VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 20
O triedenom zbere domového odpadu


Mestské zastupiteĺstvo v Košiciach podľa ust. §6 zákona SNR č. 369 Zb. o obecnom zriadení, v súlade s ust. §6 zák. č. 494/91 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve sa dňa 30. 9. 1993 uznieslo na tomto nariadení:


 1. Účel úpravy.
  Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
  Toto nariadenie sleduje zámer uplatniť povinné triedenie komunálneho odpadu na území mesta, zníženie kapacitných nárokov na priestory pre ukladanie odpadov a druhotné spracovanie surovín z komunálneho odpadu.


 2. Pôsobnosť nariadenia.

  2.1. Nariadenie sa nevzťahuje na nasledovné druhy komunálneho odpadu:
  • domový odpad vznikajúci z prevádzky domácností (č. kódu 91101, 91 102 a 91 103 podľa Kategorizácie a katalógu odpadov, viď čiastka 69/1992 Zb. zák., ďalej len katalóg).
  • ostatný odpad z mestských častí podobný domovému odpadu, pochádzajúci z technickej a občianskej vybavenosti, živností, rekreácie, športu a pod. (č. 91 102 katalógu).


  2.2. Nariadenie má platnosť na území mesta Košice.

  2.3. Komunálny odpad iných miest a obcí, ktorý má byť uložený na území mesta, musí byť vytriedený v takom rozsahu triedenia, aký sa uplatňuje na území mesta Košice.


 3. Záväznosť triedenia domového odpadu.
  Triedený zber domového odpadu v rozsahu podľa bodu 4 tohoto nariadenia sa vyhlasuje za záväzný mestský systém v nakladaní s domovým odpadom. Iné nakladanie s domovým odpadom sa zakazuje.

  Občania sú povinní zhromažďovať odpady triedením do zberných nádob k tomu určených, podľa druhov, postupne tak, ako budú vvtvárané podmienkv pre separovaný zber odpadov.


 4. Rozsah triedenia.

  4.1. Občania, prípadne iné osoby, u ktorých odpad vznikol, ak sa jedná o odpad č. 911 Katalógu, sú povinní do určených nádob zbierať oddelene vytriedený na:

  • suchý odpad : papier, farebné a biele sklo, plastické látky, kovy
  • mokrý odpad : biologický odpad
  • nebezpečný odpad : lieky a zdravotnícky materiál, farby, riedidlá a laky, žiarivkové a neónové svietidlá, ropné látky, akumulátory, batérie a monočlánky, chemikálie používané v domácnostiach


  Podrobnosti sú zahrnuté v prílohe č.1 a č.2 tohto nariadenia.

  4.2. Magistrát mesta Košice zabezpečí, aby sa podrobná informácia o rozsahu triedenia dostala do každej domácnosti. Pre tento účel sa využijú všetky dostupné prostriedky mestského informačného systému.


 5. Poplatky za triedený zber.

  5.1. Poplatok za odvoz triedeného odpadu určí MZ po pokusnom separovanom zbere domového odpadu.

  5.2. Konkrétna výška poplatku pre jednotlivé roky sa stanoví v medziach predchádzajúceho odseku v závislosti od čistoty triedenia v predchádzajúcom období. Počas pokusného separovaného zberu budú poplatky totožné s poplatkami pre rok 1993 pre jednu domácnosť a štandardnú nádobu.

  Poplatky budú pozostávať z týchto technologických operácií:
  • zvoz separovaného odpadu
  • odvoz do spracovateľského centra
  • spracovanie, resp. uloženie odpadu


  Poplatok pre ďalšie roky bude určený doplnkom tohoto nariadenia vždy najneskôr do 31.XI. pre nadchádzajúci rok.

  5.3. Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá, alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si dojednajú podmienky odvozu osobitne. Poplatky pre tieto prípady stanoví MMK cenovým výmerom, umožňujúcim diferencované prepočítanie podľa požiadaviek na zvozový cyklus a počet i objem nádob v jednotlivých druhoch odpadu.

  5.4. V chatových oblastiach platia majitelia súkromných chát, ktoré neslúžia na podnikanie, paušálny poplatok stanovený MMK s prihliadnutím na cenový výmer podľa predchádzajúceho odseku.


 6. Vlastníctvo zberových nádob a vyprázdňovanie nádob.
  Separovaný zber sa vykonáva nádobami mesta, alebo organizácie, ktorá separovaný zber zabezpečuje. Vvprázdňovanie zberových nádob môže uskutočniť len majiteĺ nádob, resp. organizácia poverená touto činnosťou.


 7. Sankcie.
  Porušenie povinností vyplývajúcich z tohoto nariadenia je priestupkom podľa ust. §46, 47 a 48 zákona o priestupkoch (č. 372/90 Zb. v znení zák. č. 542/90 Zb. fyzická osoba do výšky 5 000,- Sk, právnická osoba do výšky 100 000,- Sk).


 8. Spoločné a záverečné ustanovenia.

  8.1. Nariadenie sa nevzťahuje na objemový odpad z domácností a ostatného objemového odpadu (č. kódu 91301, 91302 katalógu.
  Objemový odpad je taký odpad, ktorý sa nevmestí do bežne používaných zberových nádob). Do vydania osobitného nariadenia MMK o nakladaní s týmito odpadmi podlieha nakladanie s nimi dohode s organizáciou poverenou zberom komunálneho odpadu.

  8.2. Povinnosti stanovené právnickým a fyzickým osobám, kvalifikovaním ako pôvodcovia odpadu (pri evidencii, ukladaní odpadov a pod.) sú upravené inými všeobecne záväzný mi predpismi.

  8.3. V podrobnostiach o uplatnení tohoto nariadenia rozhoduje primátor mesta.

  8.4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28.10.1993.RNDr. Rudolf   B A U E R
primátor mesta KošiceZverejnené dňa: 14.10.1993.
Nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 28. 10. 1993.
PRÍLOHA č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.20,
Triedenie druhotných surovín

PRÍLOHA č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu č.20,
Zber a likvidácia nebezpečného odpadu


PRÍLOHA č. 1a
k všeobecne záväznému nariadeniu č.20
O triedenom zbere domového odpadu

schválené uzn. MZ č. 315 z 30.9.1993
sa mení a dopĺňa takto :

Čísla sa označujú ako paragrafy, resp. odseky podľa legislatívnych pravidiel.