Primátor mesta Košice

vyhlasuje

úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 31, o režime plateného parkovania v meste Košice /systém plateného parkovania/, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 268/1996, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 865/1998, č. 384/2000 a č. 654.


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 31
o režime plateného parkovania v meste Košice
/systém plateného parkovania/


§ 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje režim plateného parkovania motorových vozidiel (ďalej len "vozidlo") v zóne s režimom plateného parkovania na parkoviskách, ktoré sú zriadené mestom Košice.


§ 2
Zóna s režimom plateného parkovania

(1)  Zóna s režimom plateného parkovania je časť územia mesta, na ktorom je povinné platené parkovanie. Túto zónu tvoria centrálna mestská zóna (ďalej len CMZ ) a ďalšie určené verejné parkoviská mimo CMZ.
a) CMZ je oblasť ohraničená ulicami Kuzmányho, Hviezdoslavova, Štefánikova, Protifašistických bojovníkov, Palackého, Štúrova.
b) Zoznam verejných parkovísk mimo CMZ s parkovaním za poplatok tvorí prílohu č. l tohto nariadenia.

(2)  Začiatok zóny s režimom plateného parkovania a koniec zóny s režimom plateného parkovania je vyznačený zvislými dopravnými značkami1/(Príloha č. 2). Doba povinného plateného parkovania je pondelok - piatok: 07.00 - 19.00, Sobota: 07.00 - 14.00. V turistickom období jún-september je povinné platenie pondelok - nedeľa: 07.00 - 19.00. Doba povinného plateného parkovania na parkovisku Všešportového areálu a na parkovisku na ulici pri Prachárni je pondelok - nedeľa od 7.00 hod. do 19.00 hod.

(3)  V zóne s režimom plateného parkovania môže vozidlo parkovať len na
a) verejných parkoviskách s parkovacími automatmi, označených dopravnými značkami,1/
b) ostatných parkoviskách označených dopravnými značkami,1/
c) vyhradených parkovacích miestach označených značkou "P - RÉSERVÉ" a vodorovným značením.1/

(4)  Podmienky parkovania na každom parkovisku budú vyznačené zvislou dopravnou značkou označujúcou parkovisko v dodatkovej tabuľke umiestnenej pod značkou.

(5)  Za parkovanie na vyššie uvedených parkoviskách sa platí parkovací poplatok. Výška poplatku za parkovanie je uvedená v prílohe č. 3 tohto nariadenia. Dokladom o zaplatení poplatku za parkovanie je lístok z parkovacieho automatu, resp. parkovacia karta.

(6)  Fyzické a právnické osoby môžu na plochách im patriacich zriadiť v meste Košice parkoviská na vlastné náklady a za parkovanie na nich vyberať poplatky.


1/ Príloha vyhlášky č.90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zájkona NR SR o premávke na pozemných komunikáciach.


§ 3
Parkovanie vozidiel na verejných parkoviskách s parkovacími automatmi

(1)  Parkovanie vozidiel na verejných parkoviskách s parkovacími automatmi sa riadi prevádzkovým poriadkom, vydaným mestom Košice, ktorý je umiestnený na každom parkovisku (Príloha č. 4).

(2)  Parkovanie vozidiel mimo vymedzenú dobu sa nespoplatňuje.

(3)  Poplatok za parkovanie sa vyznačuje pri vjazde na parkovisko. Obsluha parkovacieho automatu je vyznačená na čelnej strane automatu.


§ 4
Doklady o zaplatení parkovacieho poplatku

Dokladom o zaplatení poplatku za parkovanie v zóne s režimom plateného parkovania podľa § 2 je parkovací lístok vydaný parkovacím automatom, alebo parkovacia karta príslušného druhu vyznačená dátumom a hodinou parkovania. Tieto je vodič vozidla povinný umiestniť za predné sklo vozidlo tak, aby vyznačenie parkovania bolo viditeľné.


§ 5
Vyhradené parkovacie miesta

(1)  Vyhradené parkovacie miesta sú označené dopravnou značkou "P-RÉSERVÉ" s dodatkovou tabuľou označujúcou oprávneného užívateľa s prípadným doplnením čísla parkovacieho miesta a vodorovným dopravným značením.1/ Náklady spojené so zriadením vyhradeného parkovacieho miesta znáša užívateľ.

(2)  Užívateľom vyhradeného parkovacieho miesta môže byť právnická alebo fyzická osoba, pre ktorú je toto miesto vyhradené.

(3)  Užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta je povinný umiestniť na viditeľné miesto za predné sklo vozidla platnú vyhradzovaciu parkovaciu kartu.

(4)  Mesto Košice môže vyznačiť primeraný počet vyhradených parkovacích miest na účely zásobovania, na základe žiadosti. Vozidlo zásobovania môže na takto vyhradenom parkovacom mieste zastaviť na dobu nevyhnutne potrebnú na naloženie a vyloženie nákladu. Vodič vozidla nie je povinný použiť parkovaciu kartu.

(5)  Vyhradené parkovacie miesta podľa odst.4 tohto paragrafu sú označené dopravnou značkou1/ s dodatkovou tabuľou "Len zásobovanie".

(6)  Na vyhradenom parkovisku môže zastaviť bez použitia parkovacej karty vozidlo, ak ide o zastavenie a státie nepresahujúce 3 minúty, ktoré neohrozí ani neobmedzí ostatných účastníkov cestnej premávky, prípadne neobmedzí vodičov vozidiel, pre ktorých je parkovisko vyhradené.1/

(7)  Nárok na bezplatný primeraný počet vyhradených parkovacích miest majú orgány bezpečnostných zložiek, zdravotníckej a záchranárskej služby, Požiarneho zboru a telesne postihnutí občania.

(8)  Parkovacia služba Mestskej polície na základe písomnej požiadavky primátora mesta Košice môže prideliť bezplatné parkovacie karty pre vozidlá samosprávy, štátnej správy a poslancov Mestského zastupiteľstva.

(9)  Pri viacerých záujemcoch o vyhradenie jedného i viac parkovacích miest môže mesto o pridelení rozhodnúť formou dražby.


§ 6
Parkovacie karty

(1)  Parkovacie karty sú karty vydávané Parkovacou službou Mestskej polície oprávňujúce držiteľa na parkovanie v zóne s režimom plateného parkovania.

(2)  Fyzická alebo právnická osoba má možnosť zakúpenia parkovacej karty na Mestskej polícii a na ďalších určených miestach. Poplatok z predaja parkovacích kariet je príjmom mestského rozpočtu.

(3)  Druhy parkovacích kariet:
a) jednorazová - parkovacia karta, ktorá oprávňuje vozidlo parkovať na parkovacom mieste bez parkovacieho automatu max. 1 hod. Vodič na parkovacej karte vyznačí mesiac, deň, hodinu a minútu zaparkovania; pri dlhšej dobe parkovania ako 1 hodinu je vodič povinný označiť primeraný počet jednorazových parkovacích kariet,
b) neprenosná - parkovacia karta, ktorá umožňuje parkovať bez časového obmedzenia vozidlu, ktorého evidenčné číslo vozidla je na tejto parkovacej karte vyznačená; neprenosné parkovacie karty sa vydávajú na obdobie pol roka a roka,
c) prenosná - parkovacia karta, ktorá umožňuje ktorémukoľvek vozidlu predplatiteľa parkovať bez časového obmedzenia; prenosné parkovacie karty sa vydávajú na obdobie pol roka a roka,
d) vyhradzovacia - parkovacia karta, ktorá umožňuje vozidlu parkovať na vyhradenom parkovacom mieste bez časového obmedzenia; vydáva sa na obdobie jedného roka,
e) parkovacia karta pre obyvateľov zóny - karta, ktorá slúži na parkovanie vozidiel obyvateľov trvale prihlásených k pobytu v tejto zóne a je vystavená na konkrétne evidenčné číslo vozidla; vydáva sa na obdobie jedného roka,
f) bezplatná - parkovacia karta, ktorá slúži na parkovanie vozidiel uvedených v §5 odst.8 a je vystavená na konkrétne evidenčné číslo vozidla; vydáva sa na obdobie jedného roka.

(4)  Na vydanie parkovacej karty pre obyvateľov zóny podľa písm. e) má nárok fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu v zóne, ktorá vlastní alebo užíva na základe právneho aktu vozidlo, ktoré nie je využívané na podnikateľskú činnosť. Na vydanie parkovacej karty pre obyvateľa zóny je potrebné sa preukázať občianskym preukazom, osvedčením o evidencii vozidla a preukázaním vlastníckeho, alebo užívacieho práva.

(5)  Zmenu evidenčného čísla vozidla, poškodenie alebo stratu parkovacej karty je potrebné nahlásiť Parkovacej službe Mestskej polície, ktorá na požiadanie vydá za manipulačný poplatok novú parkovaciu kartu. Parkovacia karta je vlastníctvom Mestskej polície.


§ 7
Bezplatné parkovanie

Nárok na bezplatné parkovanie v zóne s režimom plateného parkovania majú:
a) telesne postihnutí občania, ktorí sú držiteľmi preukazu osoba ťažko postihnutá na zdraví alebo osoba ťažko pohybovo postihnutá; takýto občan je povinný tieto skutočnosti preukázať,
b) vozidlá zdravotníckej služby pri pracovnom výkone,
c) vozidlá ozbrojených síl a zborov a poriadkových útvarov mesta pri služobnom výkone,
d) vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri pracovnom výkone,
e) vozidlá požiarneho zboru pri pracovnom výkone,
f) občania vo veku nad 70 rokov s platným vodičským oprávnením, trvalým pobytom v meste Košice, ktorí sú majitelia motorového vozidla.


§ 8
Kontrola

(1)  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú pracovníci Mestskej polície.

(2)  Pracovník Mestskej polície pri kontrolnej činnosti rieši priestupky, ktorých sa dopustil vodič vozidla, ktoré parkuje v zóne s režimom plateného parkovania
a) bez parkovacieho lístka z parkovacieho automatu,
b) s parkovacím lístkom, ktorý nebol umiestený na viditeľnom mieste za predným sklom vozidla,
c) s neplatným parkovacím lístkom,
d) bez parkovacej karty,
e) bez vyplnenej parkovacej karty,
f) s nesprávne vyplnenou parkovacou kartou,
g) nad povolený čas,
h) s nesprávnou parkovacou kartou,
i) s parkovacou kartou, ktorá nebola umiestnená na viditeľnom mieste za predným sklom vozidla,
j) s neplatnou parkovacou kartou.

(3)  V prípadoch podľa predchádzajúceho odseku pracovník Mestskej polície, pokiaľ vec nevyrieši v blokovom konaní a vodič sa nenachádza pri vozidle, nechá na čelnom skle vozidla záznam o zistení priestupku s uvedením parkoviska, na ktorom bol priestupok zistený, dátumom parkovania, evidenčným číslom vozidla, označením priestupku a šekom na zaplatenie pokuty.


§ 9 Sankcie

(1)  Porušenie tohto nariadenia sa postihuje v súlade so zákonom č.372/1990 Zb. o priestupkoch.

(2)  Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor mesta uložiť pokutu do 200.000,-Sk.2/

(3)  Pokuta za nezaplatenie poplatku za parkovacie miesto je príjmom mestského rozpočtu.


2/ § 23 odst.1 písmeno a) zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice


§ 10
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa dodatok č. 2 nariadenia mesta Košice č. 5/1991 o státi a parkovaní motorových vozidiel, odstraňovaní vrakov na území mesta Košice.


§ 11
Účinnosť

Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 16. 3. 1996.
Zmeny a doplnky tohto nariadenia schválené
uznesením MZ č. 865 nadobudli účinnosť 2. 7. 1998,
uznesením MZ č. 384 nadobudli účinnosť 27. 7. 2000 a
uznesením MZ č. 654 nadobudli účinnosť 19. 7. 2001.JUDr. Zdenko   T r e b u ľ a
primátor mesta Košice


Prílohy k všeobecne záväznému nariadeniu č.31:
  1. Zoznam verejných parkovísk mimo CMZ s parkovaním za poplatok
  2. Umiestnenie dopravného značenia
  3. Poplatky za parkovanie
  4. Prevádzkový poriadok

Zoznam VZN mesta Košice