SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XXX. zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 16.06.2022 Predsedajúci: J. Polaček
08:08:59 Úvod
08:09:20 0. Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
08:10:12 P. Huba 1 Diskusia
08:10:33 M. Lesňák 1 Diskusia
08:17:42 L. Lörinc 1 Diskusia
08:19:56 M. Ihnát 1 Diskusia
08:20:32 L. Kovačevičová 1 Diskusia
08:21:07 V. Saxa 1 Diskusia
08:21:32 M. Vrchota 1 Diskusia
08:22:10 M. Gibóda 1 Diskusia
08:23:23 M. Špak 1 Diskusia
08:24:09 L. Gurbáľová 1 Diskusia
08:24:31 D. Karaffa 1 Diskusia
08:42:16 1.1 Tender o verejnom obstarávaní (DPMK električky)
08:42:21 M. Ihnát 1 Predklad
08:43:43 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
08:44:54 Ing. V. Padyšák 1 Predklad
08:45:53 M. Ihnát 2 Predklad
08:47:28 Ing. V. Padyšák 1 Predklad
08:48:08 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
08:48:17 I. Adamčíková 1 Diskusia
08:48:55 D. Karaffa 1 Diskusia
08:50:23 Ing. V. Padyšák 2 Diskusia
08:50:42 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
08:51:32 M. Djordjevič 1 Diskusia
08:52:31 M. Djordjevič 1 Diskusia
08:53:20 M. Djordjevič 1 Diskusia
08:53:24 M. Špak 1 Diskusia
08:54:38 M. Špak 1 Diskusia
08:54:43 L. Strojný 1 Diskusia
08:55:13 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:00:06 D. Karaffa 2 Diskusia
09:01:51 Z. Lipták 1 Diskusia
09:02:43 M. Ihnát 1 Diskusia
09:03:35 J. Hlinka 1 Diskusia
09:05:28 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
09:05:46 V. Saxa 1 Diskusia
09:06:26 J. Filipko 1 Diskusia
09:07:31 J. Hlinka 1 Diskusia
09:07:37 L. Lörinc 1 Diskusia
09:10:02 L. Rovinský 1 Diskusia
09:11:11 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:11:37 V. Knap 1 Diskusia
09:13:07 M. Vrchota 1 Diskusia
09:14:08 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:15:19 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
09:16:11 B. Berberich 0 Uznesenie
09:16:46 J. Polaček, primátor mesta 1 Uznesenie
09:17:10 2. Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero, Krásna pre SHMÚ na dobu určitú 15 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom umiestnenia, rekonštrukcie, obnovy a údržby pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete určeného na monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry
09:17:22 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
09:17:46 B. Berberich 0 Uznesenie
09:18:48 3. Prenájom nehnuteľností - budovy (objekt plynovej kotolne) a pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice - Sever za účelom zriadenia komunitno – pastoračného centra z dôvodov hodných osobitného zreteľa
09:18:50 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
09:19:12 B. Berberich 0 Uznesenie
09:19:57 4. Prenájom 10 bytov pre Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zrušenie uznesenia z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 723 zo dňa 1. júla 2021
09:19:58 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
09:20:23 B. Berberich 0 Uznesenie
09:21:04 5. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Sokolovskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09:21:11 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
09:21:24 L. Lörinc 1 Diskusia
09:22:42 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:22:57 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
09:25:28 I. Adamčíková 1 Diskusia
09:26:37 M. Gibóda 1 Diskusia
09:26:54 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:27:38 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:27:41 D. Karaffa 1 Diskusia
09:28:41 M. Gibóda 1 Diskusia
09:29:28 M. Vrchota 1 Diskusia
09:30:14 L. Lörinc 1 Diskusia
09:31:09 Z. Lipták 1 Diskusia
09:32:12 I. Adamčíková 1 Diskusia
09:32:50 M. Ihnát 1 Diskusia
09:33:53 M. Horenský 1 Diskusia
09:34:25 M. Gibóda 1 Diskusia
09:36:20 L. Strojný 1 Diskusia
09:36:52 L. Lörinc 2 Diskusia
09:40:34 M. Gibóda 1 Diskusia
09:41:21 L. Rovinský 1 Diskusia
09:41:57 B. Berberich 0 Uznesenie
09:42:49 6. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na ulici Slobody“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09:43:09 B. Berberich 0 Uznesenie
09:44:00 7. Prenájom pozemkov, parciel registra C KN č. 7085/11, 7085/20 a 7085/147 na Kavečianskej ceste v k. ú. Severné Mesto pre ich užívateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (nadväznosť na uznesenie MZ č. 653 zo dňa 11.05.2021)
09:44:03 M. Gibóda 1 Predklad
09:44:24 B. Berberich 0 Uznesenie
09:45:38 8. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia detského ihriska na Kežmarskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09:45:42 M. Gibóda 1 Predklad
09:45:59 B. Berberich 0 Uznesenie
09:46:53 9. Prenájom časti v súvislosti s modernizáciu objektu „Budova ubytovacieho zariadenia“ a majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod budovou v k. ú. Skladná pre obchodnú spoločnosť PARIČAN, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
09:46:56 M. Gibóda 1 Predklad
09:47:15 B. Berberich 0 Uznesenie
09:47:27 D. Karaffa 1 Uznesenie
09:48:34 Z. Lipták 1 Uznesenie
09:49:23 p. Verešová, MMK 1 Uznesenie
09:50:31 L. Rovinský 1 Diskusia
09:51:13 Z. Lipták 2 Diskusia
09:51:48 R. Schwarcz 1 Diskusia
09:52:29 M. Gibóda 1 Diskusia
09:52:38 D. Karaffa 2 Diskusia
09:54:45 J. Hlinka 1 Diskusia
09:56:58 Z. Lipták 1 Diskusia
09:58:02 M. Gibóda 1 Diskusia
09:58:20 L. Rovinský 2 Diskusia
09:58:44 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:59:00 D. Karaffa 1 Diskusia
09:59:40 M. Gibóda 1 Diskusia
09:59:58 Z. Lipták 3 Diskusia
10:00:13 B. Berberich 0 Uznesenie
10:01:04 10. Prenájom pozemkov pre obchodnú spoločnosť SCONTO Development s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
10:01:32 L. Lörinc 1 Diskusia
10:04:12 M. Gibóda 1 Diskusia
10:04:28 L. Rovinský 1 Diskusia
10:05:35 M. Špak 1 Diskusia
10:05:51 D. Karaffa 1 Diskusia
10:06:57 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:07:59 L. Iľaščíková 1 Diskusia
10:08:53 Z. Lipták 1 Diskusia
10:09:35 V. Knap 1 Diskusia
10:11:03 L. Rovinský 1 Diskusia
10:13:24 L. Strojný 1 Diskusia
10:13:53 J. Hlinka 1 Diskusia
10:14:47 M. Vrchota 1 Diskusia
10:15:59 Z. Lipták 1 Diskusia
10:17:03 J. Jakubov 1 Diskusia
10:19:55 V. Knap 2 Diskusia
10:21:02 L. Rovinský 2 Diskusia
10:23:07 J. Jakubov 1 Diskusia
10:23:52 L. Iľaščíková 2 Diskusia
10:24:20 I. Petrovčik 1 Diskusia
10:26:49 11. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby: „Arméria infraštruktúra“ pre J.M.T.V. Družstvo z dôvodov hodných osobitného zreteľa
10:27:09 B. Berberich 0 Uznesenie
10:27:54 12. Nájom pozemkov v k. ú. Šaca za účelom výstavby dopravnej infraštruktúry v rámci stavby „Konopné“ pre J.M.T.V. DEVELOPMENT z dôvodov hodných osobitného zreteľa
10:28:26 L. Iľaščíková 1 Diskusia
10:29:04 B. Berberich 0 Uznesenie
10:29:47 13. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. K. A., MUDr. Z. P. a M. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:30:21 B. Berberich 0 Uznesenie
10:31:13 14. Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. C KN č. 587/85 – 587/91 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:31:29 L. Rovinský 1 Diskusia
10:32:03 D. Karaffa 1 Diskusia
10:32:59 Z. Lipták 1 Diskusia
10:33:45 D. Karaffa 2 Diskusia
10:34:36 Z. Lipták 2 Diskusia
10:35:16 M. Gibóda 1 Diskusia
10:35:29 B. Berberich 0 Uznesenie
10:36:20 15. Určenie spôsobu prevodu pozemku časť parc. C KN č. 7243 v k. ú. Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:36:41 B. Berberich 0 Uznesenie
10:37:41 16. Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 7246 v k. ú. Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:38:11 J. Karabin 1 Diskusia
10:38:46 M. Gibóda 1 Diskusia
10:39:10 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:39:51 B. Berberich 0 Uznesenie
10:40:37 17. Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Barca formou zámeny za pozemky vo vlastníctve p. A. D. v k. ú. Barca z dôvodov hodných osobitného zreteľa
10:41:13 B. Berberich 0 Uznesenie
10:42:07 18. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné mesto a v k. ú. Nižná Úvrať formou zámeny medzi mestom Košice a spoločnosťou PEKNÁ REZIDENCIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:42:29 B. Berberich 0 Uznesenie
10:43:22 19. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Poľov v lokalite Kovaľskej ulice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:43:38 B. Berberich 0 Uznesenie
10:44:31 20. Prevod pozemku v k. ú. Grunt v lokalite Trieda KVP – Wuppertálska pre Ministerstvo vnútra SR z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:45:01 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
10:46:33 M. Horenský 1 Diskusia
10:47:22 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:47:55 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
10:51:56 L. Lörinc 1 Diskusia
10:52:10 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:52:38 B. Berberich 0 Uznesenie
10:53:57 21. Prevod pozemku – časti parc. C KN č. 3342/1 v k. ú. Letná pre spoločnosť VIG Home, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:54:35 B. Berberich 0 Uznesenie
10:55:36 22. Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Veľká Lodina pre M. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:55:56 B. Berberich 0 Uznesenie
10:56:47 23. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:57:01 B. Berberich 0 Uznesenie
10:57:54 24. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre I. K. a manželku G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:58:08 B. Berberich 0 Uznesenie
10:59:16 25. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Lučeneckej ulice formou zámeny medzi mestom Košice a Mgr. M. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10:59:32 B. Berberich 0 Uznesenie
11:01:34 26. Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Dominika Savia Košice
11:01:52 B. Berberich 0 Uznesenie
11:02:57 27. Prevod pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre M. H. a M. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11:03:11 B. Berberich 0 Uznesenie
11:04:13 28. Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MIMISO Košice s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11:04:33 B. Berberich 0 Uznesenie
11:05:25 28.1 Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11, 13 v Košiciach vo vchode č. 11 formou dobrovoľnej dražby – opätovné schválenie
11:05:58 B. Berberich 0 Uznesenie
11:07:39 28.2 Prevod pozemku v k. ú. Stredné mesto na Továrenskej ulici pre spoločnosť MM Partners s.r.o.
11:07:56 B. Berberich 0 Uznesenie
11:09:01 28.3 Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. V. T. a manželku Mgr. T. T. do podielového spoluvlastníctva
11:09:21 B. Berberich 0 Uznesenie
11:10:25 28.4 Priamy predaj pozemku, parcely registra C KN č. 1640/26 v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Z. F. a Ing. J. F.
11:10:48 B. Berberich 0 Uznesenie
11:11:52 28.5 Priamy predaj pozemku, parcely registra E KN č. 1741/502 v k. ú. Myslava pre Ing. M. F. a manželku Ing. M. F.
11:12:14 B. Berberich 0 Uznesenie
11:13:23 28.6 Priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava pre Mgr. M. Ž.
11:13:47 B. Berberich 0 Uznesenie
11:14:57 28.7 Správa o vývoji situácie s utečeneckou vlnou z Ukrajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine
11:15:48 R. Schwarcz 1 Diskusia
11:17:27 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:18:03 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:22:23 B. Berberich 0 Uznesenie
11:23:06 28.8 Riešenie mimoriadnych udalostí, havariných stavov v Správe mestskej zelene v Košiciach, ZOO Košice a Detskej železnici Košice
11:23:27 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
11:26:10 R. Schwarcz 1 Diskusia
11:27:31 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:28:53 L. Lörinc 1 Diskusia
11:30:03 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:30:49 R. Schwarcz 1 Diskusia
11:31:39 R. Schwarcz 1 Diskusia
11:32:00 L. Lörinc 2 Diskusia
11:33:20 M. Špak 1 Diskusia
11:34:41 M. Špak 1 Diskusia
11:34:48 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:35:16 M. Špak 1 Diskusia
11:35:28 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:36:08 M. Špak 1 Diskusia
11:36:32 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:37:01 M. Špak 1 Diskusia
11:37:05 M. Lesňák 1 Diskusia
11:39:18 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:40:57 M. Špak 1 Diskusia
11:42:42 D. Karaffa 1 Diskusia
11:44:01 J. Jakubov 1 Diskusia
11:46:17 L. Lörinc 3 Diskusia
11:46:43 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:47:20 M. Špak 2 Diskusia
11:47:44 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:49:12 Z. Lipták 1 Diskusia
11:50:48 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
11:52:10 M. Špak 3 Diskusia
11:52:56 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:53:18 R. Schwarcz 1 Diskusia
11:53:35 E. Blanár 1 Diskusia
11:55:03 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
11:55:54 M. Ihnát 1 Diskusia
11:56:20 M. Lesňák 2 Diskusia
11:56:29 B. Berberich 0 Uznesenie
11:58:06 B. Berberich 0 Uznesenie
11:59:06 B. Berberich 0 Uznesenie
12:00:13 B. Berberich 0 Uznesenie
12:01:26 1. Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
12:02:47 E. Ježová 1 Predklad
12:04:53 Ing. J. Plavčan 1 Diskusia
12:09:17 p. Fabišík 1 Diskusia
12:15:01 občianka mesta 1 Diskusia
12:20:46 p. Mokriš 1 Diskusia
12:27:06 p. Máday 1 Diskusia
12:29:36 D. Karaffa 1 Diskusia
12:29:51 D. Karaffa 1 Diskusia
12:30:52 Z. Lipták 1 Diskusia
12:32:02 1.2 Valaliky Industrial Park - informácia
12:45:29 M. Gibóda 1 Diskusia
12:47:37 Z. Lipták 1 Diskusia
12:49:52 M. Špak 1 Diskusia
12:50:06 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:51:08 M. Gibóda 2 Diskusia
12:53:50 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
12:55:00 M. Špak 2 Diskusia
12:55:48 Z. Lipták 2 Diskusia
12:57:18 B. Berberich 0 Uznesenie
13:58:04 28.9 Návrh na zmenu nájomného vzťahu medzi mestom Košice a Občianskym združením Pomoc Perešu - pokračovanie bodu
13:58:51 D. Karaffa 1 Diskusia
14:04:57 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:06:07 J. Karabin 1 Diskusia
14:09:25 J. Karabin 1 Diskusia
14:09:33 D. Karaffa 1 Diskusia
14:10:44 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:11:56 L. Iľaščíková 1 Diskusia
14:14:03 L. Rovinský 1 Diskusia
14:15:12 L. Kovačevičová 1 Diskusia
14:16:26 J. Karabin 2 Diskusia
14:17:18 D. Karaffa 2 Diskusia
14:20:35 M. Špak 1 Diskusia
14:21:09 p. Gallo, hlavný kontrolór 1 Predklad
14:22:35 J. Karabin 1 Diskusia
14:23:14 M. Djordjevič 3 Diskusia
14:24:19 M. Lesňák 1 Diskusia
14:25:48 L. Rovinský 2 Diskusia
14:26:56 L. Kovačevičová 1 Diskusia
14:27:42 M. Špak 1 Diskusia
14:28:43 J. Jakubov 1 Diskusia
14:29:38 L. Iľaščíková 1 Diskusia
14:30:28 M. Vrchota 1 Diskusia
14:31:07 M. Vrchota 1 Diskusia
14:31:14 D. Karaffa 2 Diskusia
14:32:31 M. Špak 1 Diskusia
14:33:18 D. Karaffa 3 Diskusia
14:33:34 B. Berberich 0 Uznesenie
14:37:52 29. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
14:38:09 B. Berberich 0 Uznesenie
14:39:26 29.1 Informácia o činnosti Dozornej rady BPMK
14:39:48 V. Saxa 1 Diskusia
14:45:59 M. Ihnát 1 Diskusia
14:46:44 M. Ihnát 1 Diskusia
14:48:12 V. Saxa 1 Diskusia
14:49:16 E. Blanár 1 Diskusia
14:51:13 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:51:56 J. Jakubov 1 Diskusia
14:54:15 V. Saxa 2 Diskusia
14:55:15 M. Ihnát 2 Diskusia
14:55:23 V. Saxa 2 Diskusia
14:55:25 Z. Lipták 1 Diskusia
14:55:28 V. Saxa 2 Diskusia
14:57:08 M. Ihnát 2 Diskusia
14:57:53 Z. Lipták 1 Diskusia
14:59:39 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
15:03:08 M. Špak 1 Diskusia
15:03:39 V. Saxa 3 Diskusia
15:05:09 M. Ihnát 3 Diskusia
15:05:34 J. Jakubov 1 Diskusia
15:08:23 p. Vrábel, BPMK 1 Diskusia
15:11:44 M. Ihnát 4 Diskusia
15:13:17 L. Iľaščíková 1 Diskusia
15:14:26 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:15:33 M. Špak 1 Diskusia
15:16:22 T. Bacsó 1 Diskusia
15:17:12 p. Vrábel, BPMK 1 Diskusia
15:19:27 T. Bacsó 2 Diskusia
15:20:42 M. Ihnát 5 Diskusia
15:21:39 M. Špak 2 Diskusia
15:22:12 M. Gibóda 1 Diskusia
15:23:04 V. Saxa 1 Diskusia
15:24:05 V. Saxa 3 Diskusia
15:25:07 M. Djordjevič 3 Diskusia
15:26:15 M. Ihnát 6 Diskusia
15:27:02 Z. Lipták 2 Diskusia
15:28:18 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:31:28 J. Dvorský 1 Diskusia
15:32:37 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:34:09 L. Lörinc 1 Diskusia
15:34:23 p. Vrábel, BPMK 1 Diskusia
15:36:37 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:39:36 M. Ihnát 1 Diskusia
15:40:03 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:41:16 V. Saxa 2 Diskusia
15:43:20 V. Saxa 2 Diskusia
15:43:27 M. Ihnát 7 Diskusia
15:44:19 Z. Lipták 1 Diskusia
15:45:06 p. Gallo, hlavný kontrolór 1 Diskusia
15:48:21 D. Karaffa 1 Diskusia
15:51:26 M. Ihnát 2 Diskusia
15:52:15 p. Vrábel, BPMK 1 Diskusia
15:54:08 F. Ténai 1 Diskusia
15:56:36 M. Seman 1 Diskusia
15:57:46 V. Saxa 3 Uznesenie
15:58:54 30. Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
15:59:20 J. Hlinka 1 Predklad
16:01:12 B. Berberich 0 Uznesenie
16:02:04 30.1 Dodatok č.7 k Tarife DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 21.3.2022
16:02:31 L. Kovačevičová 1 Diskusia
16:07:29 L. Iľaščíková 1 Diskusia
16:08:26 D. Karaffa 1 Diskusia
16:09:32 M. Gibóda 1 Diskusia
16:10:38 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:12:23 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
16:12:50 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
16:19:14 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
16:22:18 M. Špak 1 Diskusia
16:23:52 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
16:25:03 Z. Lipták 1 Diskusia
16:25:58 L. Kovačevičová 1 Diskusia
16:27:04 M. Špak 2 Diskusia
16:27:58 L. Rovinský 1 Diskusia
16:31:04 M. Špak 3 Diskusia
16:31:40 V. Stanko 1 Diskusia
16:32:48 M. Djordjevič 2 Diskusia
16:34:00 Z. Lipták 1 Diskusia
16:34:38 Z. Lipták 1 Diskusia
16:34:51 L. Kovačevičová 2 Diskusia
16:38:00 R. Schwarcz 1 Diskusia
16:40:37 J. Filipko 1 Diskusia
16:44:21 M. Seman 1 Diskusia
16:46:20 Z. Slivenská 1 Diskusia
16:47:51 Ing. V. Padyšák 1 Diskusia
16:49:18 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
16:51:14 Ing. V. Padyšák 1 Diskusia
16:53:57 M. Špak 1 Diskusia
17:17:10 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
17:17:14 B. Berberich 0 Uznesenie
17:19:44 30.2 Zmenu Štatútu mesta Košice - poskytnutie informácií
17:20:16 M. Vrchota 1 Diskusia
17:27:06 L. Gurbáľová 1 Diskusia
17:29:00 31. Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2022
17:29:46 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
17:30:37 B. Berberich 0 Uznesenie
17:31:37 32. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice
17:31:47 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
17:32:01 L. Rovinský 1 Diskusia
17:33:29 L. Lörinc 1 Diskusia
17:34:27 33. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 226 o režime užívania historickej časti mesta Košice
17:34:50 L. Rovinský 1 Predklad
17:36:24 D. Karaffa 1 Diskusia
17:37:49 T. Bacsó 1 Diskusia
17:38:03 M. Djordjevič 1 Diskusia
17:41:16 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
17:42:11 M. Špak 1 Diskusia
17:43:18 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
17:44:50 M. Ihnát 1 Diskusia
17:45:39 Z. Slivenská 1 Diskusia
17:46:39 Z. Slivenská 1 Diskusia
17:46:48 L. Lörinc 1 Diskusia
17:48:09 L. Rovinský 2 Diskusia
17:49:52 M. Špak 2 Diskusia
17:50:47 B. Berberich 0 Uznesenie
17:52:08 B. Berberich 0 Uznesenie
17:53:47 34. Protest prokurátora proti VZN mesta Košice č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest a návrh na zmenu VZN
17:54:08 B. Berberich 0 Uznesenie
17:56:40 B. Berberich 0 Uznesenie