VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 28
O čistote


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice, § 50 ods. 3 písm. a) a § 71 Štatútu mesta Košice uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :§ 1
Predmet úpravy

 1. Čistota mesta je dôležitým ukazovateľom kvality životného prostredia, významným faktorom ochrany zdravia jeho obyvateľov, dôležitým prvkom estetického vzhľadu mesta a jeho kultúrnej úrovne.

 2. Všeobecne záväzné nariadenie určuje povinnosti právnickým a fyzickým osobám, vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom pozemkov, verejných priestranstiev a iných objektov ako aj obyvateľom a návštevníkom mesta Košice pri udržiavaní čistoty a zlepšovaní kvality mestského životného prostredia.

 3. Za verejné priestranstvá pre účely tohto nariadenia sa považujú všetky miesta, ktoré svojím určením slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä mestské komunikácie, ulice, námestia, cesty, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy, mosty, parkoviská, podchody, chodníky, dvory, parky, obytná zeleň sídlisk, sprievodná zeleň komunikácií, korytá a brehy vodných tokov, ihriská, pieskoviská, fontány a pod.§ 2
Čistota verejných priestranstiev

 1. Na verejných priestranstvách je zakázané :

  1. odhadzovať pomimo odpadových nádob čokoľvek :
   papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky, ohorky cigariet, popol a iné nepotrebné veci, odpadky,

  2. znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, výkalmi, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami, inými kvapalinami a iným podobným spôsobom,

  3. umývať a čistiť motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek vozidiel,

  4. poškodzovať, znečisťovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné objekty a zariadenia, lavice, vázy, nádoby na odpad, detské zariadenia, pamiatkové objekty a zariadenia, ako sú sochy, pamätníky a pod.

  5. vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie a voľne spaľovať akýkoľvek odpad,

  6. z balkónov, logií a okien umiestnených v tesnej blízkosti chodníkov vyklepávať, alebo prášiť deky, šatstvo, koberce, vyhadzovať rôzne predmety,

  7. nechať voľne pobehovať psov alebo iné zvieratá a púšťať ich na ihriská a pieskoviská (podrobnejšie VZN č. 19 o podmienkach chovu, manipulácie, odchytu a likvidácie uhynutých zvierat na území mesta Košice),

  8. vyberať, triediť a rozhadzovať odpad z kontajnerov a odpadových nádob,

  9. skladovať stavebný materiál, stavebný odpad, palivo a škváru, výkopovú zeminu a iné materiály bez rozhodnutia o zaujatí verejného priestranstva príslušným orgánom (miestny úrad, Správa komunikácií Košice, obvodný úrad živ. prostredia a pod.),
  10. odstavovať autovraky,

  Montáž parabolických antén na fasády domov v historickej časti mesta je možná len so súhlasom Pamiatkového úradu Košice.

 2. Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedajú občania, fyzické alebo právnické osoby, ktoré znečistenie alebo poškodenie spôsobili. Sú povinní bezodkladne spôsobenú závadu odstrániť, alebo zabezpečiť na svoje náklady jej odstránenie. Sú právne zodpovední za následky vzniknuté z dôvodov tohto znečistenia a poškodenia.
  Domy, záhrady, pozemky, areály súkromných, právnických a fyzických osôb sú povinní užívatelia a vlastníci upratovať a trvale udržiavať tak, aby neboli znečistené odpadkami, porastené burinou, prašné a nevzhľadné, zdrojom znečistenia ovzdušia, vody a pôdy.
  Ak pôvodca znečistenia alebo poškodenia nebol zistený, závadu odstráni majiteľ alebo správca verejného priestranstva.

 3. Podmienky zásahu fyzickej či právnickej osoby do súčasného stavu zelene upravuje VZN č. 2/1991 zo dňa 19.12.1991 o zakladaní, údržbe a ochrane zelene.


§ 3
Čistota vodných tokov a nádrží

 1. Zakazuje sa :
  1. vyhadzovať do korýt vodných tokov, nádrží a fontán akékoľvek predmety, zeminu a organický odpad, alebo ich ukladať na miesta, z ktorých by mohli byť splavované a ktoré by mohli spôsobiť škodu, ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodného toku,

  2. vylievať a vypúšťať zdravotne a inak závadné pevné látky a kvapaliny, najmä ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, pevné a kvapalné kaly, posypovacie soli a iné škodlivé látky do vodných tokov, nádrží a fontán a tým spôsobiť škodu, ohroziť akosť, zdravotn[ nezávadnosť vody,

  3. umývať motorové vozidlá a vykonávať ich údržbu vo vodných tokoch, nádržiach a na ich brehoch, znečisťovať fontány kúpaním osôb a zvierat.

 2. Bez súhlasu vodohospodárskeho orgánu je zakázané :
  • vysádzať stromy a kry v zátopovom území a ochrannom pásme vodného toku
  • presmerovať vodné toky
  • vytínať stromy a kry zabezpečujúce stabilizáciu vodného toku, resp. zátopového územia
  • ťažiť riečny materiál z koryta vodného toku, resp. zátopového územia
  • odoberať podzemnú vodu alebo povrchovú vodu z vodných tokov, jazier, či nádrží čerpadlom, resp. osobitným technickým zariadením
  • zriaďovať alebo rušiť vodohospodárske diela, vodovodné, či kanalizačné prípojky, bazény, žumpy, stavby, ktorými sa upravuje vodný tok
  • poškodzovať brehy, vodohospodárske diela a zariadenia, zariadenia na chov rýb, narúšať prírodné prostredie, zhoršovať odtokové pomery a porušovať práva a právom chránené záujmy iných.

 3. Verejnou kanalizáciou sa môžu odvádzať len vody v akosti a množstve stanovenom kanalizačným poriadkom, prípadne na základe povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej správy. Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd upravuje zákon NR SR č. 238/1993 Z.z. a naväzujúce príslušné vykonávacie právne predpisy.§ 4
Manipulácia s tovarom, výrobkami, obalmi a inými materiálmi na verejných priestranstvách

 1. Nakladanie a skladanie tovarov, materiálov, výrobkov a obalov sa musí vykonávať bezodkladne a bez zbytočných prieťahov. Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve pripravené len bezprostredne pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a bezpečnosť.
  Zložené predmety musia byť z verejných priestranstiev bezodkladne odstránené do 24 hodín.
  Materiál skladovať na povolenom mieste v nevyhnutnej miere tak, aby nebol roznášaný vetrom, splavovaný dažďom, aby neohrozoval bezpečnosť chodcov, dopravu a majetky.

 2. Pri manipulácii s materiálom a výrobkami je zakázané ukladanie materiálov, uhlia, stavebných výrobkov a pod. na hydrantoch, na uzáveroch vody a plynu, na zeleni, na uličných vpustiach, traktoch, pred rozvádzačmi el. prúdu.
  Po manipulácii s materiálom je majiteľ povinný verejné priestranstvo vyčistiť.

 3. Uskladňovanie popola je povolené len v zberných nádobách.

 4. Odvoz nadrozmerných odpadov, sutín z búracích prác, odpadov po stavebných úpravách a iných odpadov zabezpečuje organizácia alebo občan vykonávajúci činnosť súvisiacu s ich hromadením, ktorý je zodpovedný za ich zneškodnenie.
  V prípade, ak nie je možný ich okamžitý odvoz, organizácia alebo občan, ktorý je zodpovedný za ich likvidáciu, požiada miestny úrad o určenie miesta pre jeho dočasné zloženie. Pritom je povinný zaistiť, aby pripravovaný odpad neprekážal v prevádzke, nepoškodzoval životné prostredie a neohrozoval bezpečnosť a zdravie ľudí.
  Žiadateľ zabezpečí odvoz odpadu najneskôr do 24 hodín na riadenú skládku a miesto uvedie do pôvodného stavu.

 5. Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na verejných priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, pri kontajneroch a v zeleni je zakázané, okrem dní organizovaného zberu.


§ 5
Zvláštne užívanie verejného priestranstva

 1. Používať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený, je možné iba na základe povolenia príslušnej mestskej časti, ktorá určí dobu užívania po vyjadrení správcu plochy, resp. správcu komunikácie, ak sa používa komunikácia na iný účel, ako je obvykle určené, na základe povolenia príslušného cestného orgánu. O toto povolenie je potrebné požiadať MÚMČ pred začatím užívania verejného priestranstva.

 2. Pod zvláštnym užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:
  • rozkopávky komunikácií, ciest a plôch zelene
  • dočasné umiestnenie kolotočov, lunaparkov, cirkusov a iných zábavných produkcií
  • záber verejného priestranstva pre ambulantný predaj vrátane jarmokov, búrz a iných predajných akcií
  • záber verejného priestranstva pre prístup na stavenisko, skládku a iné plochy
  • parkovanie vozidiel na verejných priestranstvách mimo vyhradených plôch
  • umiestnenie dočasných drobných stavieb, ktoré povoľuje starosta príslušnej mestskej časti
  • umiestnenie kontajnerov a nádob na zber a odvoz nadrozmerných odpadov, sutín z búračiek, odpadov po stavebných úpravách
  • letné stolovanie pred reštauračnými zariadeniami.

 3. Prekopávky na verejných priestranstvách (v zeleni) si vyžadujú stavebné povolenie, ak ide o "stavbu" alebo plánovanú "rekonštrukciu podzemných inžinierskych sietí" investičného charakteru, ktoré vydáva príslušný úrad životného prostredia v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a článku 6, odstavec 6a Nariadenia mesta Košice č. 1/1991 o zakladaní, údržbe a ochrane zelene.

  Prekopávky v zeleni na podzemných sieťach havarijného charakteru dodatočne povoľuje miestny úrad príslušnej mestskej časti v zmysle §4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a článku 6 odstavec 6a Nariadenia mesta Košice č. 1/1991.

  Prekopávky na komunikáciách a v prícestnej zeleni, ktorá je súčasťou miestnych komunikácií, nie sú zvláštnym užívaním verejného priestranstva, ale zvláštnym užívaním komunikácií v zmysle §8 cestného zákona č. 135/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 55/84 Zb.. Povolenie na zvláštne užívanie komunikácií vydáva príslušný cestný správny orgán v zmysle VZN mesta Košice č. 13/1993.

 4. Držiteľ povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva je povinný:

  1. používať priestranstvo len v povolenom rozsahu
  2. zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohoto priestranstva a prípadné znečistenie denne odstraňovať
  3. zabezpečiť, resp. umožniť prístup ku kanalizačným vpustiam, k požiarnym hydrantom a k smetným nádobám
  4. urobiť také opatrenia, aby nedošlo k úrazu, najmä v nočnom čase


 5. Prevádzkovatelia obchodných zariadení, reštaurácií, stánkov, kultúrnych zariadení ako aj ostatné fyzické a právnické osoby sú povinné zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí (vo vzdialenosti 6 m od týchto zariadení), v prípade preukázateľného znečistenia aj do väčšej vzdialenosti a tiež zabezpečiť dostatočné množstvo smetných nádob označených nájomcom a ich včasné a pravidelné vyprázdňovanie oprávnenou organizáciou.

 6. Povoľovanie vylepovania reklám, plagátov a vývesných tabúľ je možné v súlade so stavebným zákonom a VZN č. 15 zo dňa 16.4.1993 O reklamných tabuliach, plagátových plochách ...


§ 6
Zodpovednosť za čistenie a čistotu

 1. Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú zodpovední za čistotu priľahlých chodníkov, prístupových komunikácií do vzdialenosti 3 m od nehnuteľnosti.

  Chodníky, schody, rampy, spevnené plochy alebo pás zeme o šírke 3 m, ktoré hraničia s nehnuteľnosťou, alebo sú oddelené pásom zelene od nehnuteľnosti a sú potrebné ku chôdzi, musia byť čistené v čase od 18.00 h do 6.00 h a v ostatnom čase podľa potreby. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadne umývanie chodníkov, odstraňovanie snehu, blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt. Zametať nečistoty z chodníkov na komunikáciu je prísne zakázané. Údržbu chodníkov pri štátnych cestách vykonáva Správa komunikácií Košice.

  Majiteľ (správca) nehnuteľnosti je povinný v zmysle § 22 VZN č. 11:

  1. objednať si odvoz domových odpadov u právnických a fyzických osôb, ktoré túto činnosť na základe povolenia vykonávajú,
  2. zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby k miestu nakládky bolo čo najbližšie, bolo ľahko prístupné, aby bolo možné bez časových strát a ťažkostí s nádobami manipulovať. Vyhradené miesto musí spĺňať hygienické a estetické požiadavky.
   Na spevnených plochách vybudovaných pre stanovištia smetných nádob a v priestore do 3 m od kontajnerov umiestnených na komunikáciách zabezpečujú čistotu nájomcovia smetných nádob.
  3. dbať o to, aby zberná nádoba slúžila iba pre zber domového odpadu,
  4. počas celého roku sprístupniť zbernú nádobu. Zberné nádoby môžu byť ponechané na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutne potrebnú pred vyprázdnením, ak tieto nie sú určené ako vyhradené miesta.
  5. požadovať od majiteľa (resp. správcu) zberných nádob zabezpečenie opravy, resp. výmeny v prípade ich poškodenia,
  6. postarať sa o náhradné umiestnenie, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú, alebo sťažujú prístup k zbernému miestu,
  7. podľa potreby (najmä v teplom období) zabezpečiť u majiteľa (resp. správcu) zberných nádob ich dezinfekciu,
  8. dbať, aby nedochádzalo k prepĺňaniu zberných nádob. Ak sú zberné nádoby z dôvodu nedostatočnosti sústavne prepĺňané, je povinný prehodnotiť ich počet, resp. cyklus vývozu.


 2. Za čistotu ostatných verejných priestranstiev a ich údržbu zodpovedá vlastník, správca a právnická alebo fyzická osoba, ktorá bola poverená zabezpečovaním čistenia a údržby verejného priestranstva.

 3. Plochy rezervované pre výstavbu musia byť až do doby ich stavebného využitia zatrávnené a udržiavané tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia.

 4. Pri realizácii stavieb sú stavebník a právnická osoba, ktorá bude stavbu alebo práce na nej uskutočňovať, povinní zabezpečiť, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu verejných komunikácií a okolia stavieb.

 5. Majiteľ, správca alebo užívateľ objektu je zodpovedný za udržiavanie čistoty, technického stavu a estetického vzhľadu celého objektu vrátane povál, striech, pivničných priestorov, dvorných častí, stanovíšť smetných nádob, priľahlých plôch objektu a pod.

 6. Vlastník (užívateľ, správca) budovy je povinný zverejniť na viditeľnom mieste meno a adresu osoby poverenej čistotou chodníka.

 7. Majitelia a užívatelia motorových vozidiel sú povinní obmedzovať hlučnosť a chod motorov v blízkosti obytných budov na minimum.
  Správanie sa majiteľov a prevádzkovateľov vozidiel na komunikáciách stanovujú príslušné právne normy a VZN č. 5 zo dňa 27.5.1992 a jeho príloha č. 1.

 8. Pravidlá o udržiavaní čistoty v obytných domoch určuje domový poriadok. Vlastníci nehnuteľností sú povinní pri výskyte hlodavcov odstrániť príčiny výskytu a zabezpečiť deratizáciu.
  Čistenie bytového príslušenstva, prášenie kobercov, diek, šatstva je dovolené na vyhradených priestoroch v čase od 6.00 do 20.00 h.

 9. Vlastníci, správcovia, užívatelia objektovsú povinní zabezpečiť opatrenia k zamedzeniu rozširovania nepríjemného hmyzu a podľa potreby previesť dezinsekciu a dezinfekciu objektov.

 10. Zimná údržba v meste sa riadi VZN č. 1 zo dňa 5.1.1995.

 11. Za čistotu, letnú a zimnú údržbu na vyhradených parkoviskách zodpovedá správca parkoviska.


§ 7
Záverečné ustanovenia

 1. Nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta Košice sa riadi všeobecne záväzným nariadením č. 11 zo dňa 4.2.1993 a VZN č. 20 zo dňa 28.10.1993 o triedenom zbere domového odpadu.

 2. Správcovia objektov a ostatné dotknuté právnické osoby v meste sú povinné zabezpečiť trvalé umiestnenie tohto nariadenia na viditeľných miestach prístupných všetkým užívateľom (v obytných domoch, podnikoch a prevádzkach, v obchod. miestnostiach a pod.).

 3. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú orgány mestskej polície, poverení pracovníci miestneho úradu a magistrátu, členovia komisie verejného poriadku a komisie životného prostredia miestneho a mestského zastupiteľstva.

 4. Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia fyzickými osobami sa postihuje ako priestupok podľa zák. č. 372/1990 Zb. doplneného zákonom č. 524/1990 Zb. pokutou:

  1. v blokovom konaní do výšky   500,- Sk
  2. v priestupkovom konaní do výšky   5 000,- Sk


  V blokovom konaní sa stanovujú pokuty nasledovne:

  • za znečisťovanie verejného priestranstva   100,- Sk
  • za neplnenie povinností pri udržiavaní čistoty a pri zimnej údržbe   200,- Sk
  • za znečistenie vodných tokov, umývanie motorových vozidiel   300,- Sk
  • za manipuláciu s materiálom v rozpore s týmto nariadením   400,- Sk
  • za neplnenie povinností pri zvláštnom užívaní verejného priestranstva   500,- Sk


  Za opakované porušenie tohto nariadenia sa ukladajú pokuty zvýšené o 100 %, prípadne ak to prevyšuje 500,- Sk, predkladajú sa podnety na priestupkové konanie Obvodnému úradu.

  Pokuty, ktoré nebudú dobrovoľne zaplatené, budú vymáhané v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb.
  Ak páchateľ priestupku nie je ochotný zaplatiť blokovú pokutu, podá sa podnet na začatie priestupkového konania.

 5. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickými osobami môže primátor mesta Košice v zmysle § 23 odst. 1, písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. uložiť pokutu až do výšky 200 000,- Sk. Návrhy na uloženie pokuty predkladajú poverení pracovníci uvedení v odst. 3 tohto paragrafu. Pokuty sa vyrubujú odstupňovane podľa miery zavinenia a závažnosti porušenia tohto nariadenia.

 6. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo spracované a bude sa uplatňovať v úzkej súčinnosti s ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných nariadení mesta vo veciach týkajúcich sa čistoty, poriadku a ochrany životného prostredia. Text tohto nariadenia je pre všetkých občanov, fyzické a právnické osoby k dispozícii na Magistráte mesta Košice.

 7. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31.1.1996.Ing. Rudolf   S C H U S T E R, CSc.
primátor mesta Košice

Zverejnené: 16.1.1996