VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č.3
O mestskej polícii


Mestské zastupiteľstvo podľa paragrafu 6 ods. zák. č. 401/1991 Zb. o meste Košice, paragrafu 2 ods. 2 zákona SNR zo dňa 3.12.1991 o obecnej polícii a paragrafu 56 ods. 2 Štatútu mesta Košice sa uznieslo na tomto nariadení:

Čl. 1

Na zabezpečenie verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväznych nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta sa zriaďuje Mestská polícia mesta Košice ako poriadkový útvar mesta.

Čl. 2

Poslanie a organizácia mestskej polície, jej úlohy, povinnosti náčelníka a jej pracovníkov, vzťahy Mestskej polície k orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi upravuje štatút mestskej polície.

Čl. 3

Základné povinnosti a oprávnenia mestského policajta, podrobnejšiu úpravu jeho pracovného pomeru, popis rovnošaty, výstroja a znaku mestskej polície, ako aj spôsob vydávania preukazu a prideľovania identifikačného čísla upraví samostatná príloha štatútu mestskej polície.

Čl. 4

Nadobudnutím účinnosti tohoto nariadenia sa ruší uznesenie č.2 Mestského zastupiteľstva mesta Košice zo dňa 21.12.1990.

Čl. 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

akad.arch.Ján Kopnický, v.r.
primátor mesta Košice

V Košiciach dňa 7.1.1992

 

PRÍLOHA č.1
k všeobecne záväznému nariadeniu č.3/1992
O mestskej polícii


(schválené uzneseniami MZ č.74 zo dňa 7.1.1992 a č.110 zo dňa 27.5.1992)

" Doterajšie články sa označujú ako paragrafy "