Page 8 - vskratke_07_08_22
P. 8

SAMOSPRÁVA


               Návrh na bezplatnú prepravu na sídlisko Nad jazerom predložila starostka tejto mestskej časti Lenka Kovačevičová. Foto: Miroslav Vacula
      Poslanci riešili cestovanie      MHD na sídlisko Nad jazerom

      V polovici minulého mesiaca sa na svojom predposlednom rokovaní v tomto volebnom období zišli poslanci
      Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Počas dvoch dní rokovali o 70 bodoch programu.

      Z áut do električiek               roval, že ak bezplatné cestovanie vstúpi do platnosti, hodlá sa
                               obrátiť na prokuratúru.
      Na návrh poslankyne a starostky mestskej časti Nad jazerom
      Lenky Kovačevičovej (nezávislá) schválilo zastupiteľstvo na Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) sa rozhodol aj
      druhý pokus (v marci sa rokovanie o tomto bode prerušilo) z tohto dôvodu a viacerým ďalším otáznikom súvisiacich
      zmenu tarify DPMK. Jej dodatok by cestujúcim od začiatku s problematickým krytím výpadku príjmov z cestovného, že
      tohtoročných letných prázdnin až do konca augusta budúceho počká s podpisom uznesenia. Zároveň požiada DPMK o fi-
      roka umožnil využívať bezplatnú prepravu na celej trase elek- nančné kalkulácie a právne analýzy, ktoré pôvodný poslanecký
      tričkových liniek 1, 3, 9, R2. Po doplnení uznesenia by rovnaká návrh a ani dôvodová správa neobsahovali. O tom, či cestujúci
      situácia nastala aj pri cestovaní autobusovou linkou 28.  budú od 1. júla 2022 bezplatne jazdiť na Jazero a späť prostried-
                               kami MHD sa bude podľa primátora diskutovať aj na Valnom
      Starostka svoj návrh zdôvodnila obmedzeniami v doprave zhromaždení DPMK, ktoré sa malo uskutočniť po uzávierke
      počas aktuálnej rekonštrukcie Slaneckej cesty a snahou, aby aktuálneho vydania KOŠICE V SKRATKE.
      čo najviac obyvateľov „presedlalo“ z áut do električiek.
                               Havarijná situácia v krematóriu
      Všetky spomínané linky začínajú alebo končia na sídlisku Nad
      jazerom. Cestujúca verejnosť by mala v zmysle uznesenia nárok Poslanci schválil aj mimoriadne použitie rezervného fondu
      na bezplatnú prepravu na týchto linkách „po uplatnení zľavy mesta Košice vo výške takmer 1,5 milióna eur. Suma sa použije
      v DPMK“. Tú však nebude možné uplatniť automaticky, presné na úhradu výdavkov súvisiacich s havarijnou udalosťou v kre-
      podmienky ešte zverejní DPMK.           matóriu a s mimoriadnymi udalosťami v zoologickej záhrade
                               a na košickej Detskej železnici.
      Práca pre prokurátora               Pre Správu mestskej zelene v Košiciach, ako správcu krema-

      Poslanec a predseda Dozornej rady DPMK Jozef Filipko (SMK) tória, vyčlenilo zastupiteľstvo 1,45 milióna eur na opravu jeho
      v rozprave upozornil, že toto uznesenie nie je z jeho pohľadu poškodenej časti strechy. Tá sa prepadla pri hlavnom vchode
      v súlade so zákonom. Svojich kolegov a primátora mesta va- do budovy ešte v prvej polovici apríla. Aktuálne platí v krema-      8 | V SKRATK | Júl / August 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13