Zmeny a doplnky
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 5
o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice


Mestské zastupiteľstvo mesta Košice uznesením č. 661 prijatom na svojom XXII. zasadnutí dňa 28. augusta 1997 podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice a § 50 ods. 3 písm. a) Štatútu mesta Košice ustanovuje:


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 5 o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice prijaté uznesením č. 111/92, v znení uznesenia č. 148/92 a uznesenia č. 359/96 sa mení a dopĺňa takto:

 1. § 2 ods. 2 znie:

  "(2)  Parkovacie miesta podľa písmena b) a c) predchádzajúceho odstavca vyhradzuje organizácia zriadená mestom Košice na vykonávanie dozoru a starostlivosti nad komunikáciami zaradenými do siete miestnych komunikácií a koordináciou prieťahov diaľnic, ciest, miestnych komunikácií, účelových komunikácií a ich príslušenstva na území mesta Košice so všetkými subjektami, ktoré vykonávajú, či zabezpečujú túto starostlivosť, (ďalej len " organizácia zriadená na spravovanie komunikácií mesta ") mimo komunikácií, ktoré mestské časti prevzali do správy."


 2. § 5 znie:

  " § 5

  (1)  V odôvodnených prípadoch môže organizácia zriadená na spravovanie komunikácií mesta, po predchádzajúcom súhlase mestskej časti vyhradiť parkovacie miesto pre fyzickú alebo právnickú osobu, maximálne však do 10 % zo všetkých parkovacích miest v danej lokalite. V mestských častiach, ktoré prevzali komunikácie do správy vyhradzujú parkovacie miesta tieto mestské časti.

  (2)  Poplatky za zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta sú:
  a) pre fyzické osoby v mieste bydliska - 8.000,- Sk/rok
  b) pre podnikateľské právnické osoby a fyzické osoby - 15.000,- Sk/rok.

  (3)  Z celkového počtu vyhradených miest podľa ods. 1) možno prideliť primeraný počet miest osobám telesne postihnutým bezplatne.

  (4)  Náklady spojené so zriadením vyhradeného parkovacieho miesta znáša fyzická, alebo právnická osoba, pre ktorú je parkovacie miesto vyhradené. Od zaplatenia týchto nákladov sú oslobodené osoby podľa ods. 3)."


 3. Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a doplňuje sa o odsek 2, ktorý znie:

  "(2) Fyzická osoba, alebo právnická osoba, pre ktorú bolo vyhradené parkovacie miesto je povinná po uplynutí doby, na ktorú jej bolo parkovacie miesto vyhradené, na vlastné náklady odstrániť označenie vyhradeného parkovacieho miesta. Pokiaľ tak neučiní v stanovenej lehote, organizácia zriadená na spravovanie komunikácií mesta toto značenie odstráni a náklady jej poukáže na úhradu. Odstránené značenie je možné si vyzdvihnúť u organizácie zriadenej na správu komunikácií mesta do 6 mesiacov odo dňa, kedy ukončila lehota vyhradenia parkovacieho miesta."


Čl. II.

Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.Ing. PhD. Rudolf Schuster, Dr.h.c
primátor mesta Košice


Zverejnené: 13.10.1997
Účinné: 28.10.1997Zoznam VZN mesta Košice