Page 16 - vskratke_01_23
P. 16

OBČIANSKY SERVIS

      Neodkladajte podanie
      priznania k dani
      z nehnuteľností


      V prvom mesiaci nového roku občania podávajú priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za pre-
      dajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje a žiadostí o zníženie či odpustenie dane. Definitívny termín
      je 31. január. Nenechávajte si to na posledný deň. Vyhnete sa zbytočným radom a nervozite.


                                                 Ilustračné foto: MJ
      Miestne dane, teda daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb a bytov), daň za psa, daň za predajné automaty,
      daň za nevýherné hracie prístroje, a miestne poplatky sú jedným z príjmov mestskej samosprávy. Aj keď hlavným
      zdrojom príjmov miest a obcí sú podielové dane, ktoré štát rozdeľuje podľa počtu obyvateľov, miestne dane
      a poplatky tvoria nie zanedbateľnú príjmovú časť samospráv v ich rozpočte na zabezpečenie všetkých služieb
      definovaných zákonom a na ich ďalší rozvoj.
      Podrobnosti sú zakotvené vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) mesta Košice č. 132 o miestnych daniach.

      Daňová povinnosť                 Na základe zákonnej úpravy s účinnosťou od 1. 1. 2021
                               sa u fyzických osôb starších ako 70 rokov automaticky
                               poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane
      Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predaj- z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
      né automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník
      povinný podať správcovi dane, teda mestu Košice, do 31. janu- Mesto Košice však poskytuje aj zníženie dane z pozemkov,
      ára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povin- ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak
      nosť. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.  tieto pozemky slúžia výhradne na ich na osobnú potrebu.
                               Tento nárok na zníženie dane z pozemkov si daňovník uplatní
      Do 31. 1. 2023 je daňovník povinný podať priznanie v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní
      k dani za nehnuteľnosť, ktorú nadobudol v roku 2022 k dani z nehnuteľností na rok 2023 najneskôr do 31. 1. 2023
      kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením a pod., za a určí, ktoré pozemky slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu.
      psa, ktorého nadobudol a doteraz nepriznal, za predaj-
      né automaty a za nevýherné hracie prístroje, ak doteraz Ak si daňovník už v predchádzajúcom období uplatnil
      neboli správcovi dane priznané.          nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, pričom
                               medzitým nedošlo k zmene rozhodujúcich skutočností,
      Zníženie alebo oslobodenie            nie je potrebné opätovne oznamovať uplatnenie ná-
                               roku.
      od dane                      Splátky dane


      Daňovník si môže uplatniť nárok na zníženie dane alebo oslo-
      bodenie od dane podaním priznania k dani z nehnuteľnos- Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane
      tí alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností na to v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
      zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na
      zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31. 1. 2023 , Akúkoľvek daň je možné zaplatiť naraz v hotovosti
      inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. v pokladni v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte
                               mesta Košice, v kiosku na Magistráte mesta Košice,
                               bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.      16 | V SKRATKE | Január 2023
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21