Page 9 - vskratke_01_23
P. 9

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
      Kľúčová je komunikácia              Všetky otázky Košičanov, ktorí nie sú aktívnymi užívateľmi

                               sociálnych sietí, je možné zasielať na adresu triedim.BIO@
      Pre komunikáciu s obyvateľmi bude vytvorená stránka na kosit.sk alebo konzultovať telefonicky na bezplatnej linke 0800
      webovom sídle mesta a tiež na webe kosit.sk, kde bude pre- 156 748.
      hľadne popísaný systém fungovania zberu, rozpis distribúcie
      zberných nádob v priebehu mesiaca január 2023, pravidlá Termíny zberu kuchynského BIO odpadu budú pre obyvateľov
      zberu a cesta vyzbieraného odpadu na ďalšie zhodnotenie rodinných domov zapracované do pripravovaných zvozo-
      v bioplynovej stanici.              vých kalendárov odpadov pre rok 2023. Tieto kalendáre sú
                               každoročne bezplatne doručované do schránok rodinných
      Na sociálnej sieti Facebook existuje od spustenia pilotného domov a dostupné v elektronickej verzii i na webovom sídle
      projektu skupina Triedim BIO v kuchyni. Táto skupina bude po spoločnosti KOSIT.
      celoplošnom zavedení zberu využívaná na zdieľanie informácií              Zdroj: KOSIT
      k téme zberu kuchynského BIO odpadu.


        Najčastejšie chyby pri triedení kuchynského BIO odpadu


        Z celoslovenských skúsenosti od zavedenia zberu kuchynského odpadu i zo skúseností
        z pilotného projektu na Novej Terase vyplýva, že najčastejšími chybami sú:
        - Odmietanie triedenia. Dôvodom môže byť nevedomosť, neochota alebo nesúhlas akceptovať diskomfort.
        - Bioodpad z kuchyne vkladáme do plastových vreciek alebo vyhadzujeme rovno s obalmi.
        - Bioodpad nevytriedime dôkladne, a tak ho do špecializovaných nádob vkladáme znehodnotený
         o plasty, sklo či kovy.
        Kľúčové komunikačné posolstvá pri plošnom zavedení zberu sú:
        1. ŽIADNE VRECKÁ! Odpad do zberných nádob vhadzovať „voľne“.
        2. LEN BIO. Neznehodnocovať vyzbieraný biomateriál zložkami iných komodít triedeného zberu alebo zmesovým
         komunálnym odpadom.
        3. JASNÁ DEFINÍCIA odpadov, ktoré do hnedých nádob vhadzovať.

                                          Január 2023 | V SKRATKE | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14