A K T U A L I Z O V A N Ý
ÚZEMNÝ PLÁN HOSPODÁRSKO - SÍDELNEJ AGLOMERÁCIE KOŠICE

Stav zmien a doplnkov - jún 2021


Komplexný urbanistický návrh, výkres č.3
Formát A3, 1:10 000

Verejné dopravné vybavenie, výkres č.7
Formát A3, 1:10 000Podrobnejšie informácie o využití parciel a o riešení technickej infraštruktúry je možné získať na oddelení útvaru hlavného architekta mesta Košice, Trieda SNP 48/A, kde sú k dispozícii ostatné výkresy a textové časti územného plánu.


Územný plán na stiahnutie vo formáte pdf:
- Komplexný urbanistický návrh, výkres č.3  (9,5 MB)
- Vodné hospodárstvo, výkres č.4  (5,3 MB)
- Zásobovanie teplom a plynom, výkres č.5  (5,4 MB)
- Zásobovanie elektrickou energiou, výkres č.6  (4,4 MB)
- Verejné dopravné vybavenie, výkres č.7  (5,6 MB)
Zdroj: Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice