VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č.1
O zimnej údržbe


§ 1
Nariadenie o zimnej údržbe upravuje najmä povinnosti a zodpovednosť právnických osôb za zimnú údržbu ciest v meste Košice, mestských a miestnych komunikácií, chodníkov i verejných priestranstiev (ďalej len komunikácií).

§ 2
Začiatok zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 15.novembra príslušného roka. Koniec zimnej údržby sa určuje spravidla na 31. marec nasledujúceho roka. Podľa stavu ohrozenia mimoriadnymi poveternostnými a klimatickými podmienkami môžu byť tieto termíny posunuté, na základe rozhodnutia primátora mesta Košice.

§ 3
Na území mesta Košice zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vykonávajú a zabezpečujú ich správcovia. Správcovia, užívatelia a nájomníci týchto komunikácií zabezpečujú úlohy zimnej údržby v príslušnom roku v zmysle operačných plánov a zodpovedajú za ich splnenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon v znení neskorších predpisov) úplné znenie zákon číslo 55/1984 Zb.

§ 4
Za správcu komunikácií v meste Košice podľa tohto nariadenia považujeme najmä:

§ 5
Povinnosti týchto organizácií sú najmä tieto:

Správa mestských komunikácií - vykonáva zimnú údržbu na hlavných ťahoch štátnych ciest I., II., III.triedy a vybraných mestských komunikáciach používaných mestskou hromadnou dopravou, vrátane autobusových línk.
Technické služby mesta Košice - vykonávajú zimnú údržbu na ostatných pozemných komunikáciách, ktoré sú v správe SMK, t. j. na verejných priestranstvách, parkoviskách, chodníkoch, vnútrosídliskových komunikáciách vrátane lávok, schodíšť, prechodov pre chodcov a cintorínov.
Dopravný podnik mesta Košice - udržiava a vykonáva čistenie električkových tratí, nástupných ostrovčekov el. tratí, prístupových schodíšť k zastávkam mestskej hromadnej dopravy.
Správa mestskej zelene - zabezpečuje zimnú údržbu, odhrňovanie snehu z chodníkov, ciest a prechodov v parkoch na území mesta v súlade s uzatvorenou hospodárskou zmluvou s dodávateľmi (najmä Záhradníckym a sadovníckym podnikom mesta Košice).
Bytové hospodárstvo - zabezpečuje zimnú údržbu na všetkých prístupových chodníkoch vedúcim k objektom bytového hospodárstva, spojovacích chodníkoch medzi objektami v ich správe a stanovišťami zberných nádob odpadkov.
Stavebné bytové družstvá - zabezpečujú zimnú údržbu na prístupových chodníkoch a spojovacích chodníkoch vedúcim k objektom v ich správe.
Dopravno-mechanizačné služby a ďalší dodávatelia - vykonávajú zimnú údržbu ciest a chodníkov na sídliskách, ktoré ešte neboli odovzdané do správy a údržby príslušným organizáciám, z dôvodu ich neukončenia.

§ 6
Zodpovednosť za odvoz snehu
Za odvoz snehu zodpovedá :

- Správa mestských komunikácií - z križovatiek v zmysle operačného plánu Správy mestských komunikácií.
- Technické služby mesta Košice - z komunikácií: Zbrojnícka, Mlynská, Mäsiarska, Pivovarská, Vrátna, Cyrilometodejská, Dimitrovo námestie, Kováčska.
Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné.
Sú to najmä stupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov a podobne.

§ 7
Zimnú údržbu verejných priestranstiev zabezpečujú zodpovední riaditelia podnikov a organizácií a koordinuje štáb zimnej služby mesta Košice a miestne úrady mestských častí.
Za "Stavu živelnej pohromy" riadi postup prác operačný štáb Okresného úradu štátnej správy v Košiciach.

§ 8
Zodpovednosť za zimnú údržbu

 1. Za zimnú údržbu zodpovedajú okrem horeuvedenvch organizácií a podnikov aj tí správcovia, užívatelia a nájomníci, ktorým boli zverené do užívania nehnuteľnosti, prípadne do vlastníctva alebo správy. Zodpovedajú za čistenie vstupných a priľahlých chodníkov.
 2. Za zimnú údržbu chodníkov v súkromnej bytovej výstavbe vedúcich súbežne s nehnuteľnosťami zodpovedá majiteľ, správca, resp. užívateľ.

§ 9
Podmienky posypu komunikácií a verejných priestranstiev

 1. Je zakázané používať, posypový materiál, ktorý je zdraviu škodlivý.
 2. Chemický posypový materiál sa môže použiť na nebezpečných úsekoch komunikácií v zmysle operačného plánu Správy mestských komunikácií. Mimo určených úsekov je možné použiť chemický posyp len so súhlasom primátora mesta.

§ 10
Čistenie chodníkov

 1. Čistením chodníkov počas zimnej údržby sa rozumie ich zametanie, prípradne odstraňovanie snehu, blata a pod. Chodník musí byť udržiavaný po celej jeho šírke, sneh zhŕňať k okraju chodníka.
 2. Chodníky musia byť vyčistené každý deň do 6.00 hod. ráno. Hlavné čistenie sa vykonáva po 19.00 hod. a končí pred 6.00 hod. ráno. V prípade zlých poveternostných podmienok sa čistenie vykonáva i v priebehu dňa.
 3. Miestne úrady stanovia, ktoré chodníky je potrebné čistiť od snehu viackrát denne.
 4. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr. Čistenie chodníkov v zimnom období treba v prípade potreby v priebehu dňa viackrát opakovať až do 21.00 hod. Organizácie i správcovia sú povinní byť vybavení potrebným náradím.
 5. Vlastník (správca, užívateľ) budovy je povinný zverejniť viditeľne meno a adresu osoby, poverenej udržiavaním chodníka v dobrom stave.

§ 11
Ukončenie zimnej údržby

 1. Po ukončení zimnej údržby všetky zodpovedné podniky a organizácie sú povinné odstrániť skládky posypového materiálu ak ich zriadili, a to v termíne určenom riaditeľom podniku, resp. príslušným miestnym úradom, v obvode ktorého sa skládka nachádza.

§ 12
Zodpovednosť

 1. Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia zodpovedajú riaditelia podnikov, organizácií, iné právnické osoby, vlastníci, správcovia a nájomníci nehnuteľností tak, ako je to uvedené v paragrafoch 3, 5, 6, 8, 10 a 11 cit. nariadenia.
 2. Za nesplnenie povinnosti počas zimnej údržby a porušenie tohto všeobecného záväzného nariadenia môže uložiť primátor mesta Košice v zmysle paragrafu 23 zákona č. 401/1990 Zb. pokutu právnickej osobe až do výšky Sk 200 tis., na základe podnetu starostov miestnych úradov mestských častí, magistrátu, resp. miestnych úradov a poslancov mestského zastupiteľstva.
 3. Porušenie tohto nariadenia môže byť posudzované aj ako priestupok podľa zákona číslo 372/1990 Zb. v znení zákona č. 524/1990 Zb., ak nejde o iný delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo trestný čin. V súlade s citovanými zákonmi je možné uložiť fyzickým osobám pokutu do výšky 1000 Sk a v blokovom konaní do výšky 500 Sk.

§ 13
Záverečné ustanovenie
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. decembra 1991.

akad. arch. Ján Kopnický, v.r.     
primátor mesta Košíce     
PRÍLOHA č.1
k všeobecne záväznému nariadeniu č.1/1991
O zimnej údržbe


(schválené uznesením č.58 z 20.11.1991, doplnené uznesením č.171 zo 16. a 17.12.1992) sa mení a dopĺňa takto:
v § 4 sa vypúšťajú slová:
"Správa mestských komunikácií
Technické služby mesta Košice
Bytové hospodárstvo
Dopravnomechanizačné služby"
a nahrádzajú sa slovami:
" Správa komunikácií
Mestké časti, ktoré prevzali príslušné komunikácie do správy,
Správa a údržba bytov
Investori rozostavených a neodovzdaných komunikácií
Ostatní ".
v § 5 s nadpisom znie:
"Povinnosti uvedených subjektov a spoločnosti sú:
Správa komunikácií:
- zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciach, ktoré má v správe, kontroluje a potvrdzuje výkony v zmysle schváleného Operačného plánu, ktorý je súčasťou zmluvy medzi mestom a vybranými dodá-vateľmi.
Dopravný podnik:
- zabezpečuje zimnú údržbu električkových tratí a nástupných ostrovčekov električiek,
- pri čistení nástupných ostrovčekov zabezpečuje odvoz snehu a nesmie sneh zhadzovať na očistenú komunikáciu, alebo pri ostrovčekoch vytvárať val snehu,
- na koľajovom telese, ktoré na úrovni komunikácie zabezpečuje odhrn snehu vo vzdialenosti 0,5 m od okrajov električkového telesa tak, aby sa nevytvoril snehový val na priľahlej komunikácií,
- v prípade vzniku snehových valov alebo znečistenia čistej komunikácie snehom z ostrovčekov zabezpečí ich odstránenie na vlastné náklady,
Správa mestskej zelene:
Vypúšťa sa časť vety: "v súlade s uzatvorenou hospodárskou zmluvou s dodávateľmi (najmä Záhradníckym a sadovníckym podnikom)" nachádza sa slovami: "ktoré má v správe".
Pojem "bytové hospodárstvo" sa nahrádza pojmom "Správa a údržba bytov".
Stavebné bytové družstvá - doplniť na koniec vety "... podľa upresnenia orgánov mestských častí pred začiatkom zimnej údržby".
Vypúšťa sa ustanovenie " dopravno-mechanizačné služby a ďalší dodávatelia" a nahrádza sa novým znením takto: " Investori rozostavaných a neodovzdaných komunikácií "
- zabezpečujú zimnú údržbu na komunikáciach, ktoré ešte neboli odovzdané do správy a údržby
" Ostatné právnické a fyzické osoby zabezpečujú zimnú údržbu na komunikáciach priľahlých k ich nehnuteľnostiam "
V § 6 sa pojem "Správa mestských komunikácií" nahrádza pojmom "Správa komunikácií"
Nové znenie za týmto pojmom znie: "z vybraných komunikácií a križovatiek v zmysle operačného plánu zimnej údržby a uzatvorených zmlúv z dodávateľmi z následovných komunikácií "
- ďalšie znenie § 6 ostáva nezmenené.
§ 7 sa dopĺňa o vetu: "Operatívne riadenie zimnej údržby celomestského charakteru sa zabezpečuje prostredníctvom centrálneho dispečingu Správy komunikácií č.t. 126.
V § 8 ods. 1 sa slovo "organizácii" sa nahrádza slovom "subjektov".
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta, nahrádza sa novým znením a znie takto: " Mimo určerných úsekov je možné použiť chemický posyp v nevyhnutých prípadoch, ak prevádzka na zľadovatelých komunikáciach priamo ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, a to na základe rozhodnutia Štábu zimnej údržby ".
§ 10 ods. 3 sa ruší.
Doterajšie ods. 4, 5 sa prečísľujú na ods. 3 a 4.
V § 11 sa vypúšťajú slová " riaditeľom podniku " a nahrádzajú sa slovami " Štábom zimnej údržby ".
§ 12 s nadpisom znie: " Sankcie a zodpovednosť ".