VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č.6
O kronike mesta Košice


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach sa v súlade s paragrafom 10 ods. 3 písm. a) zákona SNR č.401/1990 Zb., zákonom č. 80/90 Zb. o obecných pamätných knihách a vládnym nariadením č.169/1932 Zb. a paragrafom 50 ods. 3 písm. a) Štatútu mesta Košice uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Základné ustanovenie
 1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o kronike mesta Košice vymedzuje jej pojem, poslanie, členenie, spôsob vyhotovenia a archivácie, určuje úlohy kronikára a jeho spoluprácu s inými právnickými a fyzickými osobami.
 2. Kronikou mesta Košice (ďalej len "kronika") sa podľa tohoto všeobecne záväzného nariadenia rozumie pamätná kniha mesta Košice obsahujúca písomné zápisy členené do jednotlivých tématických celkov a zviazané do zväzku za obdobie jedného roka.
 3. Prílohou kroniky môže byť doplňujúca sprievodná dokumentácia.
§ 2
Poslanie kroniky
 1. Poslaním kroniky je ochrana kultúrno-historického dedičstva mesta zachovaním podstatných informácií celomestského významu pre potreby súčasných i budúcich generácií. Kronika prispieva k rozvoju historického a spoločenského povedomia obyvateľov mesta a k vhodnej prezentácii života Košíc v rámci širšieho spoločenského kontextu.
 2. Úlohou kroniky je vecne (písomne i obrazom) zaznamenávať všetky významné aktivity celomestského charakteru konané na území mesta Košice, na základe priebežne získavaných a neskreslene spracovávaných podkladov o politickom, kultúrnom, hospodárskom, sociálnom a inom dianí mesta.
§ 3
Podkladové materiály kroniky

Podkladovými materiálmi pre spracovanie kroniky sú najmä:

§ 4
Vyhotovenie kroniky
 1. Zápisy v kronike sú vecne správne, objektívne a politicky neovplyvnené. Obsahujú podstatné údaje o všetkých oblastiach života mesta.
 2. Zápisy sa vyhotovujú v slovenskom jazyku.
 3. Zápisy sú usporiadané do následovných tématických celkov:
  I. Verejný život
  II. Hospodársky život
  III. Školstvo a výchova
  IV. Veda a technika
  V. Kultúra a umenie
  VI. Cirkevný život
  VII. Zdravotníctvo
  VIII. Sociálna starostlivosť
  IX. Šport a telesná výchova
 4. Strany kroniky sa v rámci zväzku za obdobie jedného roku číslujú. Jednotlivé ročné zväzky sa po odsúhlasení poradným orgánom kroniky viažu.
 5. Kronika sa vyhotovuje v štyroch exemplároch s možným použitím počítačovej techniky s cieľom maximálnej estetizácie výsledného tvaru.
 6. Doplňujúca dokumentácia sa spracováva podľa jej charakteru.
§ 5
Archivácia kroniky
 1. Odsúhlasené a zviazané zväzky kroniky za obdobie jedného roka sa archivujú v Archíve mesta Košice, u primátora mesta, na pracovisku kroniky a na príslušnom oddelení Magistrátu mesta Košice.
 2. Kronikárske zápisy môžu byť okrem toho archivované pomocou počítačových médií.
 3. Kronikársky zápis za obdobie jedného roka je podľa možností sprístupnený verejnosti okrem iného i formou čiastočného, či celkového publikovania.
 4. Doplňujúca dokumentácia tvorí prílohu exempláru kroniky archivovaného v Archíve mesta Košice.
§ 6
Kronikár
 1. Kronikár mesta Košice je pracovníkom Magistrátu mesta Košice.
 2. Pracovník referátu kroniky vlastní "Preukaz kronikára", ktorý jeho nositeľa oprávňuje zúčastňovať sa na kultúrno-spoločenských podujatiach mesta a požadovať od právnických, fyzických osôb, pôsobiacich na území mesta podklady pre prácu kronikára.
 3. Kronikár pri svojej práci rešpektuje pripomienky poradného orgánu kroniky ustanoveného v zmysle paragrafu 7 tohto všeobecne záväzného nariadenia a orgánov mesta.
 4. Orgány mestského zastupiteľstva, organizácie a podniky ním zriadené, jednotlivé oddelenia Magistrátu mesta Košice, miestne zastupiteľstvá mestských častí, ich orgány, úrady a organizácie a podniky nimi zriadené i všetky fyzické a právnické osoby pôsobiace na úzerní mesta Košice sú povinné spolupracovať pri tvorbe mestskej kroniky a poskytovať pre jej spracovanie potrebné údaje o svojej činnosti s výnimkou tých údajov, ktoré by mohli poškodiť ich povesť, resp., ktoré tvoria predmet štátneho, hospodárskeho či služobného tajomstva.
§ 7
Poradný orgán kroniky
 1. Poradným orgánom kroniky je pre tento účel zriadená subkomisia Komisie kultúry a umenia MZ (ďalej len " KKaU MZ ").
 2. Členov subkomisie KKaU MZ menuje a odvoláva Mestské zastupiteľstvo na návrh predsedu KKaU MZ.
 3. Na čele komisie je predseda KKaU MZ.
 4. Subkomisia KKaU MZ pre prácu s kronikou má právo prizvať si k spolupráci na posudzovaní a lektorovaní kronikárskych zápisov odborníkov podľa jednotlivých špecifických tématických oblastí kroniky. Lektorovanie kronikárskych zápisov je odmeňované v zmysle osobitných predpisov.
 5. Subkomisia KKaU MZ pre prácu s kronikou sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. O posúdení kronikárskych zápisov za obdobie jedného roka vyhotovuje písomnú správu, ktorú predkladá raz ročne Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach.
 6. Na činnosť subkomisie KKaU MZ pre prácu s kronikou sa primerane vzťahuje ustanovenie paragrafu 58 Štatútu mesta Košice a organizačné poriadky komisií.
§ 8
Záverečné ustanovenie
Nariadenie mesta o Kronike mesta Košice nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

primátor mesta Košice
akad.arch. Ján Kopnický, v.r.

V Košiciach dňa 27.5.1992


Zoznam VZN mesta Košice