Page 8 - vskratke_01_23
P. 8

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO


      Štartuje celoplošný zber
      kuchynského BIO odpadu


      Slovenským mestám a obciam ukladá zákon od 1. 1. 2021 povinnosť triediť biologicky rozložiteľný odpad z domác-
      ností. Na mesto Košice sa v rámci platnej legislatívy vzťahuje dvojročná výnimka kvôli zhodnocovaniu odpadu
      v Zariadení na energetické využitie odpadov.                         Do hnedých zberných nádob patrí len biologicky rozložiteľný odpad z domácností bez obalov. Foto: TASR
      Povinnosť zaviesť zber kuchynského odpadu z domácností obyvateľov bude pre mesto v plnom rozsahu platná
      od januára 2023.

      Ako bude zber fungovať              logicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný zdroj pre
                               výrobu alternatívnej energie a organického hnojiva (digestát).

      Každej domácnosti žijúcej v rodinnom dome bude v priebe- Projekt odskúšali
      hu mesiaca január 2023 až k dverám nehnuteľností bezplat-
      ne doručená vlastná zberná nádoba, 30-litrové hnedé vedro  na Novej Terase
      označené nápisom Kuchynský BIO odpad. Spolu s nádobou
      domácnosť dostane 25 vriec, ktoré majú byť vložené do ná-
      doby a chrániť ju tak pred znečistením. Obyvatelia budú BIO Pri nastavovaní plošného systému zberu kuchynského BIO
      odpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia ďal- odpadu vychádza mesto Košice zo skúseností v pilotnej loka-
      ších vrecúšok či obalov. Zberová spoločnosť zabezpečí odvoz lite Nová Terasa. Projekt bol spustený 1. júla 2021. Do zberu sa
      vyzbieraného BIO odpadu jedenkrát týždenne.    zapojilo takmer 650 domácností v rodinných domoch i bytov-
                               kách. Zber je raz týždenne, hmotnosť odpadu z jedného zberu
      Do každého stanovišťa kontajnerov pri bytových domoch predstavuje v priemere 700 kg.
      v meste Košice pribudne nová zberná nádoba hnedej farby
      s objemom 240 litrov označená nápisom Kuchynský BIO od- Do všetkých domácností bol pred spustením pilotného projek-
      pad. Nádoby bude zberová spoločnosť pristavovať postupne tu doručený 10-litrový košík na zber odpadu priamo v kuchyni
      v priebehu mesiaca január 2023.          a štartovacia zásoba kompostovateľných vrecúšok do tohto
                               košíka. Skúsenosti ukázali, že nie všetky domácnosti majú
      Do hnedých nádob budú obyvatelia voľne vhadzovať odpad priestorové možnosti na umiestnenie doručeného 10-litrové-
      z kuchyne. Používanie akýchkoľvek vrecúšok (ani komposto- ho košíka na zber priamo v kuchyni. Kompostovateľné vrecúš-
      vateľných) nebude povolené. Spoločnosť KOSIT zabezpečí ka sa pri použití trhajú a ich obstarávanie po spotrebovaní
      vyprázdnenie spoločných hnedých nádob dvakrát týždenne. štartovacieho balíka predstavuje pre domácnosť nechcený
      Materiál zo zberu kuchynského odpadu z domácností oby- náklad. Na základe týchto zistení nebude v systéme zberu
      vateľov Košíc bude energeticky a materiálovo zhodnotený zahrnutá distribúcia zberných nádob do kuchýň a používanie
      v bioplynovej stanici spoločnosti Eko-Salmo Plus, s. r. o. (pri akýchkoľvek vrecúšok (ani kompostovateľných) či obalov
      obci Kokšov-Bakša). Stanica je vybudovaná pre účely zberu nebude povolené.
      a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou
      výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Bio-      8 | V SKRATKE | Január 2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13