VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č.4
O Mestskom požiarnom zbore v Košiciach


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa paragrafu 6 ods. 4, paragrafu 10 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice a paragrafu 57 ods. 1 Štatútu mesta Košice sa uznieslo na tomto nariadení:

Čl. 1
Základné ustanovenia
 1. Mestský požiarny zbor Košice (ďalej len MPZ Košice) bol zriadený uznesením Mestského zastupiteTstva v Košiciach č.3 z 8. februára 1991 v súlade so zákonom SNR číslo 4O1/1990 Zb. a zákonom SNR o Požiarnej ochrane č. 126/1985 Zb. v znení zákona SNR č.525/1990 Zb.
 2. MPZ Košice je osobitný útvar, ktorý plní úlohy mesta na úseku požiarnej ochrany.
 3. MPZ je rozpočtovou oganizáciou, ktorá svojími príjmami a výdavkami je zapojená na rozpočet mesta, vykonáva právo hospodárenia s majetkom a spravuje ho podľa osobitných predpisov.
 4. MPZ Košice môže na svoju činnosť okrem prostriedkov z rozpočtu mesta využívať aj ďalšie zdroje (dotácie, dary, príspevky a iné príjmy).
 5. Úplny názov zboru znie: Mestský požiarny zbor Košice
 6. Sídlom zboru Košice.

Čl. 2
Právne postavenie MPZ
 1. Základné právne postavenie MPZ Košice je vymedzené ustanovením paragrafu 57 Štatútu mesta Košice.
 2. MPZ Košice je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou. Štatutárnym orgánom MPZ Košice je jeho veliteľ.
 3. MPZ Košice je oprávnený vo všetkých vzťahoch vystupovať vo svojom mene v tých oblastiach, ktoré sa dotýkajú zboru ako celku.
 4. Vo svojej činnosti úzko spolupracuje s Požiarnym zborom SR, orgánmi civilnej obrany a ďalšími odbornými inštitúciami v tuzemsku a v zahraničí.

Čl. 3
Predmet činnosti
 1. MPZ Košice vykonáva a zabezpečuje najmä:
 2. MPZ Košice plní aj iné úlohy na úseku požiarnej ochrany, ktoré mu vyplývajú z osobitných právnických predpisov - zákona SNR č.126/1985 Zb., v znení zákona SNR č.525/1990 Zb. a vyhlášky MV SR č.446/1991 Zb., zo všeobecne záväzných nariadení mesta Košice, z uznesení Mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta Košice.
 3. Podrobnejšie úlohy, predmet činnosti a vzťahy MPZ Košice k iným orgánom upraví organizačný poriadok.
 4. Prílohy k organizačnému poriadku upravia organizačnú štruktúru MPZ Košice, počet jeho pracovníkov, funkčné zloženie a označenie, základný popis jednotlivých funkcií MPZ Košice.
 5. Organizačný poriadok a prílohy k nemu tvoria súčasť tohto nariadenia.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
Nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia vyvesením na úradnej tabuli.

 

akad. arch. Ján Kopnický, v.r.
primátor mesta Košice

V Košiciach dňa 27.5.1992

 

PRÍLOHA č.1
k všeobecne záväznému nariadeniu č.4/1992
O Mestskom požiarnom zbore

(schválené uzneseniami MZ č.74 zo dňa 7.1.1992 a č.110 zo dňa 27.5.1992)
" Doterajšie články sa označujú ako paragrafy "Zoznam VZN mesta Košice