Page 10 - vskratke_06_22_web
P. 10

SAMOSPRÁVA





























      Poslancov čaká ďalší maratón





      Zvýšenie príspevku na stravu a jeho dostupnosti pre väčší počet dôchodcov, žiadosť o nenávratný finančný prí-
      spevok na výstavbu údržbárskej haly električiek, rozdelenie dotácií pre občianske združenia, ktoré sa zaoberajú
      ochranou zvierat.


                                      Električkové depo DPMK postavili takmer pred 60 rokmi.
      Aj týmito bodmi sa budú zaoberať poslanci na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Ro-
      kovanie je naplánované na 16. júna a obsahuje takmer 70 bodov programu.

      Dobrá správa pre dôchodcov            Nová hala na údržbu električiek


      Kým od 1. januára tohto roku mesto prispieva na jeden obed dô- Poslanci sa budú zaoberať aj žiadosťou o nenávratný príspevok
      chodcom, ktorých mesačný príjem nepresahuje 475 eur, sumou na výstavbu novej haly na údržbu električiek v areáli Dopravného
      1,20 eur, od 1. júla by mal príspevok narásť na 2 eurá. Zvyšuje sa podniku mesta Košice (DPMK). Súčasťou objektu s desiatimi ko-
      aj horná hranica príjmu seniorov, ktorý je podmienkou priznania ľajami majú byť zdvíhacie zariadenia pre všetky typy električiek,
      príplatku, do 500 eur mesačne.          ktoré DPMK prevádzkuje, lakovacia dielňa, podúrovňový sústruh
                               a ďalšie technologické zariadenia, ktoré umožnia skvalitniť údržbu
      „Zvýšenie výšky príspevku na jeden obed pomôže dôchodcom električiek, znížiť ich poruchovosť a zároveň vytvoriť bezpečné
      vykryť vysoký nárast spotrebiteľských cien domácností, ale aj níz- pracovné prostredie pre zamestnancov.
      ku valorizáciu pre poberateľov dôchodkov do 500 eur za mesiac.
      Zvýšenie hranice maximálneho príjmu nám umožní poskytnúť Predpokladané výdavky predstavujú takmer 20 miliónov eur,
      finančný príspevok väčšiemu počtu dôchodcov v meste Košice,“ mesto sa má podieľať na spolufinancovaní piatimi percentami
      vysvetľuje predložený návrh vedúca oddelenia sociálnych vecí vo výške bezmála 1 milión eur.
      Magistrátu mesta Košice Eva Dudová.

      Obed si senior zabezpečuje prostredníctvom mestskej časti,
      v ktorej má trvalý pobyt. Mestská časť mu poskytne lístky na obed
      v sume zníženej o príspevok mesta. Napríklad, ak príslušná MČ vy-
      brala dodávateľa, ktorý poskytuje jeden obed za 5 eur, od 1. 7. 2022
      seniorovi s príjmom nižším ako 500 eur poskytne lístok za 3 eurá.

      Z analýzy roku 2021 vyplýva, že navrhovaná úprava by sa mala
      týkať takmer 700 košických dôchodcov, čo si vyžaduje zvýše-
      nie rozpočtu v tejto oblasti sociálnych služieb na druhý polrok
      o 80 000 eur. Mesto chce na finančné krytie zvýšených výdav-
      kov použiť 40 000 eur určených na podporu Medzinárodného
      filmového festivalu Art Film Fest, ktorý bol tohto roku zrušený.


      10 | V SKRATKE |Jún 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15