Page 4 - vskratke_01_23
P. 4

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
      Samosprávam hrozí
      finančný kolaps, Košice      nie sú výnimkou      Slovenské mestá a obce prídu kvôli vládnym opatreniam ako sú rodinné balíčky, daňový bonus, povinné zvyšova-
      nie miezd zamestnancov samospráv a školstva, ale i rapídnemu rastu cien energií o stovky miliónov eur. Zvýšené
      výdavky bez finančného krytia znemožňujú samosprávam pripraviť vyrovnané rozpočty na rok 2023 ako im určuje
      zákon. Mestu Košice chýba 34 miliónov!


                   Nárast výdavkov mesta o 34 miliónov eur bez finančného krytia znemožňuje mestu pripraviť vyrovnaný rozpočet na rok 2023.
                                  Od nového roku funguje v rozpočtovom provizóriu. Foto: Miroslav Vacula
      Mestá a obce reagujú na legislatívny chaos a nesystémové kroky vlády výraznými škrtmi v rozpočtoch, úspor-
      nými opatreniami, zvyšovaním miestnych daní a poplatkov i úvermi, ktoré by pokryli časť zvýšených výdavkov.

      Košická radnica dane zvyšovať nebude. Mesto však navrhlo zmeny viacerých všeobecne záväzných nariadení
      (VZN), ktoré určujú výšku miestnych poplatkov.      Problematický poplatok              Neprešiel ani kompromis

      za odpad                     Pred hlasovaním navrhol poslanec Dominik Karaffa (NOVA)

                               kompromisné riešenie. Podľa neho by sa ročný paušálny po-
      Obyvatelia mesta Košice majú zaplatiť aj v tomto roku rovnakú platok pre obyvateľov sídlisk zvýšil o zhruba tretinu na 49,27
      sumu za komunálny odpad ako počas predchádzajúcich rokov. eura ročne, čo by predstavovalo nárast o 1,03 eura mesačne.
      Na štvrtom minuloročnom zasadnutí mestského zastupiteľ- Pri množstevnom zbere odpadu by sa poplatok upravil o 21,5
      stva (22. decembra) o tom rozhodli poslanci, ktorí ani na druhý percenta zo 160,16 na 194,48 eura. Tieto sadzby by podľa ná-
      pokus neschválili úpravu týchto sadzieb.     vrhu platili v roku 2023, pričom v roku 2024 by sa zvýšili na
                               pôvodne navrhované sumy.
      O tomto bode rokovalo mestské zastupiteľstvo aj na mimo-
      vrhnuté zvýšenie poplatku, ktorý by sa vzťahoval na ľudí na Sedemmiliónová diera
      riadnom zasadnutí 15. decembra. Vtedy bolo neúspešne na-
      množstvový zber, ktorý sa uplatňuje najmä v rodinných do- v rozpočte
      sídliskách, zo súčasných 36,86 eura na 59,86 eura. Za nevážený
      moch, pri týždennom zvoze komunálneho odpadu zo 110-lit-
      rových nádob mesto navrhovalo úpravu z terajších 160,16 eura V zmysle zákona o odpadoch príjem z poplatku musí pokrý-
      na 228,80 eura.                  vať skutočné náklady, ktoré mesto má na túto činnosť. Kým
                               pri pôvodnom návrhu by mesto doplácalo na odpad sumou
                               zhruba milión eur, pri kompromisnom zvýšení sadzieb by roz-
                               diel narástol na 4 milióny eur. Ak sa poplatok nezvýši, tohto
                               roku by už mesto muselo dotovať túto službu sumou zhruba
                               7 miliónov, na čo v rozpočte nie sú zdroje.


      4 | V SKRATKE | Január 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9