Page 3 - vskratke_07_08_22
P. 3

ÚVODNÍK


                                   Myslíme

                                            aj na

                              budúcnosť


      Uplynulý mesiac zažilo naše mesto viacero významných udalostí  Spomenul som si na paralelu s históriou nášho Mestského par-
      – odštartovali sme výstavbu Národného tréningového centra,  ku. Pre budúce generácie ho v 60. rokoch 19. storočia vytvorili
      ktoré sa stane domovom tenisových talentov i rekreačných te- otcovia nášho mesta. Prezieravo skupovali meter štvorcový po
      nistov nielen z Košíc, na moderné športovisko s ihriskom pre  metri štvorcovom, aby na nevyužitej, močaristej pôde vytvorili
      malý futbal a atletickým oválom sa začal meniť roky zanedbávaný  najskôr záhrady, ktoré potom scelili, aby na nich založili zelené
      športový areál Základnej školy na Starozagorskej, dozvedeli sme  pľúca Košíc, ktoré si dnes naplno môžeme užívať...
      sa výsledky urbanisticko – architektonickej súťaže, ktorá nám
      dáva reálnu šancu vytvoriť nové, moderné mestské centrum na  Za všetkými týmito dobrými správami pre Košičanov stojí ob-
      brehoch Hornádu len zopár stoviek metrov vzdušnou čiarou od  rovský tím ľudí – od poslancov mestského zastupiteľstva, cez
      nášho krásneho historického jadra, Krajský súd v Košiciach defi- odborných pracovníkov Magistrátu mesta Košice, po samotných
      nitívne rozhodol o tom, že z parkovania v uliciach nášho mesta  občanov, ktorí svojimi pripomienkami prispeli k viacerým pro-
      už nebude profitovať súkromná firma...      jektom. A nesmierne ma teší, že okrem každodennej súčasnosti
                               myslíme aj na budúcnosť nášho mesta.
      Historickým dňom bol 14. jún. V ten deň sme sa dozvedeli výsled-
      kov anonymnej medzinárodnej súťaže, ktorá nám načrtla, akým
      smerom sa môže naše mesto rozvíjať, ako môže zmeniť svoju tvár,
      ako dostať rieku Hornád späť do centra bez toho, aby sme museli
      zmeniť jej tok, ako vytvoriť pre Košičanov i ľudí, ktorí k nám denne
      prichádzajú za prácou, kvalitné prostredie na život.                 Jaroslav Polaček
                                              primátor mesta Košice

                                        Júl / August 2022 | V SKRATKE | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8