Page 7 - vskratke_01_23
P. 7

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

      Poslanci dali zelenú
      automobilke Volvo


      Mesto Košice splnilo jeden zo svojich záväzkov nevyhnutných pre výstavbu automobilky VOLVO vo Valalikoch
      (okres Košice-okolie). Mestské zastupiteľstvo schválilo na poslednom minuloročnom zasadnutí zmeny a doplnky
      Územného plánu (ÚP) hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice.


                          Volvo plánuje v novom závode vyrobiť ročne 250 000 elektromobilov. Ilustračné foto: VOLVO CARS
      Schválenie zmien a doplnkov ÚP umožňujú spoločnosti Valaliky Industrial Park pokračovať vo výstavbe strate-
      gického priemyselného parku, v ktorom má automobilka vyrásť.
      Apel ministra      Na zasadnutí sa zúčastnil minister hospodárstva Karel Hirman Ako ďalej uviedol, schválenie zmien a doplnkov ÚP zároveň vytvá-
      (nezávislý), ktorý je po vyslovení nedôvery vláde dočasne pove- ra podmienky na to, aby sa košický U. S. Steel vďaka ekologickým
      rený výkonom funkcie.               investíciám mohol premeniť na modernú fabriku 21. storočia
                               založenú na nových technológiách, a nepriamo aj na výstavbu
      Minister vo svojom príhovore poslancom zdôraznil, že ide o mi- horúcovodu z Ďurkova a okolitých obcí, ktorý umožní využívať
      moriadne dôležitý projekt pre mesto a región, ktorý výrazne geotermálnu energiu na vykurovanie časti Košíc.
      ovplyvní podobu mesta na ďalšie desaťročia.
                               Vďaka schváleným zmenám a doplnkom ÚP Košíc pribudnú
      „Zmena územného plánu je základnou a nevyhnutnou podmien- v Šaci, Pereši a Lorinčíku nové lokality, kam sa bude môcť dostať
      kou na to, aby sa v regióne vybudovala jedna z kľúčových investícií MHD. V Šebastovciach sa upraví trasa plánovaného obchvatu,
      pre nás všetkých, ktorá bude ovplyvňovať život nasledujúcich ge- medzi sídliskom Nad jazerom a Krásnou bude možné začať s vý-
      nerácií. Spoločnosť, ktorá tu ide realizovať veľký projekt automo- stavbou mládežníckej futbalovej akadémie FC Košice.
      bilky 21. storočia, dá nášmu regiónu impulz do ďalšieho rozvoja.
      Aby Volvo do Valalík skutočne prišlo, musíme najneskôr začiatkom Za novú podobu územného plánu hlasovalo všetkých 38 prítom-
      budúceho roka splniť niekoľko bodov a míľnikov. Schválenie ných poslancov.
      zmien územného plánu je jednou z nich,“ skonštatoval K. Hirman,                MK
      ktorý sa narodil a vyše 50 rokov žije v Košiciach.        Automobilka vytvorí 3 300 pracovných miest

        Skupina Volvo vybuduje v strategickom priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach po švédskom Göteborgu a belgickom Gente
        tretí európsky závod. V rozmedzí rokov 2023 až 2027 automobilka na východnom Slovensku preinvestuje viac ako 1,18 miliardy
        eur. Ročne plánuje v novom závode vyrobiť 250 000 elektromobilov. Vo výrobnom závode vznikne 3 300 pracovných miest,
        ďalších 10 000 v nadväzných dodávateľských firmách.

        Prvé zemné práce sa v priemyselnom parku začali vlani, štart výstavby košického závodu je plánovaný na rok 2023, inštalácia
        zariadení a výrobných liniek v priebehu roka 2024. Prvé automobily by z výrobnej linky mohli vyjsť už v roku 2026.
                                                    MJ
                                          Január 2023 | V SKRATKE | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12