Page 6 - vskratke_01_23
P. 6

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      Výšky poplatkov v roku 2023      Poslanci rokovali o návrhoch zmien viacerých všeobecne záväzných nariadení (VZN), ktoré určujú výšku poplat-
      kov za služby, na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 15. decembra 2022.
      Sociálne služby                  Žiakom prvého stupňa základnej školy do veku 11 rokov sa
                               poplatok za obed zvýši z 1,15 eura na 1,90 eura a ich starším
      Mesto navrhovalo zvýšenie úhrad za ubytovanie i stravovanie spolužiakom z 1,23 eura na 2,10 eura. Vzrástli aj príspevky pre
      v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach sociálnych služieb, žiakov základných umeleckých, jazykových škôl či Centier voľ-
      ktorých výška mala vzrásť o 10 percent. Priplatiť si mali i v útul- ného času, ktorých zriaďovateľom je mesto.
      koch a za núdzové bývanie.
                               Daň za ubytovanie
      Poslanci toto VZN odmietli, keď za návrh hlasovalo 21 z 37
      prítomných členov zastupiteľstva. Na schválenie bola tak ako Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie miestnej dane za
      aj pri ďalších VZN potrebná trojpätinová väčšina. ubytovanie z 1,50 eura na 2,50 eura. Schválená sadzba by podľa
                               predpokladov mala do mestského rozpočtu priniesť v roku
      Predškolské zariadenia              2023 dodatočných takmer 400-tisíc eur.

      Od 1. januára 2023 sa zvýšia poplatky pre žiakov košických zák- Pohrebné služby
      ladných a materských škôl (MŠ). Rodičia zaplatia príspevok za
      pobyt ich dieťaťa v škôlke 40 eur namiesto súčasných 20 eur. Poslanci schválili aj zmenu prevádzkového poriadku Verejného
      U predškolákov v každej MŠ v meste bude aj naďalej platiť, že cintorína a Krematória. V rámci neho sa napr. zmenil popla-
      ich príspevok vo výške 46 eur mesačne financuje štát. tok za výkop hrobu na Verejnom cintoríne zo 110 na 120 eur.
                               V Krematóriu sa cena za spopolnenie dospelej osoby zvýši
      Školské kluby                   z 90 na 135 eur.

      Od nového roka sa zvýšia poplatky aj za školské kluby detí  Nájomné za hrobové miesta na Verejnom cintoríne a Krema-
      z 11 eur na 15 eur. Rodičia škôlkarov zaplatia za celodennú tóriu zostane nezmenené.
      stravu pozostávajúcu z desiaty, obeda a olovrantu 2,30 eur                  MJ
      namiesto terajších 1,45 eura denne.

        V rozpočte chýba 34 miliónov eur

        Pred schvaľovaním balíka VZN o poplatkoch na mimoriadnom zasadnutí MZ primátor Jaroslav Polaček počas prezentácie pred poslan-
        cami zdôraznil, že mesto nezvyšuje dane z nehnuteľností, ale muselo navrhnúť úpravy, aby sa vôbec dal zostaviť rozpočet na rok 2023.

        Konštatoval, že najmä vďaka Matovičovmu rodinnému balíčku a ďalším neočakávaným výdavkom súvisiacich s novými legislatívnymi
        zmenami, ktoré schválil parlament, bude v rozpočte mesta na rok 2023 chýbať 34 miliónov eur v porovnaní s rokom 2022.
        Ako doplnil, o tom, ako sa nahradí vzniknutý niekoľkomiliónový výpadok v rozpočte mesta budú musieť rozhodnúť poslanci. „Keďže
        niektoré návrhy na zmenu miestnych poplatkov neodsúhlasili, musia povedať, na úkor ktorých služieb, aktivít a investícií v meste to pôjde,
        čo budeme škrtať a ako veľmi sa bude mesto ďalej zadlžovať. Mesto vstupuje do rozpočtového provizória, už teraz bolo ťažké nastaviť
        rozpočet. Premenných bolo niekoľko a komunálny odpad bol jednou z tých výrazných."

        Poslanci by sa mali zaoberať poplatkom za odpad aj na V. (mimoriadnom) zasadnutí MZ 30. 12. 2022, ktoré bolo po uzávierke aktuálneho
        vydania KOŠICE V SKRATKE.
                                                    MK                             Najväčšiu diskusiu vyvolali návrhy na zvýšenie miestnych poplatkov. Foto: Miroslav Vacula


      6 | V SKRATKE | Január 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11