VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 33
O zimnej údržbe


Mestské zastupiteľstvo mesta Košice podľa § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o Meste Košice na svojom XVI. zasadnutí uznesením č. 421 zo dňa 5. 9. 1996 ustanovuje:

§ 1

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) o zimnej údržbe upravuje najmä povinnosti a zodpovednosť právnických a fyzických osôb za zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev (ďalej len komunikácií) v meste Košice.

§ 2

Začiatok zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 15. novembra príslušného roka, koniec zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 31. marca nasledujúceho roka. Tieto termíny môžu byť podľa poveternostných a klimatických podmienok zmenené, na základe rozhodnutia primátora Mesta Košice.

§ 3

Na území mesta Košice zabezpečujú zimnú údržbu komunikácií ich správcovia a ďalšie subjekty podľa § 5 tohto nariadenia, ktoré za zimnú údržbu zodpovedajú podľa platných predpisov 1) .

§ 4

  Za správcov komunikácií v meste Košice podľa tohto nariadenia sa považuje :
  a/ Správa komunikácií
  b/ Dopravné podniky mesta Košice, a.s.
  c/ Správa mestskej zelene
  d/ Bytový podnik mesta Košíc, Stavebné bytové družstvá, Spoločenstvá bytov
  e/ Investori rozostavaných a neodovzdaných komunikácií
  f/ Mestské časti

§ 5
Povinnosti správcov, právnických a fyzických osôb

 1. Správa komunikácií zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciach, ktoré má v správe, kontroluje a potvrdzuje výkony v zmysle schváleného Operačného plánu, ktorý je súčasťou zmluvy medzi mestom Košice a vybranými dodávateľmi.
 2. Dopravné podniky mesta Košice, a.s. zabezpečujú zimnú údržbu električkových tratí a nástupných ostrovčekov električiek. Pri čistení nástupných ostrovčekov zabezpečuje odvoz snehu. Sneh sa nesmie zhadzovať na očistenú komunikáciu, alebo pri ostrovčekoch vytvárať val snehu. Na koľajovom telese, ktoré je na úrovni cestnej komunikácie zabezpečuje odhrn snehu vo vzdialenosti O,5 m od okrajov električkového telesa tak, aby sa nevytvoril snehový val na priľahlej komunikácii. V prípade vzniku snehových valov, alebo znečistenia očistenej komunikácie snehom z ostrovčekov, zabezpečí ich odstránenie na vlastné náklady.
 3. Správa mestskej zelene zabezpečuje zimnú údržbu, odhrňovanie snehu z chodníkov, ciest a prechodov v parkoch na území mesta, ktoré má v správe.
 4. Bytový podnik mesta Košíc, Stavebné bytové družstvá, Spoločenstvá bytov zabezpečujú zimnú údržbu na všetkých prístupových chodníkoch vedúcich k ich objektom, spojovacích chodníkoch medzi objektami v ich správe a stanovištiach zberných nádob odpadkov, podľa usmernenia mestských častí pred začiatkom zimnej údržby.
 5. Investori rozostavaných a neodovzdaných komunikácií zabezpečujú zimnú údržbu na komunikáciách, ktoré ešte neboli odovzdané do správy a údržby následovne:
   a) za rozostavané objekty zodpovedá dodávateľ prác
   b) za ukončené a neodovzdané objekty zodpovedá investor
 6. Mestské časti zabezpečujú zimnú údržbu na komunikáciách, ktoré prevzali do správy, verejných plochách, parkoviskách a iných priestranstvách, mimo komunikácií, na ktorých premáva MHD, alebo ich majú v správe iné právnické, alebo fyzické osoby2).
 7. Právnické a fyzické osoby zabezpečujú zimnú údržbu v celej šírke chodníka priľahlého k nehnuteľnosti, ktorú majú vo vlastníctve, správe alebo užívaní3).

§ 6
Zodpovednosť za odvoz snehu

 1. Za odvoz snehu zodpovedajú v zmysle operačného plánu zimnej údržby organizácie podľa § 4 tohoto nariadenia.
 2. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady snehu nie je prípustné tvoriť predovšetkým na vstupoch do jazdnej dráhy v mieste priechodu, na zastávkach dopravných prostriedkov, vjazdoch do objektov, stanovištiach zberných nádob na odpadky a pod.
 3. Zhrnutý sneh sa môže odvážať len na skládky snehu určené operačným plánom zimnej údržby.

§ 7

 1. Zimnú údržbu koordinuje Štáb zimnej údržby mesta Košice a miestne úrady mestských častí. V prípade stavu živelnej pohromy riadi postup prác Operačný štáb príslušného úradu štátnej správy v meste Košice.
 2. Operatívne riadenie zimnej údržby celomestského charakteru sa zabezpečuje prostredníctvom centrálneho dispečingu Správy komunikácií Košice.
 3. Nariadenia a rozhodnutia dispečingu Správy komunikácií Košice sú záväzné pre všetky subjekty uvedené v § 5 a pre subjekty zabezpečujúce zimnú údržbu, na základe uzatvorenej zmluvy s mestom Košice.
 4. Správcovia zodpovední za zimnú údržbu sú povinní do 15. 10. každého roka predložiť Správe komunikácií a Magistrátu mesta Košice Operačný plán zimnej údržby.

§ 8
Podmienky posypu komunikácií a verejných priestranstiev

 1. Mimo určených úsekov je možné použiť chemický posypový materiál len na základe rozhodnutia hlavného inšpektora Správy komunikácií, ak prevádzka na zľadovatelých komunikáciach priamo ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.
 2. Chemický a inertný posypový materiál musí byť schválený príslušným orgánom štátnej správy.

§ 9
Čistenie chodníkov

 1. Čistením chodníkov počas zimnej údržby sa rozumie ich zametanie, odstraňovanie snehu, ľadu, blata a pod. Subjekty zodpovedné za zimnú údržbu musia byť vybavené potrebným náradím.
 2. Chodníky pred rodinnými domami a domami v správe spoločenstva vlastníkov bytov musia byť vyčistené každý deň do 6:00 hod. ráno. V prípade zlých poveternostných podmienok sa čistenie vykonáva i v priebehu dňa, podľa potreby.
 3. Vlastník budovy je povinný zverejniť viditeľne meno a adresu osoby, poverenej udržiavať chodník v dobrom stave.

§ 10
Ukončenie zimnej údržby

Po ukončení zimnej údržby sú správcovia komunikácií povinní odstrániť posypový materiál z komunikácií. Ak zriadili skládky posypového materiálu, musia ich odstrániť v termíne určenom Štábom zimnej služby, resp. príslušným miestnym úradom mestskej časti, v obvode ktorého sa skládka nachádza.

§ 11
Sankcie a zopovednosť

Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z tohoto nariadenia a ďalších predpisov možno uložiť pokutu v zmysle platných predpisov 4).

§ 12
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

 1. Ruší sa VZN č. 1 z roku 1991 o zimnej údržbe.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

Ing. Rudolf SCHUSTER, CSc.
primátor mesta Košice

Zverejnené dňa : 21.10.1996
Nadobudlo účinnosť dňa : 5.11.1996


1)§ 9 ods. 2, § 9a ods. 4 Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon v znení neskorších predpisov).
2)§ 31 Štatútu mesta Košice
3)§ 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Cestný zákon.
4)napr.:
§ 23 zák.č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 135/1961 Zb. cestný zákon, v znení neskorších predpisov.Zmeny a doplnky k VZN č.33
uznesenie č.318 (27.4.2000)

Zoznam VZN mesta Košice