VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č.7
O dražobnom poriadku


§ 1
Základné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje podrobnosti o verejných dražbách majetku podnikov a organizácií, zriaďovateľom a zakladateľom, ktorým bolo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach a sú v likvidácii, ako aj ostatného obecného majetku.

§ 2
Predmet dražby

Predmetom dražby je nehnuteľný majetok, základné prostriedky, motorové vozidlá, dopravné prostriedky s nadstavbou pre stavebné, poľnohospodárske a lesné práce do 5 rokov od ich obstarania ocenené znaleckým posudkom tých podnikov a organizácií, zriaďovateľom a zakladateľom ktorých bolo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach a sú v likvidácii, ako aj ostatný obecný majetok.
Bez verejných dražieb možno speňažiť:
a) zásoby (vrátane nedokončenej výroby)
b) predmet postupnej spotreby
c) motorové vozidlá, dopravné prostriedky s nadstavbou pre stavebné, poľnohospodárske a lesné práce staršie ako 5 rokov, minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom
d) nehmotný majetok (napr. software, ochranné známky, ochranné vzory a pod.) minimálne za cenu určenú odborným odhadom.
Pre veci uvedené v a) až b) sa cena stanoví na základe odborného posúdenia a likvidačnej komisie, vychádzajúc zo zostatkovej hodnoty a fyzického stavu daného majetku (trhovej ceny).

§ 3
Účastníci dražby

Účastníci dražby sú v priebehu jej konania povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k rušeniu priebehu dražby, dbať na pokyny organizátorov dražby a podrobiť sa opatreniam prijatým na udržiavanie poriadku v dražobnej miestnosti a jej okolí.

§ 4
Poplatok a vstupné za dražbu
 1. Za oprávnenie zúčastniť sa dražby zaplatí každý účastník poplatok Sk 100,- poverenému členovi dražobnej komisie.
 2. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné. Účastníci dražby vstupné neplatia.
 3. Vstupné do dražobnej miestnosti je 10 Sk na osobu a deň.
§ 5
Organizačné zabezpečenie dražby
 1. Dražby organizuje likvidátor. Na ich priebeh dohliadajú dražobné komisie (ďalej len komisie) prostredníctvom svojich poverených členov.
 2. Komisia zabezpečí účastníkom dražby prednostný vstup do dražobnej miestnosti a určí priestor, v ktorom budú môcť nerušene vykonávať úkony spojené s dražbou.
 3. Komisia zabezpečí, aby v dražobnej miestnosti boli všetkým účastníkom dražby prístupné zoznamy draženého majetku.
 4. Oznámenie o dražbe zabezpečí likvidátor 14 dní pred uskutočnením dražby na verejných miestach a prostredníctvom mestskej tlače.
§ 6
Dražobná miestnosť

Komisia je povinná zabezpečiť pre dražbu vhodnú miestnosť, ktorá je verejne prístupná, dostatočne priestranná, osvetlená a má vhodnú akustiku.

§ 7
Licitátor
 1. Dražbu vykonáva licitátor. Licitátora vymenúva a odvoláva likvidátor alebo člen komisie poverený dohľadom.
 2. Likvidátor je povinný pre každú dražbu určiť licitátora a náhradného licitátora.
 3. Za licitátora môže byť vymenovaná fyzická osoba staršia ako 18 rokov, bezúhonná, výrečná, fyzicky a psychicky spôsobilá na výkon tejto činnosti.
 4. Likvidátor alebo poverený člen komisie dohliada na činnosť licitátora, najmä na to, či pri dražbe postupuje v súlade s týmto nariadením a či sa chová k jednotlivým účastníkom dražby nestranne.
 5. Ak neplní licitátor riadne svoje povinnosti, môže ho likvidátor alebo poverený člen komisie odvolať a na jeho miesto určiť náhradného iicitátora.
§ 8
Priebeh dražby

Ak má záujem o jeden vydražovaný majetok viac účastníkov dražby, pridelí komisia pred jej začatím každému účastníkovi dražby poradové číslo, ktoré mu vydá na zreteľne viditeľnej tabuľke.

§ 9
 1. Licitátor začína dražbu oznámením majetku, ktorý je predmetom dražby a vyvolávacej ceny. Vyvolávacia cena sa stanoví v zmysle paragrafu 2 tohto nariadenia.
 2. Účastníci dražby reagujú na oznámenie vyvolávacej ceny zdvihnutím tabuľky s poradovým číslom. Ak prejaví o vydražený majetok záujem viac účastníkov dražby pri rovnakej vylicitovanej cene, určí licitátor toho z nich, ktorý sa prihlásil ako prvý. V prospech tohto účastníka dražby licitátor opakuje ponuku ceny trikrát spolu s dodatkom "prvý raz", "druhý raz", "tretí raz".
 3. Ak iný účastník dražby do doznenia poslednej ponuky oznámenej licitátorom podľa odseku 2 ponúkne vyššiu sumu, dražba pokračuje. Licitátor v takomto prípade pokračuje od tejto poslednej ponuky. Licitátor alebo ním poverená osoba z dôvodu neefektívneho spôsobu licitácie môže stanoviť najnižšiu sumu, o ktorú možno ponuku zvýšiť.
 4. Trojnásobné opakovanie ponuky sa vykoná bez unáhlenia a predovšetkým tretie opakovanie ponuky je možné urobiť až po 60 sekundách, ktoré uplynuli od predchádzajúcej ponuky. Po tomto licitátor úderom dražobného kladivka určí, že právo a povinnosť na uzavretie kúpnej zmluvy na dražený majetok má ten, kto urobil poslednú ponuku.
§ 10

Ak o vydražovaný majetok prejaví záujem iba jeden účastník dražby, licitátor úderom dražobného kladivka určí tento majetok tomuto účastníkovi.
Vydanie majetku sa uskutoční až po zaplatení kúpnej ceny:
- v prípade majetku uvedeného v paragrafe 2 (ZP - s výnimkou nehnuteľností, DKP, PPS a zásoby) do 3 dní v hotovosti u likvidátora alebo poštovou poukážkou (v odôvodnených prípadoch likvidátor môže stanoviť úhradu prostredníctvom fakturácie)
- u vydraženého nehnuteľného majetku najneskôr v deň registrácie zmluvy na štátnom notárstve, a to na uvedený účet v peňažnom ústave.

§ 11

Ak o majetok nebude záujem podľa predchádzajúcich spôsobov, nepokračuje sa v dražbe.

§ 12
Zastavenie dražby

Likvidátor alebo poverený člen komisie môže výkon dražby zastaviť, ak pre technické dôvody alebo pre protiprávne alebo nevhodné správanie sa účastníkov dražby a ostatných prítomných nebude možné v dražbe riadne pokračovať. V takomto prípade určí likvidátor náhradný termín dražby.

§ 13
Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

akad.arch. Ján Kopnický, v.r.
primátor mesta Košice

V Košiciach dňa 27.5.1992

Príloha všeobecne záväzného nariadenia č.7/1992
Mesta Košice o dražobnom poriadku

Táto príloha dražobného poriadku upravuje postup likvidátora štátneho podniku (organizácie), ktorého zriaďovateľom (zakladateľom) je Mesto Košice pri speňažovaní vecí v majetku likvidovaných podnikov predajom vo verejnej dražbe.
Príloha vychádza predovšetkým z ustanovení III. a IV. časti Smernice Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR z 1. októbra č.1/92.

I.
Dražobné kolá

Dražba vecí v majetku likvidovaných štátnych podnikov, ktorých zakladateľom bolo Mesto Košice, prebieha najviac v štyroch dražobných kolách. Na týchto dražbách sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.
Veci, ktoré sa nepodarilo speňažiť ani v jednom zo štyroch dražobných kôl, prechádzajú v zmysle Smernice č.1/92 Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR z 1.10.1992 v súlade s postupom tu uvedeným, bezodplatným prevodom na zakladateľa po súhlase ministerstva.

II.
Vyvolávacia cena

V opakovanej dražbe (t.j. v druhom, treťom a štvrtom kole) stanoví likvidátor vyvolávaciu cenu tak, aby bolo možné veci vydražiť.

III.
Termín a miesto zverejnenia konania dražby

O termíne a mieste konania dražby oboznámi verejnosť likvidátor bežným spôsobom a uverejnením v tlači najneskôr dva týždne pred dražbou.
Termín konania 3. a 4. kola dražby oznámi likvidátor magistrátu a mestským častiam aj písomne, najmenej 15 dní vopred doporučeným listom.

IV.
Bezodplatný prevod vecí na zakladateľa bez dražby

V súlade s časťou IV. Smernice ministerstva môže likvidátor previesť bezodplatne na zakladateľa veci v majetku štátneho podniku v likvidácii aj bez predchádzajúcej dražby.

V.
Záverečné ustanovenie
 1. Na veci dražby podľa tejto prílohy dražobného poriadku v ostatných častiach sa primerane vzťahujú ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/1992 Mesta Košice o dražobnom poriadku.
 2. Na veci, ktoré už boli neúspešne dražené pred dňom účinnosti tejto prílohy dražobného poriadku, prechádzajú bezodplatne na zakladateľa v súlade s ustanovením časti IV. Smernice ministerstva.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 23.9.1993.

 

RNDr. Rudolf Bauer primátor mesta Košice

Zverejnené dňa 9.9.1993

 

PRÍLOHA č.1
k všeobecne záväznému nariadeniu č.7
O dražobnom poriadku

(schválené uznesením MZ č.115 zo dňa 27.5.1992, doplnené uznesením č.204 zo dňa 25. a 26.12.1993 a uznesením č.206 zo dňa 25. a 26.3.1993) sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 sa vypúšťa prvá veta "predmetom dražby je všetok majetok"
a nahrádza sa novým znením takto:
"Predmetom dražby je obecný majetok a majetok podnikov a organizácií, ku ktorým prešla zakladateľská a zriaďovateľská funkcia na Mesto a sú v likvidácii".
§ 4 s nadpisom znie: "Vstupné"
ods.1 - doterajší text sa vypúšťa a nahrádza sa týmto znením:
"Za oprávnenie zúčastniť sa dražby:
a) nehnuteľného majetku - zaplatí každý účastník vstupné 500,- Sk
b) hnuteľného majetku - zaplatí každý účastník 50,- Sk.
V § 5 ods. 5 sa slová "obecným podnikom" nahrádzajú slovami
"príspevkovým organizáciam zriadených mestom"Zoznam VZN mesta Košice