VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 23
O podiele bytov, ktoré ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre slabšie vrstvy svojich obyvateľov


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s §31 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisav a §50 ods. 3 písm. a) a §71 Štatútu mesta Košice vydáva toto nariadenie:

  § 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 23 zo dňa 31.3.1994 sa vypúšťa a znie:

  § 1

  Pokiaľ sa v mestskej časti uvoľní byt vo vlastníctve mesta Košice, oznámi mestská časť Mestu základné informácie o uvoľnenom byte. Pokiaľ si Mesto do 5 pracovných dní od obdržania oznámenia o voľnom byte po konzultácii s príslušnou mestskou časťou nevyhradí obsadenie bytu z dôvodu potreby Mesta (pozn.1) má mestská časť právo uzavrieť nájomnú zmluvu so sociálne odkázaným občanom (ďalej sociálny byt, (pozn.2), alebo prideliť ho ako náhradný byt (pozn.3), alebo predať ho formou dražby (pozn.4).

  Byt pridelený ako sociálny sa považuje za byt v zmysle §31 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. a takto kvalifikovaný byt nie je možné previesť do vlastníctva sociálne odkázaného občana, ktorý byt užíva. Nájomná zmluva na sociálny byt sa bude uzatvárať na dobu určitú, s poznámkou o sociálnom byte.

  § 1a

  Mesto zabezpečí získanie samostatných objektov, v ktorých definitívne sústredí sociálne odkázaných občanov ubytovaných predtým padľa §1 tohto nariadenia.

  § 1b

  Bytový fond sa člení na dve kategórie bytových domov:

  1. bytové domy s plným počtom nájomných bytov,
  2. bytové domy s plným počtom bytov vo vlastníctve osôb.

  Mesto v súvislosti s týmto razčlenením stanovuje nasledovné kritériá pre výber domov s nájomnými bytmi:
  - dom, v ktorom počet podaných žiadostí o prevod vlastníctva bytu nebude presahovať k 31.12.1994 25 % (vrátane) z celkového počtu nájomcov v dome,
  - a za podmienky, že sa jedná o dom, ktorý nemá viac, ako 32 bytových jednotiek.

  § 1c

  Mesto bude riešiť individuálne žiadosti nájomcov o prevod vlastníetva bytu (do 25 % záujmu - 32 b.j. v dome) - výmenou do obytného domu s vlastníckymi bytmi v cenovej relácii, ako pre nájomcu bytu.

  § 2

  Nariadením sa schvaľuje začiatok predaja mestských bytov a nebytových priestorov a ich prevod do vlastníctva občanov od účinnosti tohto nariadenia v zmysle ustanovení zákona č. 182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov.

  § 3

  Nariadenie bolo schválené uznesením MZ č. 382 zo dňa 7.2.1994, nadobudlo účinnosť dňa 20.4.1994 a § 1a), 1b) a 1e) boli schválené uznesením MZ č.519 zo dňa 13. a 14.l0.1994, zverejnené dňa 9.11.1994 účinné dňom 24.11.1994, zmena v §1 bola schválená uznesením MZ č. 152 zo dňa 31.8.1995 a nadobudne účinnosť 15.dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.  Ing. Rudolf Schuster, CSc.
  primátor mesta Košice  Zverejnené dňa : 3.10.1995
  Nadobúda účinnosť dňa : 18.10.1995

  VZN zrušené a nahradené VZN č. 34/1996poznámka 1 :
- potreby mesta - jedná sa o byty, ktoré sú z hľadiska svojej polohy, perspektívneho určenia, vhodné pre pridelenie osobám, ktorých činnosť, alebo výkon služby je nevyhnutný pre chod života mesta


poznámka 2 :
- sociálna odkázanosť - zákon č. 463/1991 Zb. - úplné znenie č. 277/1993 Z.z. , vyhl. o sociálnej odkázanosti č. 243/1993 Z.z.


poznámka 3 :
- náhradný byt - Pravidlá pre prevod vlastníctva obecných bytov a nebytových priestorov v meste Košice, III. časť ods. 5


poznámka 4 :
- dražba - Zásady predaja bytov a nebytových priestorov v meste Košice