Page 3 - vskratke_06_22_web
P. 3

ÚVODNÍK                             Nemyslíme


                              iba na seba

      Je poctou pre každé mesto a jeho obyvateľov, keď k nim zavíta  v memorande, je jasnou správou o našich prioritách v oblasti
      významná osobnosť. Prvá dáma USA, manželka amerického prezi- znižovania emisií na najbližšie desaťročia.
      denta Jill Bidenová, medzi ne nesporne patrí. Jej úprimný záujem
      o Košice a osudy ukrajinských matiek a detí, ktoré utekajú pred  Na magistráte v týchto dňoch vrcholia prípravy na jubilejné,
      vojnou a hľadajú ochranu v našom meste, ma dojal. Z Washingto- 30. zasadanie mestského zastupiteľstva. Aj na ňom budú poslanci
      nu do Košíc musela prekonať vzdialenosť viac ako sedemtisíc kilo- prijímať dôležité rozhodnutia, ktoré sa bezprostredne týkajú nás,
      metrov, aby sa na vlastné oči presvedčila, ako dokážeme nezištne  občanov, blízkej i vzdialenejšej budúcnosti nášho mesta. Patrí
      pomáhať ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú. Milá, príjemná,  k nim zvýšenie príspevku na obedy pre dôchodcov, koncepcia
      skromná, prirodzená. Povolaním učiteľka, ktorá sa napriek svojej  postupného ukončovania bezdomovectva, riešenie nelegálnych
      pozícii nemieni vzdať svojej profesie, nezaprela v sebe úctu a reš- osídlení na území mesta, adaptačný plán mesta na zmenu klímy,
      pekt k tým, ktorí sú ochotní pomáhať. Jej návšteva v Centre pre  zámer prestavby Mestskej krytej plavárne na Národné olympij-
      utečencov, ktorého chod zabezpečuje mesto, i Základnej školy  ské centrum plaveckých športov a ďalších takmer 70 bodov
      na Tomášikovej ulici, kde sme zriadili triedy pre ukrajinské deti, je  programu...
      pre nás veľkým povzbudením i záväzkom. A zároveň signálom, že
      Košice v dobrom spomínajú aj za veľkou mlákou.  Radi vás na jednom z posledných zasadaní najvyššieho orgánu
                               mestskej samosprávy v tomto volebnom období privítame.
      V súvislosti s USA mi nedá nespomenúť ešte jednu dôležitú
      udalosť, ktorá sa týka nášho mesta. Je ňou podpis memoranda
      s U. S. Steel o podpore dekarbonizačných projektov. Memoran-
      dum je zásadným krokom k zlepšeniu životného prostredia v Ko-
      šiciach. Predchádzali mu dlhé rokovania, aby sme napokon našli            Jaroslav Polaček
      spoločnú reč. Partnerstvo U. S. Steel a mesta Košice, deklarované        primátor mesta Košice
                                           Jún 2022 | V SKRATKE | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8