj miestnych inštitúcií vráta- „Už dlhodobo deklarujeme, že sa chceme stať Európskym
      ne mesta. Zostavený plán pomôže nielen dekarbonizácii, ale hlavným zeleným mestom a preto sme sa prihlásili k rôznym
      aj modernizácii fabriky. Takisto to pomôže aj Slovensku, aby misiám, ktoré zlepšia životné prostredie v našom meste. Ak
      dosiahlo ciele v tejto oblasti, ktoré v rámci EÚ musí splniť,“ ich chceme naplniť, je dôležité podporovať U. S. Steel v ich
      skonštatoval James Bruno.             úsilí a plniť ciele pri zlepšovaní životného prostredia na 100
                               percent. Budeme maximálne spolupracovať pri zmenách
      Vízia nízkoemisnej výroby ocele si bude podľa spoločnosti územného plánu a zrýchľovať odborné procesy, ktoré súvisia
      vyžadovať značné investície, výskum, vývoj technológií a úsilie s tým, aby sme v ten správny okamih mohli spolu predstúpiť
      v projektoch dekarbonizácie a modernizácie. Podľa memoran- pred vládu a povedať, že sme pripravení navzájom sa podporiť.
      da U. S. Steel Košice vyhodnocuje a pripravuje dekarbonizačné S každom investíciou sa zároveň zvyšuje záruka toho, že táto
      projekty, ktoré sa budú môcť realizovať za predpokladu, že spoločnosť bude ešte dlho pôsobiť v našom meste,“ vyhlásil
      bude oprávnený uchádzať sa a dostane štátnu pomoc na rea- primátor.
      lizáciu dekarbonizačných projektov.                             (MK)                                           Jún 2022 | V SKRATKE | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10