XIX. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach
27. októbra 2005

Témy hlasovaní mestského zastupiteľstva

Sp Za Pr Zd Téma
70 67+1 1-1 2 1. Návrh-verej.hlasovanie o proced.otázkach
75 75 0 0 2. Dopl.pr. o 2/1 Zast.mesta v zd.TECHNICOM
74 63 2 9 3. Dopl.pr. o 2/2Návrh na zabezp.informácii pre občanov mesta v lok. televízii
75 72 0 3 4. Dopl.pr. o 12/1Návrh riešenia asan.pásma - návrh súťažných podmienok
75 74 0 1 5. Dopl.pr. o 27/1 Dôv.správa k odkúpeniu pozemkov v k.ú. Barca a v k.ú. Krásna
74 74 0 0 6. Dopl.pr. o 0/A Voľba člena MR-p.Boritáša
73 72 0 1 7. Dopl.pr. o 0/B Zmeny v komisiách MZ
72 32 26 14 8. Návrh na stiahnutie bodu 16 Novelizácia zákona o meste KE - p. Muller
65 56 7 2 9. Presunutie rozpočtu ako posledný bod
69 59 0 10 10. Stiahnuť bod 9
71 70 0 1 11. Doplnenie programu p.Knapík - doplnenie materiálu
70 70 0 0 12. Program celkom - vrátane zmien
70 70 0 0 13. Návrhová komisia: Puzderová, Čižmárová, Lengyel, Kováčik
70+1 67+1 1 2 14. 0/A Voľba člena MR-vzdanie sa mandátu poslanca a zvolenie p. Boritáša za člena MR
74 73 0 1 15. 0/B personálne zmeny v komisiách MZ un block
76 76 0 0 16. 1/Info o plnení uznesení z XVIII. rokova nia MZ v Košiciach
77 77 0 0 17. 2/Info primátora mesta o svojej činnosti
76 76 0 0 18. 2/1 Zastúpenie mesta v záuj.zd.TECHNICOM
67 53 3 11 19. 2/2 Návrh na zast.obč.mesta v lokál. TV procedurálny návrh - ukončenie rozpravy - neplatné
74 66 3 5 20. 2/2 Návrh na zast.obč.mesta v lokál. TV procedurálny návrh - predch.návrh bol neplatný
71 39 6 26 21. 2/2 Návrh na zast.obč.mesta v lokál. TV p.Boritáš-pozmeňujúci návrh. MZ ukladá RMMK altern.návrh na vytv. prog.rady ...
68 67 0 1 22. 3/Správa HK mesta o činnosti
70 69 0 1 23. 4/Správa o činnosti mesteskej polície
67 67 0 0 24. 5/Odpovede na interpelácie a dopyty
62 62 0 0 Ruč.1 7/Zmena uznesenia MZ č.790 z 30.6.2005 - rekultivácia skládky KE- Myslava
67 67 0 0 Ruč.2 8/Návrh VZN o určení názvu novej ulice NA MOČIDLÁCH
71 59 2 10 Ruč.3 10/Pravidlá prenajímania majetku mesta KE - pozmeňujúci návrh p.Dudíková
72 41 12 19 Ruč.4 10/Pravidlá prenajímania majetku mesta KE - pozmeňujúci návrh p.Bosák
71 60 1 10 Ruč.5 10/Pravidlá prenajímania majetku mesta KE - pôvodný návrh
71 63 1 7 25. 15\ Koncepcia rozvoja športu v Košiciach pozmeň. návrh
73 70 0 3 26. 11/Koncepcia rozvoja športu v Košiciach Čurlej-pozmeňujúci návrh
73 73 0 0 27. 11/Koncepcia rozvoja športu v Košiciach pôvodný návrh
59 59 0 0 28. 12/Info o Zásadách ochr.MPR v Košiciach Kravčík-doplňujúci návrh
59 59 0 0 29. 12/Info o Zásadách ochr.MPR v Košiciach pôvodný návrh
53 21 14 18 30. 12/1 Návrh na využitie asanačného pásma - vystúpenie firmy zúčast. na predchadz. súťaži
68 28 16 24 31. 12/1 Návrh na využitie asanačného pásma Kravčík-pozmeňujúci návrh-vypísanie urbanistickej štúdie
72 51 6 15 32. 12/1 Návrh na využitie asanačného pásma pôvodný návrh
71 69 0 2 33. 13/Zabezpecenie zimnej údržby 2005/2006
74 55 1 18 34. 14/Plánované dopravné stavby pre r. 2006 p.Frajt doplň.návrh - výstavba chodníka
74 70 1 3 35. 14/Plánované dopravné stavby pre r. 2006 Muller-pozmeňujúci návrh - oprava cesty
74 64 0 10 36. 14/Plánované dopravné stavby pre r. 2006 Jutka-dokončenie chodníka na Plzeňskej a Karlovarskej
73 73 0 0 37. 14/Plánované dopravné stavby pre r. 2006 pôvodný návrh
72 65 1 6 38. 15/Info o činnosti MFK, a.s. Košice Boritáš pozmeňujúci návrh
74 74 0 0 39. 15/Info o činnosti MFK, a.s. Košice pôvodný návrh
74 64 5 5 40. Procedurálny návrh-prerušenie MZ

Hlasovanie Por.č. 1    p. Ivanko - ručne ZA
Hlasovanie Por.č. 14    p. Puzderová - ručne ZA
medzi hlasovaniami 24 a 25 bolo 5 ručných hlasovaní (problémy s HZ)