VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č.17
O trhovom poriadku a o podmienkach predaja požívatín na území mesta Košice


Čl. 1
Oprávnenie na predaj

Na území mesta môžu predávať:
a) fyzické alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky a majú vydané oprávnenie podľa zákona č.455/1991 Zb.
b) vlastníci alebo nájomcovia poľnohospodárskej pôdy.

Čl. 2
Všeobecné podmienky predaja

1. Poživatiny na území mesta nesmú byť vystavené účinku slnečných lúčov alebo tepelného zdroja.

Čl. 3
Podmienky predaja

 1. Na trhu je dovolené predávať:
  a) tovar a výrobky, na predaj ktorých sú vytvorené podmienky v súlade s platnými hygienickými predpismi, príslušnými ČSN, technickými podmienkami, oborovými a podnikovými normami pre ich vystavovanie a manipuláciu,
  b) poľnohospodárske a potravinárske výrobky, ktoré sú schválené Štátnou skúšobňou SPPI č. 229, s výnimkou uvedenou v bode 17, čl. 3.
 2. Predávajúci sú povinní dodržiavať zákon č.20/1966 Zb., o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zák. č.96/1992 Zb., vyhl. MZ č.45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok, zákon č.604/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákon č.87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti (úplné znenie zák.č.215/1992 Zb.) vyhl. FM PaV č.121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov a ďalšie predpisy uvedené v tomto trhovom poriadku.
 3. Suroviny a potraviny na trhu musia byť zdravotne bezchybné. Za to zodpovedá predávajúci.
 4. Tovar, ktorý je vyrábaný podľa schválených technických noriem akosti, resp. receptúr, musí mať akostné znaky v nich uvedené. Suroviny a potraviny nesmú byť umiestnené priamo na zemi.
 5. Počas predaja potraviny musia byť chránené pred znečistením a vonkajšími nepriaznivými vplyvmi. Predmety prichádzajúce do styku s požívatinami určenými na priamy konzum musia byť vyrobené zo zdravotne nezávadného materiálu, udržiavané v čistote a dezinfikovateľné. Zelenina, zemiaky, lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne triedené a počas predaja uložené v debnách alebo košíkoch, príp. vyložené na stánku. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia, mať dostatok vhodného obalového materiálu. Pri manipulácii s potravinami musí používať vyčlenené náradie, príbor, drevené kliešte a pod.
 6. Predaj živých zvierat je povolený na osobitne vyhradenom mieste a na základe veterinárneho osvedčenia a potvrdenia o nákazovej situácii z miesta chovu. Živé zvieratá sú umiestnené na zvláštnej podložke tak, aby neohrozovali kupujúcich, ale neboli pritom týrané. Platnosť veterinárneho osvedčenia je max. 2 dni a musí byť na ňom označené miesto trhoviska. V zmysle zákona č.87/1987 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhl.121/87 Zb. FM PaV, §17 ods. 1, je možné predávať len zdravé jahňatá a kozľatá mladšie ako 3 mesiace, hydinu, holuby a králiky a zdravotne nezávadné živočíšne produkty.
 7. a) Pri predaji vajec je potrebné mať veterinárne osvedčenie o nákazovej situácii v chove vydané veterinárnym lekárom v mieste chovu. Pri predaji vajec z malochovov je potrebné zabezpečiť presvietenie vajec na osobitne vyhradenom mieste. Správca trhu predávajúcemu vydá potvrdenie o presvietení, v ktorom uvedie meno, priezvisko predávajúceho, dátum a počet kusov,
  b) v období od 15. apríla do 15. októbra, kedy nie je možné zabezpečiť požadované teploty pre skladovanie a manipuláciu s vajciami v rozmedzí 5 - 18 stupňov Celzia, je možný predaj na trhoviskách iba z chladiacich boxov,
  c) predaj domácich slepačích vajec (s platným veterinárnym osvedčením) môže byť v letnom období realizovaný iba v skorých ranných hodinách, t.j. od 5.00 - 8.00 hod.
 8. Včelí med je dovolené predávať len na základe veterinárneho osvedčenia z miesta pôvodu. Musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne nezávadného materiálu.
 9. Výrobky z vlastnej drobnej poľnohospodárskej produkcie a lesné plody je dovolené predávať bez povolenia.
 10. Huby je možné predávať na základe "Osvedčenia o základných znalostiach húb", daného komisiou menovanou okresným lekárom. Oprávnenie na predaj húb sa týka len tých druhov, ktoré sú uvedené v osvedčení a huby musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom na požiadanie zákazníka.
 11. Pri predaji rastlinného množiteľského materiálu (osivo, sadivo) je potrebné preukázať pôvod nadobudnutia a potvrdenie o zdravotnom stave rastlinného množiteľného materiálu vydané Ústredným konlrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym a tieto výrazne označiť, že sú nevhodné pre konzum.
 12. Šišky a čačinu v neupravenom stave je dovolené predávať na základe potvrdenia o ich nadobudnutí.
 13. Je dovolené predávať vlastné, po domácky vyrobené alebo spracované, drobné kuchynské potreby z dreva, košíkarske výrobky a ostatné po domácky vyrobené výrobky z prútia a peria na základe predloženia dokladu o nadobudnutí výrobného materiálu.
 14. Predajné miesto fyzickej alebo právnickej osoby musí byť označené obchodným menom a sídlom.
 15. Predávajúci je povinný udržiavať prenajaté miesto v čistom stave a po skončení predaja ho ponechať čisté a upravené.
 16. Predávajúci je povinný vyžiadať si odborný posudok ÚHE a okresnej veterinárnej správy u potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Pracovníci uvedených štátnych orgánov a ďalších kontrolných zložiek budú vykonávať námatkovú kontrolu, kontrolu obsahu cudzorodých látok v odobratých vzorkách poživatín a podľa výsledkov môžu obmedziť alebo zakázať predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ktoré nezodpovedajú deklarovanej akosti, podmienkam predaja a nákazovej situácii. Ak sa pozitívny nález opakuje, bude predávajúci postihovaný v zmysle článku 7 tohto trhového poriadku.
 17. Na trhu je zakázané predávať:
  a) jatočný dobytok, jatočné ošípané, jatočné teľatá, surové mäso a vnútornosti, vajcia vodnej hydiny, porcovanú hydinu, tabak, čerstvé mliekarensky neošetrené mlieko a výrobky z neho, u občanov je ďalej zakázané predávať zverinu, ryby, výrobky z vajec a húb, sušené huby, kompóty, sirupy a ostatné konzervované výrobky, cukríky a pečivo, alkohol a nealkoholické nápoje po domácky vyrobené,
  b) je zakázané zabíjanie živých zvierat, pitvanie a delenie zabitých zvierat.

Čl. 4
Ceny tovaru

 1. Predávaný tovar sa musí viditeľne označiť cenovkami, druhom a akostnou triedou.
 2. Predávajúci nesmie o predávanom tovare uvádzať nepravdivé údaje s cieľom oklamať spotrebiteľa.
 3. Predávajúci predáva tovar na trhoviskách za voľne dohodnuté ceny. V prípadoch potravinárskych druhov tovaru, kde je určená reulovaná cena, je nutné túto cenu dodržať.

Čl. 5
Poplatky

Predávajúci na trhoviskách sú povinní zaplatiť trhové poplatky na základe zákona číslo 544/1990 v znení neskorších predpisov o miestnych poplatkoch. Tieto určí príslušná mestská časť, ktorá ich vyrubuje.

Čl. 6
Riadenie trhu a kontrola predaja

 1. Priestor trhoviská sa vyčlení podľa charakteru a druhu tovaru, napr. ovocie, zelenina, huby, kvety, jednotlivé potaviny živočíšneho pôvodu, priemyselný tovar a pod. Miesto trhoviska a jeho určenie je v pôsobnosti mestskej časti, na území ktorej sa zriaďujú.
 2. Predaj na trhu a jeho priebeh podľa tohto trhového poriadku riadi príslušná mestská časť alebo poverené odborne spôsobilé osoby (správca trhu), ktoré zodpovedajú za dodržiavanie trho- vého poriadku za vybavenie trhoviska, predaj, poriadok, čistotu, za pomoc kontrolným orgánom pri vykonávaní ich dozoru, za prideľovanie miesta na predaj, za označenie všetkých stánkov obchodným menom fyzickej alebo právnickej osoby, za vstupnú kontrolu predávajúcich, za včasný odvoz odpadkov ako aj dezinfekciu a deratizáciu.
 3. Predaj na trhu kontrolujú podľa svojho oprávnenia:
  a) pracovníci príslušnej MČ, okresnej a miestnej štátnej správy a správca trhu,
  b) orgány PZ SR,
  c) Mestská polícia,
  d) Slovenská obchodná inšpekcia,
  e) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia,
  f) pracovníci hygienickej služby (UHE) a štátneho veterinárneho dozoru (OVS).
 4. Pri kontrole sa musí predávajúci preukázať:
  a) občianskym preukazom, zdravotným preukazom pri predaji potravín,
  b) u fyzických a právnickych osôb živnostenským listom, alebo iným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov,
  c) odborným posudkom orgánov hygienickej a veterinárnej služby o zdravotnej nezávadnosti potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu,
  d) rozhodnutím o schválení výrobku Štátnou skúšobňou č.229
  e) potvrdením o vlastníctve pozemku, resp. osobnom užívaní pôdy s udaním tejto výmery u občanov predávajúcich svoje poľnohospodárske prebytky,
  f) potvrdením o zaplatení trhového poplatku,
  g) pri predaji húb osvedčením o poznaní húb,
  h) pri predaji čačiny a čačinových výrobkov potvrdením o odbere z príslušného lesného závodu. (Netýka sa osôb, ktoré sú majiteľmi resp. správcami lesov.)
  i) fytopatologickým posudkom o zdravotnej nezávadnosti rastlinného materiálu,
  j) povolením príslušnej MČ.

Čl. 7
Sankcie a pokuty

 1. Za porušenie ustanovení tohto trhového poriadku sú kontrolné orgány oprávnené ukladať pokuty a robiť účinné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.
 2. Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku pri predaji podľa §24 zákona SNR č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov možno uložiť orgánom ŠS pokutu do výšky 10 000 Sk.
 3. Právnickej osobe, ktorá neoprávnene vykonáva činnosť pri predaji tovarov na trhovisku možno podľa §61 zákona č.455/1991 Zb. uložiť pokutu živnostenským úradom až do výšky 500 000 Sk.
 4. Za porušenie povinnosti uvedených v tomto nariadení môže uložiť primátor mesta Košice alebo starosta MČ právnickej osobe pokutu až do výšky 200 000 Sk v zmysle §23 odst. 1, 2 zákona SNR č.401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 5. Za predaj neschválených výrobkov Štátnou skúšobňou v zmysle zákona č.301/1968 Zbierky v znení zákona č.54/1987 Zb. môže Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia alebo Štátna skúšobňa uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk. Neschválené výrobky sa podľa cit. právnych predpisov nesmú uvádzať do obehu.
 6. Za priestupky menšieho rozsahu možno uložiť fyzickej osobe jednorázovú blokovú pokutu do výšky 500 Sk.

Čl. 8
Trhoviská a pravidlá pre predávajúcich

Trhoviská zriaďujú a pravidlá pre predávajúcich určujú podľa miestnych podmienok príslušné MČ a zároveň zabezpečujú kontrolu ich plnenia. Pravidlá budú zviditeľnené na trhovisku.

Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. VZN nadobúda účinnosť 22.6.1993.
 2. Dňom nadobudnutia účinnosti sa zakazuje na území mesta ambulantný predaj akéhokoľvek tovaru na verejných priestranstvách mimo určených trhovísk.
 3. Právomoci MČ v zmysle tohto nariadenia sú ustanovené v čl.5, čl.6 ods. 1,2,3 a čl.7,8.
 4. Mestské časti v Košiciach, ktoré majú vydané svoje trhové poriadky, zosúladia jednotlivé ustanovenia s týmto trhovým poriadkom v lehote do 30.11.1993.

RNDr. Rudolf BAUER      
primátor mesta Košice      

     

PRÍLOHA č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.17
O trhovom poriadku a o podmienkach predaja požívatín na území mesta Košice


PRÍLOHA č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu č.17
O trhovom poriadku a o podmienkach predaja požívatín na území mesta Košice


sa mení takto : " Články sa označujú ako paragrafy "