informácie o projekte
Vineyard picture
Tokajská vínna cesta vychádza z histórie veľkých obchodných ciest v Európe. V súčasnosti ponúka možnosť zoznámiť sa priamo vo vinohradníckej oblasti Tokaj s históriou, technológiou pestovania hrozna priamo vo vinohradoch a výrobou tokajského vína v stredovekých pivniciach. Zážitok s návštevy a poznania sa precíti ochutnávkami vína a regionálnych špecialít. Jej obohatením je miestny folklór, kultúrne podujatia, festivaly a návštevy historických pamiatok.
Návšteva vinohradníckej oblasti Tokaj so stredovekými vínnymi pivnicami, kde možno ochutnať v tej najlepšej atmosfére tokajské vína dozrievajúce v drevených dubových sudoch niekoľko rokov je zážitkom, na ktorý sa nezabúda.
Projekt s oficiálnym názvom Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vinnej ceste bol schválený Spoločným monitorovacím výborom pre program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika dňa 26. apríla 2012.Projekt je financovaný: 85% z ERDF, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z vlastných zdrojov.
Akronym (skrátený názov):
Tokajská vínna cesta / Tokaji Borút
Názov projektu:
Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vinnej ceste
Kód projektu:
HUSK/1101/1.3.1/0117
Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 - 2013
Prioritná os:
1. Hospodárstvo a spoločnosť
Oblasť podpory:
1. 3 Rozvoj spoločného turizmu
Opatrenie:
1.3.1 Spoločný rozvoj produktov turizmu, atrakcií, organizácií destinačného manažmentu a súvisiacej infraštruktúry
Celkový projektový rozpočet:
497 552,48.- EUR
Schválený rozpočet pre mesto Košice:
165 302,50.- EUR
Rozpočet pre mesto Abaújszántó:
282 249,98.- EUR
Rozpočet pre Župné mesto Miskolc:
50 000.- EUR
Začiatok implementácie projektu:
1. októbra 2012
Koniec projektových aktivít:
30. septembra 2014
Loga
ciele projektu
Picture 1.
hlavný cieľ projektu:
Vzájomné oboznámenie ľudí na oboch stranách hraníc so svojimi stáročnými kultúrnymi tradíciami, budovanie a posilnenie existujúcich partnerských vzťahov a prehlbovanie vzájomne prospešnej spolupráce
Picture 2.
špecifické ciele:
 • Zvýšiť povedomie občanov o spoločných kultúrno - historickiých tradíciách, oživenie a posilnenie spoločných tradícií, zvykov, oživenie stáročnej vínnej kultúry na oboch stranách hranice
 • Spoločný rozvoj a vytváranie produktov turizmu ako základ budovania porozumenia a priateľstva medzi historicky spolupatričnými regiónmi a ich obyvateľstvom
 • V nadväznosti na podujatia Európske hlavné mesto kultúry obnoviť tradíciu "Tokajskej vínnej cesty" - cesty priateľstva, spolupráce a dobrej nálady.
Picture 3.
aktivity projektu:
 • Založenie vinárskeho múzea v Košiciach
 • Založenie Múzeum tokajských vín v Dome ulánov v Abaújszántó
 • Trojjazyčná vedecko - popularizačná kniha o regióne Tokaj a tokajských vínach
 • Medzinárodná vinárska konferencia
realizácia projektu
Plánované aktivity
- Založenie vinárskeho múzea v Košiciach - Plánovaná prestavba podzemných priestorov archeologického komplexu Dolnej brány na Hlavnej ulici na účely Múzea Tokajskej vínnej cesty, ktoré prezentuje naše mesto ako bránu k tokajskému regiónu.
V rámci projektu mesto preinvestuje 72 000.- EUR na stavebné práce a ďalších 25 000.- EUR na zariadenie expozície budúceho múzea. Celé prostredie expozície bude vytvárať dojem stredovekej pivnice, ktorej súčasťou budú historické exponáty viažuce sa na dejiny vinárstva. Vypracovaný stavebný projekt na úpravu a zariadenie voľných priestorov Dolnej brány – ľavé krídlo podzemného archeologického komplexu, vhodne doplní už existujúcu archeologickú expozíciu. Múzejné priestory budú slúžiť okrem vinárskeho festivalu a iných mestských podujatí aj na reprezentatívne účely mesta – prijatie zahraničných delegácií, konferencie, semináre ap. Začiatok stavebných prác je naplánovaný na máj 2014. Termín otvorenia Múzea Tokajskej vínnej cesty: september 2014
- Založenie Múzea tokajských vín v Dome ulánov v meste Abaújszántó, v známom vinárskom meste tokajského regiónu, kde v minulosti mesto Košice vlastnilo vinice a sklady. Časť viníc v katastri mesta dodnes nesie názov Kassai Dülő / Košické hony.
Historická budova „Dom ulánov“ kedysi slúžila ako mýtny dom. Podľa plánov projektu po rekonštrukcii a rozšírení, bude v nej umiestnená expozícia múzea tokajského vinárstva.
Realizované aktivity
 • Slávnostný sprievod cez Tokajskú vínnu cestu - ozdobený alegorický koč s vinárskym sudom smerujúci z Košíc, z niekdajšej brány tokajskej oblasti do mesta Abaújszántó, tradičného skladu tokajských vín. Aktivita oživuje dávne tradície, keď mesto Košice pravidelne dovážalo víno zo svojich mestských skladov z Abaújszántó pre účely mesta aj za účelom predaja kvalitného tokajského vína na poľský kráľovský dvor, na dvor ruských cárov a francúzskeho kráľa. Prvý slávnostný sprievod vypravil primátor mesta Košice, Richard Raši z Historickej radnice za účasti námestníkov primátora mesta Košice, predstaviteľov partnerských miest a ďalších vzácnych hostí dňa 4. mája 2013 počas Dní mesta Košice. Zaujímavo ho doplnili aj sprievodné kultúrne programy s oberačkovými piesňami, tancami, ktoré predviedli ľudové súbory z Košíc a z projektových partnerských miest. Podobný vinársky sprievod sa organizoval aj v partnerských mestách v Miskolci a Abaújszántó, na ktorých sa zúčastnili tiež všetci projektoví partneri.
 • Úvodná konferencia k projektu - „Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vínnej ceste“ spojená s odbornou vinárskou konferenciou o tokajských vínach a povinnou tlačovou konferenciou v meste Miskolc, uskutočnená dňa 10. mája 2013. Mesto Košice, ako vedúci partner projektu, sa zúčastnilo úvodnej konferencie aj na nadväznej tlačovej konferencii o propagácii projektových aktivít.
 • Vydaná trojjazyčná propagačná brožúra s názvom Tokajská vínna cesta v slovenskom, maďarskom anglickom jazyku. Slúži na propagáciu projektu mesta Košice „Tokajská vínna cesta“.
 • Trojjazyčná, slovensko-maďarsko-anglická vedecko - popularizačná kniha o regióne Tokaj a tokajských vínach: „História a budúcnosť Tokaja“. Mesto Košice vydáva túto vedecko-popularizačnú knihu o súvislom historickom Tokajskom regióne pre odborníkov-enológov ale aj pre širokú verejnosť. Autorská dvojica zo Slovenska a Maďarska odborne a pútavo zviditeľňuje historický tokajský región. Kniha poskytne historický prehľad vývoja tohto vinárskeho regiónu, charakterizuje známe tokajské vinohradnícke strediská, podáva informácie o tradičných tokajských odrodách a typických vínach tokajského regiónu a celkovo sa snaží spropagovať tokajské vína a tokajské vinárstvo.
 • .
Na stiahnutie:
 • .
 • .
 • .
 • .
naši partneri:
Ke erb
vedúci partner:
mesto košice
 • Po období ekonomického rozkvetu a relatívneho mieru v 14. a 15. storočí prežívali Košice v 16. a 17. storočí stagnáciu spôsobenú tureckým ohrozením krajiny, protireformáciou a radom stavovských povstaní proti Habsburgovcom.
 • Napriek týmto ozbrojeným konfliktom sa mesto stalo aj sídlom univerzity a stredného školstva, spojeného s rekatolizáciou. Koncom 19. storočia sa Košice stali významným priemyselným centrom regiónu. V roku 1918 sa stali súčasťou Československej republiky.
 • Od päťdesiatych rokov sa začal rýchly rast, ktorý akceleroval hlavne výstavbou Východoslovenských železiarní. Počet obyvateľov mesta sa vtedy za jednu generáciu späťnásobil a zastavaná plocha zdvadsaťnásobila.
 • Počas svojej dlhej histórie Košice považovali aj za bránu svetoznámej historickej Tokajskej vinárskej oblasti.
Miskolc erb
mesto miškovec
 • Oblasť mesta obývajú Maďari od čias zaujatia vlasti v 9 storočí. Názov mesta pochádza od vplyvného rodu Miškovcov (Anonymova kronika: Miscoucy; 1281: Myskouch, 1320: Miscolch).
 • Mesto prosperovalo až do doby tureckej okupácie krajiny. Ku koncu 17. storočia sa stalo významným vinohradníckym a poľnohospodárskym strediskom s 13 cechmi a s významnou populáciou.
 • Miskolc bol aj významným obchodným centrom regiónu, jeho najdôležitejším obchodným artiklom bolo víno.
 • V okolí mesta na svahoch vrchu Avas dodnes nájdeme okolo 500 autentických pivníc, ktoré svedčia o bohatej vinárskej kultúre mesta.
Abujszanto erb
mesto abaújszántó
 • Vynikalo skvelými vínami, ktoré sa dostali aj na zahraničné trhy. Strediskovú rolu vytvorenú počas histórie si mesto zachovalo dodnes, naďalej je jedným z obchodných a kultúrnych centier regiónu.
 • Vďaka premyslenému územnému plánu v roku 2004 Abaújszántó znova získalo štatút mesta.Od roku 2002 historický vinársky región a kultúrna oblasť Tokaj sa stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva.
 • Počas storočí v Abaújszántó vybudovali mnoho hodnotných budov. V meste nájdeme kostoly piatich náboženstiev.Prameň na okraji mesta sa používa v liečebných kúpeľoch, ktoré sú toho času v rekonštrukcii.
 • Rady pivníc (ojedinelý systém pivníc skladajúci sa zo 450 pivníc) čaka¬jú na milovníkov šľachetných vín počas miestnych vinárskych slávností, prípadne organizovaných návštev v pivniciach
kontakt
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice


Oddelenie strategického rozvoja
- Referát projetkov EÚ
- Referát marketingu, kultúry a styku so zahraničím
Ladislav.perhac@kosice.sk
www.husk-cbc.eu                                                                                                                                        Copyright e-volution s.r.o. 2013