Page 3 - vskratke_01_23
P. 3

ÚVODNÍK                                Milí Košičania,

                                pred pár dňami sme sa rozlúčili so starým rokom. Rokom magic-
                                kých čísiel 2022, dobrých i zlých správ, úspechov i neúspechov,
                                nálezov a strát. Lebo taký je život.
                                Ako väčšina z nás, aj ja intenzívne prežívam príjemné vnútorné
                                chvenie, keď môžem priniesť dobrú správu, urobiť niečo po-
                                zitívne, niečo, čo nás všetkých poteší a zároveň posunie naše
                                mesto vpred.
                                Aj keď nás zrejme čaká náročný rok, v ktorom budeme musieť
                                prijímať neľahké rozhodnutia, som presvedčený, že pri kon-
                                coročnom zúčtovaní sa budeme môcť spoločne tešiť z našich
                                úspechov a navzájom si blahoželať.

                                Pre mňa ako primátora je absolútnou prioritou rozvoj mesta,
                                ktorý sa tohto roku prejaví vo viacerých projektoch. Verím, že
                                naštartujeme prípravu nového územného plánu, extrémne dô-
                                ležitého dokumentu pre Košice, moderné mesto 21. storočia, ve-
                                rím, že po rozšírenej Slaneckej ceste prejdú prvé automobily, že
                                do vynovenej Angels arény sa vrátia športovci, že budeme môcť
                                oddychovať pri zrenovovanej spievajúcej fontáne na Hlavnej,
                                že sa rozbehne rekonštrukcia krytej plavárne... To je len zlomok
                                toho, čo sme začali a chceme postupne dokončiť.

                                Pravda, nebude to jednoduché. Ešte stále cítiť dôsledky covidu,
                                vážne nás zasahuje inflácia, energetická kríza, ale aj vládne opat-
                                renia, ktoré majú na nás negatívny finančný dopad. Nebudeme

            Každý z nás              zo seba to najlepšie čo v nás je. Keď to budeme robiť čestne
                                sa však vyhovárať ani vyplakávať, musíme sa zmobilizovať a vydať
                                a s nasadením, s úprimným záujmom aj napriek nepriaznivým
                                podmienkam rozvíjať naše krásne mesto, vždy nájdeme cestu
            má svoj diel              do cieľa.

                                Milí Košičania,
       zodpovednosti                  zaželajme si všetci, aby bol nový rok pre nás všetkých lepší ako
                                ten minulý. Zaželajme si koniec rôznym krízam, vojny na Ukraji-
                                ne, ale aj zbytočným svárom, ktoré nás len zdržiavajú a plytvajú
                  na našej          našou energiou. Každý z nás sa o to môže pričiniť, pretože kaž-

                                dý z nás má svoj podiel zodpovednosti na našej budúcnosti.
                                Skúsme spoločnými silami s poslancami mesta a mestských
                                častí, so starostami a s každým, kto je ochotný prispieť k roz-
             budúcnosti              kvetu Košíc, úspešne, bez veľkých strát preplávať úskaliami,
                                ktoré nás čakajú.

                                Šťastný nový rok!

                                                Jaroslav Polaček
                                              primátor mesta Košice                                          Január 2023 | V SKRATKE | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8