Page 7 - vskratke_06_22_web
P. 7

TÉMA
      Opýtali sme sa poslancov      Košice podali prihlášku do súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto, zároveň sa zapoja do Misie klimaticky
      neutrálnych a inteligentných miest v Európskej únii.

      V čom vidíte význam účasti mesta v oboch

      environmentálnych iniciatívach?


                 Doposiaľ žiadny titul mestu Košice de facto veľmi nepomohol. Boli sme Európske mesto športu, no
                 podmienky sú stále horšie a horšie. Boli sme Európske hlavné mesto kultúry, ale koncertnú sálu pre 1 000
                 ľudí v 240-tisícových Košiciach nenájdete...

                 V prihláške pre Európske hlavné mesto zelene 2024 sa mesto odvoláva na starú hlukovú mapu (2016),
                 ktorá mala byť aktualizovaná v roku 2021, ale nebola. Odvoláva sa na „koncept nových zelených parkov“,
                 ktorý mnohí považujeme za utópiu a ktorý stále nebol zverejnený. Mesto je najväčší asfaltér sýto čiernym
                 asfaltom a dažďová voda na nových cestách neodteká do trávnikov, dažďových záhrad či do trativodov,
                 ale opäť do kanálov, ak sa nemýlim. Aj toto má negatívny vplyv na klímu.

                 Na základných školách sa učia deti o separovaní, no vo väčšine škôl sa neseparuje, prírodovedné krúžky
      Zdenko Lipták    neexistujú... Chceme byť zelené mesto, ale staviame sklenené cykloprístrešky či obrovskú presklenú stenu
      (Košickí aktivisti  na futbalovej aréne, do ktorej budú narážať desiatky vtákov. Územný systém ekologickej stability stále nie je
      a nezávislí), predseda  súčasťou územného plánu, biokoridory Útvar hlavného architekta veľmi nechráni, Košice nezamestnávajú
      Komisie životného  jediného odborníka na prírodné vedy či biológa.
      prostredia, verejného
      poriadku       Mesto nech iniciatívu orientuje do vnútra a nie na zbieranie titulov. Lebo skutočným zeleným mestom sa
      a ochrany zdravia  Košice môžu stať len činmi, nie titulmi...
                 Teší ma, že mesto Košice potvrdilo svoju ambíciu zaradiť sa medzi zelené mestá Európy. Plnenie požiada-
                 viek iniciatívy vytvára podmienky na riešenie našich problémov v oblasti životného prostredia. Umožňuje
                 aj porovnávanie sa s ostatnými mestami a dáva nám možnosť inšpirovať sa riešeniami v tejto pomerne
                 zanedbanej oblasti Košíc. Považujem za dôležité, že od podania prvej prihlášky do súťaže Európske hlavné
                 zelené mesto v roku 2020 magistrát dopracoval strategické dokumenty, ktoré sú jedným zo základných
                 kritérií úspechu v tejto súťaži.

                 Vítam aj účasť mesta Košice v iniciatíve Misia klimaticky neutrálnych a inteligentných miest. Teším sa,
                 že bude spolupracovať s Európskou komisiou na príprave klimatickej zmluvy, ktorej súčasťou bude plán
                 pre klimatickú neutralitu mesta vo vybraných sektoroch, vrátane energetiky, obnovy budov, odpadového
                 hospodárstva a dopravy.
      Ladislav Rovinský
      (nezaradení poslanci),  Bude záležať na aktivite mesta, nakoľko bude schopné využiť poradenstvo zo strany platformy misie,
      člen Komisie životného  v rámci ktorého budeme mať možnosť spolupracovať s 33 poprednými organizáciami z celej Európy,
      prostredia, verejného  a nezanedbateľnú finančnú podporu výskumu a inovácií.
      poriadku a ochrany
      zdravia       Od mesta očakávam maximálnu transparentnosť - až keď si idey obsiahnuté v dokumentoch osvojí čo
                 najširšia verejnosť, môžeme rátať s reálnou občianskou participáciou, ktorá je základným predpokladom
                 úspechu oboch iniciatív.
      Ďalší člen komisie, poslanec Erich Blanár (Košickí aktivisti a nezávislí), na anketovú otázku neodpovedal.
                                                     (MJ)

                                           Jún 2022 | V SKRATKE | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12