VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 30
O zriaďovaní, správe, odstraňovaní zastávok a prístreškov hromadnej dopravy osôb v meste Košice


§ 1
Rozsah pôsobnosti

VZN upravuje podmienky zriaďovania, správy, údržby a odstraňovania zastávok a prístreškov hromadnej dopravy osôb na území mesta Košice.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

 1. "Zastávka" je predpísaným spôsobom označené a vybavené miesto na dopravnej ceste, určené predovšetkým pre nástup a výstup cestujúcich.
 2. "Označník" je názov zastávky s vyznačením symbolu príslušného dopravného prostriedku.
 3. "Prístrešok" je neuzatvorený objekt jednoduchej konštrukcie, určený k najnutnejšej ochrane cestujúcich pred nepriaznivým počasím.

§ 3
Zriaďovanie zastávok

 1. Zriaďovanie zastávok, ich zrušenie a zastavovanie dopravných prostriedkov na zastávkach podlieha schváleniu príslušných orgánov 1).
 2. Za projekt a realizáciu úpravy nástupnej a výstupnej plochy, prístupových chodníkov a technického vybavenia zastávok zodpovedá investor.

1) Mestská časť, MV PZ SR - správa dopr.polície, príslušný orgán štátnej správy, Správa komunikácií, Útvar hlavného architekta

§ 4
Umiestnenie a správa označníkov

 1. Za umiestnenie označníkov a zverejnenie platných cestovných poriadkov je zodpovedný dopravca, ktorého dopravné prostriedky na zastávke zastavujú.
 2. Údržbu označníkov zabezpečuje dopravca na vlastné náklady.

§ 5
Zriaďovanie prístreškov

 1. Na zastávkach hromadnej dopravy možno zriadiť len prístrešok, ktorého projekt bol schválený Útvarom hlavného architekta mesta Košice na základe doporučenia odborného útvaru Magistrátu mesta Košice.
 2. Prístrešky hromadnej dopravy môžu byť zriaďované na zastávkach hromadnej dopravy v súlade s platnými predpismi 2) a na základe rozhodnutia príslušných orgánov 1).
 3. Stavebné povolenie na zriadenie prístrešku hromadnej dopravy vydáva príslušný orgán v zmysle platných právnych predpisov na základe žiadosti investora.
 4. Ak je pre napojenie prístrešku na inžinierske siete potrebné prekopať komunikáciu, je investor povinný požiadať prílušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie komunikácie v zmysle platných právnych predpisov 2) a VZN mesta Košice o zvláštnom užívaní komunikácií.

  § 6
  Výstavba a správa prístreškov

  1. Výstavbu prístreškov finančne zabezpečuje:
   a/všeobecný investor pri výstavbe nového sídliska, cesty, alebo inej stavby
   b/príslušná Mestská časť vo svojom obvode pôsobnosti, pokiaľ je investorom
   c/právnicka osoba na základe zmluvy uzatvorenej s Mestom Košice

  2. Správu, údržbu a čistotu vybudovaných prístreškov a nimi zastavaných plôch zabezpečuje:
   a/príslušný investor, ak ich nezverí do správy inému subjektu
   b/právnická osoba, ktorú k tejto povinnosti zaväzuje uzatvorená zmluva s Mestom Košice
   c/príslušný dopravca u prístreškov, ktoré má zverené do správy.

  3. V prístreškoch MHD a na zastávkach sa zakazuje fajčiť. Za porušenie je možné uložiť blokovú pokutu.

  2) Zákon č. 50/1976 Zb., Stavebný zákon Zákon č. 135/1961 Zb., Cestný zákon v znení neskorších predpisov Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva Cestný zákon

  § 7
  Reklamná činnosť v prístreškoch hromadnej dopravy

  Prístrešky hromadnej dopravy môžu byť používané na reklamné účely na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Košice, prípadne s iným vlastníckym subjektom v súlade s platným VZN o reklamách.

  § 8
  Odstraňovanie prístreškov

  1. Prístrešky hromadnej dopravy môžu byť odstránené z dôvodu:
   a/ nevyhovujúceho technického stavu
   b/ zrušenia, resp. premiestnenia zastávky
   c/ výmeny za nový prístrešok
  2. Súhlas na odstránenie prístrešku vydáva orgán, ktorý vydal súhlas na jeho zriadenie.
  3. Odstrániť prístrešok a uhradiť náklady s tým spojené jepovinný vlastník, pokiaľ k odstráneniu nedošlo z podnetu iného subjektu.

  § 9
  Záverečné ustanovenia

  1. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia môže mesto uložiť pokutu v zmysle platných právnych predpisov 3).
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli.

  3) Zákon č. 401/1990 Zb. o Meste Košice Zákon č. 372/1990 Zb., o priestupkoch v znení neskorších predpisov

  Ing. Rudolf SCHUSTER, CSc.
  primátor mesta Košice

  Zverejnené dňa : 6.3.1996
  Nadobudlo účinnosť dňa : 21.3.1996


  Zoznam VZN mesta Košice