Mestské zastupiteľstvo mesta Košice podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 50 ods. 3 písm. a Štatútu mesta Košice schválilo uznesením č. 359 zo dňa 16.5.1996 toto


Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5
o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice


§ 1

Všeobecné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje podmienky státia a parkovania motorových vozidiel na verejných priestranstvách a pozemných komunikáciach a oznamovania opustených vozidiel na území mesta Košice.


§ 2
Státie a parkovanie na verejných priestranstvách a pozemných komunikáciách

(1)  Na parkovanie a státie motorových vozidiel slúžia tieto druhy odstavných a parkovacích plôch:

a) platené parkoviská so strážnou službou, alebo bez nej, označené dopravným značením, u ktorých režim parkovania upravuje samostatné nariadenie 1),
b) neplatené parkoviská označené dopravným značením,
c) ostatné komunikácie a verejné priestranstvá, kde je povolené parkovanie v zmysle platných predpisov 2).

(2)  Parkovacie miesta vyhradzuje príslušný cestný správny orgán a podmienky určuje Mestské veliteľstvo policajného zboru Slovenskej republiky, Správa dopravnej polície v Košiciach (ďalej len "Správa dopravnej polície") zmysle platných predpisov 2).


1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 31/1996 o režime plateného parkovania
2) Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov


§ 3

(1)  Všetkým druhom vozidiel sa zakazuje parkovať a stáť, ako i odstavovať ich prívesy a návesy na chodníkoch, verejnej zeleni a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené, alebo označené príslušnou dopravnou značkou.

(2)  V čase od 21.oohod. do 6.oo hod. je povolené státie a parkovanie všetkým nákladným motorovým vozidlám, ktoré majú ŠPZ mesta Košice, včítane návesov, prívesov a autobusov, len na určených a označených parkoviskách. Na ostatných verejných priestranstvách a komunikáciach je státie a parkovanie v uvedenom čase zakázané. Toto ustanovenie platí i pre vozidlá a autobusy, ktoré nemajú ŠPZ mesta Košice, ale majú sídlo organizácie v meste Košice.

(3)  Výnimky sú povolené len vozidlám v prevádzke dopravnej obsluhy, údržbe, opravách a haváriach pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov.

(4)  Nákladným motorovým vozidlám, ktoré nemajú ŠPZ mesta Košice, ani sídlo organizácie v meste Košice je povolené parkovať v čase od 21.00 hod. do 6.oo hod. len na parkoviskách, uvedených v zozname, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto nariadenia.

(5)  Zájazdové autobusy, ktoré privezú hotelových hostí, môžu parkovať na hotelových parkoviskách, prípadne na najbližšom vyhradenom parkovisku.


§ 4

(1)  Umiestňovanie prenosných garáží na pozemných komunikáciách, verejných priestranstvách a verejných parkoviskách je neprípustné.

(2)  Parkovanie a státie obytných prívesov a prívesných vozíkov dlhšie ako 24 hod. je povolené len so súhlasom cestného správneho orgánu a príslušnej mestskej časti.


§ 5

(1)  V odôvodnených prípadoch je možné so súhlasom cestného správneho orgánu a správcu príslušnej plochy vyhradiť parkovacie miesto pre fyzickú alebo právnická osobu.

(2)  Náklady spojené so zriadením vyhradeného parkovacieho miesta znáša fyzická, alebo právnická osoba, pre ktorú je parkovacie miesto vyhradené.


§ 6

Za údržbu, čistenie, poriadok a technický stav parkoviska, včítane dopravného značenia zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má parkovisko v správe, alebo prenájme.


§ 7

Zvláštne užívanie pozemných komunikácií a ostatných verejných priestranstiev upravujú samostatné predpisy a nariadenie mesta a mestských častí 3).
3) Zákon č. l35/196l Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 13 o vydávaní povolení na zvláštne užívanie komunikácií a VZN MČ


§ 8

Sankcie za nedovolené parkovanie a státie upravujú osobitné predpisy 2).


§ 9

Vyhľadávanie a oznamovanie opustených vozidiel

(1)  Za opustené vozidlá sa považujú také vozidlá, ktoré vzhľadom na silné fyzické znehodnotenie, dlhodobosť odstavenia ako i ďalšie znaky (napr. chýba ŠPZ, vozidlo je silne skorodované, demontované podstatné časti vybavenia a pod.) sa javia ako opustené.

(2)  Vyhľadávanie a oznamovanie opustených vozidiel zabezpečujú: - správcovia komunikácií a verejných priestranstiev
- správa dopravnej a poriadkovej polície
- Mestská polícia
- Magistrát mesta Košice, mestské časti
- Útvar hlavného kontrolóra magistrátu a mestských častí
- občania (písomným alebo telefonickým nahlásením na príslušnú mestskú časť.

(3)  Po zistení opusteného vozidla, požiada príslušná mestská časť Správu dopravnej polície o oznámenie jeho majiteľa a zistenie, či nie je trvale vyradené z evidencie motorových vozidiel. Po tomto oznámení, ak je vozidlo vyradené z evidencie, vyzve majiteľa, aby ho do určenej lehoty odstránil.

(4)  Ak majiteľ neuposlúchne výzvu na odstránenie opusteného vozidla v určenej lehote, bude mu uložený poplatok za zaujatie verejného priestranstva v zmysle platných predpisov 4).

(5)  Opustené vozidlá, u ktorých nebolo možné zistiť majiteľa budú nahlásené príslušnému štátnemu orgánu ako veci opustené v zmysle § 135 Občianskeho zákonníka.
4) Zákon č. 372/1990 Zb., o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


§ 10

Umiestňovať vozidlá trvalo vyradené z evidencie motorových vozidiel Správou dopravnej polície, na komunikáciach, verejných priestranstvách a verejných parkoviskách, je neprípustné.


§ 11

Záverečné ustanovenia

(1)  Za porušenie povinností uložených týmto všeobecne záväzným nariadením môže primátor mesta Košice uložiť pokutu 5).

(2)  Týmto nariadením sa ruší doterajšie znenie nariadenia č. 5 z roku 1992.

(3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli.
5) § 23 zák č. 4Ol/l99O Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.Ing. Rudolf Schuster, CSc.
primátor mesta Košice


Zverejnené: 17.6.1996
Účinné: 2.7.1996
Príloha č. 1    

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 5 o státí,
parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta KošiceZ o z n a m
parkovísk pre nákladné motorové vozidlá
Zmeny a doplnky k VZN č.5
uznesenie č. 661   (28.8.1997)

Zoznam VZN mesta Košice