Page 6 - vskratke_06_22_web
P. 6

TÉMA      Inšpiráciu

      hľadali v Grenobli
      Košice sa budú uchádzať o prestížny titul Európske hlavné zelené mesto na rok 2024. Sekretariát súťaže akcep-
      toval prihlášku a potvrdil minulý mesiac kandidatúru mesta. Finalisti budú známi v júli, záverečná prezentácia
      finalistov pred porotou a oznámenie víťaza je plánované na október 2022.


                      Titul Európske hlavné mesto zelene na rok 2022 získalo francúzske mesto Grenoble. Zdroj: greengrenoble2022.eu

      Košice sa prvýkrát prihlásili do súťaže spolu s ďalšími 15 mesta- lade pozvania Veľvyslanectva SR vo Francúzsku v decembri
      mi v roku 2020. Titul na rok 2023 napokon získalo hlavné minulého roku.
      mesto Estónska Tallinn.
                               Prioritou mesta je rozvoj cyklistickej a hromadnej dopravy.
      Šanca na úspech                  „Cyklistická mobilita sa za posledných 10 rokov zvýšila o 50
                               percent. Až 95 percent cyklistických komunikácií je riešených
                               zmenou organizácie dopravy a transformáciou uličného
      Zdá sa, že šanca na úspech je tohto roku podstatne väčšia.  priestoru. Základom verejnej hromadnej dopravy je električ-
                               ková doprava, rozšírením ktorej sa im podarilo znížiť automo-
      „Vďaka príprave prvej prihlášky do súťaže Európske hlavné bilovú dopravu na vybraných úsekoch za 15 rokov v rozpätí
      zelené mesto 2023, odporúčaniam hodnotiacej komisie a pro- od 25 – 55 percent na troch linkách,“ konštatuje A. Šebešová.
      fesijným online seminárom, ktoré usporiadal sekretariát súťaže  Ako uviedla, aj keď je ekonomická situácia Grenoblu v porov-
      v januári tohto roku, sme sa vysporiadali s nedostatkami, ktoré naní s Košicami neporovnateľne lepšia, môže byť príkladom
      nám boli vlani boli vytknuté,“ vysvetľuje riaditeľ Magistrátu mnohých dobrých riešení podporujúcich zelenú transfor-
      mesta Košice Marcel Čop.             máciu:
                               „Veľmi veľký dôraz kladú na zvýšenie informovanosti a pove-
      Významným prínosom boli podľa M. Čopa strategické do- domia obyvateľov o environmentálnych problémoch a prak-
      kumenty s ukotvenými „zelenými cieľmi“, ktorými mesto tických riešeniach, ktorí sa na procese bezprostredne zúčast-
      v roku 2020 buď vôbec nedisponovalo, alebo obsahovali len ňujú. Aj v tom môžu byť pre nás inšpiráciou.“
      čiastočné informácie. Patrí k nim predovšetkým Adaptačný
      plán mesta Košice na zmenu klímy (2022 - 2030), Koncepcia             Mikuláš Jesenský
      odpadového hospodárstva mesta Košice a najmä Program
      hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na roky
      2022 - 2027 spolu s akčným plánom a jasným rozpočtom na
      zelené témy pre tento rok.

      Nositeľom titulu Európske hlavné zelené mesto 2022 je fran- Titul Európske hlavné mesto zelene udeľuje Európska ko-
                                misia od roku 2008. Cieľom projektu je oceniť každý rok
      cúzsky Grenoble.                  jedno z miest únie na základe reálnych výsledkov v oblasti
                                skvalitňovania životného prostredia, ale aj záväzkov, ktoré
      „Mesto predstavuje najväčšiu nízkoemisnú zónu vo Francúz- garantujú trvalú udržateľnosť projektov zameraných na
      ku. V roku 2020 bola rozšírená o 27 susedných obcí v rámci  ekológiu.
      metropolitného regiónu. Veľkú pozornosť venuje najmä mo-                  (MJ)
      bilite,“ delí sa o svoju skúsenosť z návštevy „hlavného mesta
      francúzskych Álp“ Adriana Šebešová z oddelenia strategického
      rozvoja Magistrátu mesta Košice. Cestu absolvovala na zák-


      6 | V SKRATKE |Jún 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11