Page 10 - vskratke_01_23
P. 10

ENERGETIKA


      Minister Hirman podporil
      vykurovanie Košíc
      geotermálnym teplom

      Minister hospodárstva Karel Hirman podporil 60-miliónovú investíciu do geotermánych vrtov pri Ďurkove. Ako
      vyhlásil počas návštevy Košíc pred vedením mesta Košice a starostami obcí, ktoré ležia na trase budúceho horú-
      covodu, urobí všetko, čo je v jeho silách, aby jeho vybudovanie získalo štatút významnej investície.


              Minister hospodárstva Karel Hirman (na snímke vpravo) počas prezentácie projektu v budove Magistrátu mesta Košice. Foto: Miroslav Vacula
      O využití tepla z geotermálnych vrtov pri riečke Olšava v Košickej kotline, ktoré patria k najväčším zdrojom
      geotermálnej energie v strednej Európe, sa uvažuje už vyše 20 rokov.
      Len si to nepokazme                stva a SPP Infrastructure Memorandum o spolupráci pri vý-
                               stavbe a prevádzke technických a technologických zariadení,
                               umožňujúcich ťažbu a následné využitie geotermálnej vody
      „Je to projekt mojej mladosti, na ktorom som sa ako Košičan na výrobu tepla.
      takisto aktívne podieľal,“ konštatoval K. Hirman. „V posledných
      mesiacoch nastali pri jeho realizácii veľké pokroky. Vidím sve- Ako odznelo počas prezentácie v priestoroch košického ma-
      tielko na konci tunela, že sa nám to môže podariť a prispejeme gistrátu, vďaka spoločnému úsiliu súčasného vedenia mesta,
      tým k zníženiu emisií CO2 a ekologickejšej výrobe tepla a teplej ministerstva hospodárstva a ďalších zainteresovaných sa po-
      úžitkovej vody. V maximálnej možnej miere sa vynasnažím darilo zobudiť dlhé roky spiaci projekt a teraz sa už vlak naplno
      pomôcť nielen k udeleniu štatútu významnej investície, čo rozbehol do svojej cieľovej stanice.
      výrazne pomôže pri skrátení času výstavby tohto unikátneho
      diela, ale aj k získaniu nenávratných finančných zdrojov z euro- Rozbehnuté procesy
      fondov na udržanie čo najnižšej ceny tepla v meste. V Bruseli
      môžeme počítať s jeho podporou. Ak si to niekto dokáže po-
      kaziť, tak len my sami, ale verím, že k tomu nedôjde,“ uviedol Už vlani boli vydané právoplatné stavebné povolenia na stre-
      minister hospodárstva.              disko Svinica-Ďurkov, čerpaciu stanicu Olšovany a teplovod
                               do Teplárne Košice (TEKO). So skúšobnou a následne plno-
      Dlhé roky spiaci projekt             hodnotnou prevádzkou horúcovodu sa má začať už v roku
                               2026, keď by prvé megawatthodiny tepla mali prúdiť do Košíc.

      V roku 2021 podpísalo mesto Košice, ministerstvo hospodár-                  DT        Projekt počíta s 56 miliónmi z eurofondov


        Štátny MH Teplárenský holding odhaduje celkové investície na vyše 62,5 milióna eur. Projekt počíta s významnou
        podporou z nenávratných finančných prostriedkov eurofondov vo výške 56 miliónov eur. Zvyšok budú tvoriť vlastné
        finančné zdroje MH Teplárenského holdingu.
                                                    DT
      10 | V SKRATKE | Január 2023
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15