Page 5 - vskratke_01_23
P. 5

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

                           KOĽKO MESTO ZAPLATÍ ZA VLÁDNE
                           OPATRENIA A ENERGETICKÚ KRÍZU?


           8,8                 Vládne rodinné balíčky 18 miliónov eur
                   18          Povinné zvyšovanie miezd od 1. 1. 2023 8,8 miliónov eur
                             (štátom nariadená valorizácia miezd zamestnancov miestnych samospráv a zamestnancov v školstve)
           miliónov eur
                             Zber a likvidácia kuchynského odpadu (BRKO)
                             od 1.1.2023 2,7 milióna eur
          2,3 milióna eur miliónov eur    Navýšený príspevok neštátnym školám 1,8 miliónov eur
               milióna eur
             2,7  1,8 miliónov eur     Energie 2,3 milióna eur                                34 MILIÓNOV EUR
                                           Mestu v rozpočte chýba 34 miliónov eur.

      Schodok zvýši o ďalšie 2 milióny eur aj nová povinnosť mesta. Poslanci sa rozhodli ponechať poplatok za odpad na úrovni
      To musí zabezpečovať od 1. januára tohto roka i triedený zber minulého roku. Za kompromisný návrh hlasovalo 13 z 37 prí-
      biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, čo predsta- tomných poslancov. Aby bol schválený, na jeho prijatie bolo
      vuje dodatočné náklady zhruba 2,7 milióna.    potrebných o desať hlasov viac.

      Na čistotu v meste pôjde             Apel na sociálny rozmer
      menej peňazí                   Za návrh nehlasovala medzi inými ani členka sociálnej komi-


                               sie mestského zastupiteľstva, poslankyňa Zuzana Slivenská
      Za prijatie tohto kompromisného návrhu sa prihováral aj pri- (Košický klub). Už na predchádzajúcom zasadnutí vyjadrila
      mátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý). Upozornil poslan- obavy z negatívnych dopadov zvýšenia poplatku za odpad na
      cov, že pri zachovaní súčasnej výšky poplatku budú musieť na- nízkopríjmové skupiny obyvateľov: „Obávam sa, že obyvate-
      stať ďalšie masívne škrty vo všetkých rozpočtových kapitolách. ľom s nízkymi príjmami, jednorodičovským rodinám a samo-
      Zároveň nevylúčil, že mesto si bude od KOSITU objednávať živiteľom by takéto zvýšenie poplatku prinieslo ešte väčšiu
      menej doplnkových služieb, ako sú napr. veľkokapacitné kon- chudobu a doslova ohrozilo ich existenciu. Mali by sme na
      tajnery na sídliskách či v záhradkárskych osadách alebo ďalšie nich brať väčší ohľad.“
      dočisťovacie služby.                                 Dušan Tokarčík

        ÚSPORNÉ OPATRENIA PRI ZOSTAVOVANÍ ROZPOČTU MESTA NA ROK 2023

        Mzdy zamestnancov mesta a mestskej polície             2 milióny eur


        Dopravný podnik mesta Košice                    5 miliónov eur


        Dotácie (kultúra, šport,...)                     1 milión eur

        Všeobecná údržba ciest, chodníkov, škôl a verejných priestranstiev 20 miliónov eur

            SCHODOK PO ŠKRTOCH 16 milónov eur                                               Na čom chce mesto ušetriť.

                                          Január 2023 | V SKRATKE | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10