SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XIII. zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 26.03.2020 Predsedajúci: J. Polaček
09:05:17 Otvorenie, Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
09:05:20 J. Polaček, primátor mesta
09:06:39 J. Polaček, primátor mesta
09:09:05 L. Strojný (KAN)
09:09:14 M. Balčík (Fungujúce Košice)
09:11:37 D. Karaffa (NEKA)
09:13:03 J. Polaček, primátor mesta
09:14:22 L. Gurbáľová (FK)
09:16:44 M. Djordjevič (Nezaradení)
09:17:32 Návrh niektorých opatrení počas mimoriadnej situácie za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2
09:17:35 L. Gurbáľová (Fungujúce Košice)
09:18:27 M. Djordjevič (Nezaradení)
09:18:58 L. Strojný (KAN)
09:19:31 J. Polaček, primátor mesta
09:19:47 M. Djordjevič (Nezaradení)
09:20:30 L. Kovačevičová (Nezaradení)
09:21:42 J. Polaček, primátor mesta
09:23:27 L. Kovačevičová (Nezaradení)
09:23:52 J. Karabin (Nezaradení)
09:24:20 J. Polaček, primátor mesta
09:24:43 V. Saxa (Fungujúce Košice)
09:26:06 J. Polaček, primátor mesta
09:28:35 L. Lörinc (KAN)
09:28:56 J. Karabin (Nezaradení)
09:29:11 F. Ténai (Fungujúce Košice)
09:30:23 M. Djordjevič (Nezaradení)
09:31:18 J. Polaček, primátor mesta
09:33:56 P. Liba (Fungujúce Košice)
09:34:32 M. Djordjevič (Nezaradení)
09:35:41 L. Strojný (KAN)
09:36:28 J. Polaček, primátor mesta
09:36:32 M. Gibóda (Nezaradení)
09:37:10 J. Filipko (FK)
09:40:45 J. Filipko (Fungujúce Košice)
09:41:37 D. Karaffa (Nezaradení)
09:41:52 J. Filipko (FK)
09:44:08 J. Polaček, primátor mesta
09:45:09 D. Karaffa (Nezaradení)
09:46:12 D. Karaffa (Nezaradení)
09:46:16 J. Filipko (FK)
09:47:13 J. Filipko (Fungujúce Košice)
09:47:54 J. Filipko (Fungujúce Košice)
09:49:22 J. Filipko (Fungujúce Košice)
09:50:37 J. Polaček, primátor mesta
09:51:43 M. Špak (Nezaradení)
09:52:33 B. Berberich (FK)
09:53:36 4. - Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020
09:53:38 J. Polaček, primátor mesta
09:57:32 J. Polaček, primátor mesta
09:58:36 M. Djordjevič (Nezaradení)
09:59:15 F. Ténai (Fungujúce Košice)
10:00:22 J. Polaček, primátor mesta
10:01:07 J. Polaček, primátor mesta
10:01:16 D. Karaffa (Nezaradení)
10:01:40 J. Polaček, primátor mesta
10:02:01 M. Djordjevič (Nezaradení)
10:02:23 L. Kovačevičová (Nezaradení)
10:03:59 J. Polaček, primátor mesta
10:05:14 L. Kovačevičová (Nezaradení)
10:06:42 J. Polaček, primátor mesta
10:07:55 M. Vrchota (Fungujúce Košice)
10:08:34 J. Polaček, primátor mesta
10:08:39 M. Djordjevič (Nezaradení)
10:09:46 J. Polaček, primátor mesta
10:10:42 M. Špak (Nezaradení)
10:12:07 J. Polaček, primátor mesta
10:13:22 M. Ihnát (Nezaradení)
10:14:28 D. Karaffa (Nezaradení)
10:15:09 D. Karaffa (Nezaradení)
10:15:12 M. Špak (Nezaradení)
10:16:09 M. Vrchota (Fungujúce Košice)
10:16:44 J. Polaček, primátor mesta
10:17:17 L. Lörinc (KAN)
10:18:55 J. Polaček, primátor mesta
10:19:03 M. Horenský (Nezaradení)
10:20:05 M. Horenský (Nezaradení)
10:20:46 J. Polaček, primátor mesta
10:21:19 J. Karabin (Nezaradení)
10:23:11 M. Djordjevič (Nezaradení)
10:24:32 J. Polaček, primátor mesta
10:25:12 L. Strojný (KAN)
10:25:58 J. Polaček, primátor mesta
10:28:00 M. Špak (Nezaradení)
10:29:05 J. Polaček, primátor mesta
10:30:20 J. Filipko (FK)
10:31:47 J. Filipko (Fungujúce Košice)
10:38:35 5. - Návrh na úpravu platu primátora z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19
10:39:00 M. Djordjevič (Nezaradení)
10:39:58 M. Gibóda (Nezaradení)
10:40:19 B. Berberich (FK)
10:42:10 6. - Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu
10:42:12 J. Polaček, primátor mesta
10:42:27 J. Filipko (FK)
10:44:53 J. Polaček, primátor mesta
10:45:22 J. Filipko (FK)
10:45:47 V. Saxa (Fungujúce Košice)
10:46:49 M. Špak (Nezaradení)
10:47:58 J. Polaček, primátor mesta
10:48:58 M. Djordjevič (Nezaradení)
10:49:42 J. Karabin (Nezaradení)
10:50:31 M. Djordjevič (Nezaradení)
10:51:24 D. Karaffa (Nezaradení)
10:51:30 J. Filipko (FK)
10:52:49 J. Filipko (Fungujúce Košice)
10:54:06 7. - Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu, pre projekt „Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“
10:54:08 J. Polaček, primátor mesta
10:54:38 6. - Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu
10:55:35 7. - Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu, pre projekt „Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“
10:56:23 B. Berberich (FK)
10:57:14 8. - Predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.4.1 – Zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, za účelom realizácie projektu: „Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2.etapa“
10:57:15 J. Polaček, primátor mesta
10:57:48 F. Ténai (Fungujúce Košice)
10:58:27 Ing. Dlhý, MMK
10:59:24 B. Berberich (FK)
11:00:24 B. Berberich (Fungujúce Košice)
11:00:37 9. - Záver
11:00:38 J. Polaček, primátor mesta