VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 29
O spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 18 b ods. 3 Z NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení Z NR SR č. 151/1995 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 10 ods. 3 písm. a)zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 50 ods.3 písm a) a § 71 Štatútu mesta Košice vydáva toto nariadenie.

§ 1

Ak sa prevádza byt alebo ateliér z vlastníctva obce do vlastníctva nájomcu, spôsob bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku stanovujú nasledovné ustanovenia tohto nariadenia.

§ 2

Nájomca musí uhradiť pri podpise zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru a pozemku minimálne 15 % z kúpnej ceny bytu alebo ateliéru a pozemku. Zostatok kúpnej ceny je povinný splatiť v bezúročných splátkach maximálne do 5 rokov.

§ 3

Nájomca, ktorý uhradí pri podpise zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru a pozemku 70 % z kúpnej ceny bytu alebo ateliéru a pozemku, poskytne sa mu zľava 10 % z ceny bytu alebo ateliéru. Zostatok kúpnej ceny je povinný splatiť v bezúročných splátkach maximálne do 1 roka.

§ 4

Nariadenie bolo schválené na VII. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 31. 8. 1995 uznesením č. 150 a nadobudne účinnosť 15 dní po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

V Košiciach

Ing. Rudolf SCHUSTER, CSc.
primátor mesta Košice

Zverejnené dňa : 3.10.1995
Nadobudlo účinnosť dňa : 18.10.1995


Zoznam VZN mesta Košice