Page 4 - vskratke_06_22_web
P. 4

TÉMA

      Výnimočná

      príležitosť pre Košice      Európska komisia vybrala 100 miest spomedzi 377 uchádzačov, ktorých cieľom je dosiahnuť klimatickú
      neutralitu. Patria medzi ne i Košice a Bratislava. Pre naše mesto je to výnimočná príležitosť aj na skvalitnenie
      života.


                                 K skvalitneniu ovzdušia by mala viesť aj úzka spolupráca U. S. Steel a mesta.

      Program pod názvom Misia klimaticky neutrálnych a inteli- Predpokladaný termín využívania horúcej vody z prameňa pre
      gentných miest má mestám odborne i finančne pomôcť do potreby mesta je rok 2026.
      roku 2030 vybudovať prostredie s nulovou bilanciou sklení-
      kových plynov.                  Košice by sa mali stať ešte lepším a najmä zdravším mestom
                               na život.
      „Správa o zaradení Košíc do programu nás nesmierne pote-                   (MJ)
      šila. Sme však ešte len na začiatku. V podanej prihláške mesto
      popísalo kroky, ktoré realizuje v súvislosti so zmenou klímy,
      a svoje plány a ambície v tejto oblasti. Rozsah konkrétnej pod- Oblasti, na ktoré sa chce mesto zamerať
      pory bude témou rokovaní s predstaviteľmi programu a bude
      stanovený pre každé mesto osobitne. Dohodnutý rozsah bude  Doprava
      predmetom klimatickej zmluvy,“ povedal riaditeľ Magistrátu  - Optimalizácia cestnej siete zameraná na znižovanie emisií,
      mesta Košice Marcel Čop.              pešia a cyklistická doprava, digitalizácia a smart riešenia vo
                                verejnej doprave, zdieľanie automobilov a jázd atď.
      Zmluva (tzv. Climate City Contract) bude obsahovať plán pre  Odpad
      klimatickú neutralitu mesta vo vybraných sektoroch, vrátane  - Predchádzanie vzniku odpadu, používanie recyklovaných,
      energetiky, obnovy budov, odpadového hospodárstva, dopra- recyklovateľných a udržateľných materiálov, nakladanie
      vy a súvisiace investičné plány.          s biologicky rozložiteľným odpadom, energetické zhodno-
                                tenie odpadu atď.
      Na dosiahnutie cieľov vyčlenila eurokomisia 360 miliónov
      eur. Podpora bude zameraná na poradenstvo a odbornú po- Stacionárna energia
                                - Energeticky účinné elektrické spotrebiče, integrácia systé-
      moc „ušitú“ na mieru miest, vďaka ktorej aktéri programu  mov obnoviteľných zdrojov energie, systémy automatizá-
      budú mať možnosť spolupracovať s 33 špičkovými organizá- cie a riadenia budov atď.
      ciami s rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti klimatickej
      neutrality z celej Európy. Mestám tiež umožní financovanie  Výroba energie z obnoviteľných zdrojov
      výskumu a inovácií, vytváranie podmienok na vzdelávanie  - Geotermálna energia, výroba energie z odpadu, solárna
                                tepelná sústava, fotovoltaika, zariadenie na diaľkové vy-
      a výmenu skúseností medzi mestami, zapojenie občanov do  kurovanie biomasou atď.
      rozhodovania.
                                Verejné osvetlenie
      K znižovaniu emisií v Košiciach, ktorých ovzdušie patrí k naj- - Energetická účinnosť, integrovaná obnoviteľná energia,
      viac znečisteným na Slovensku, má prispieť, okrem iného, úzka  informačné a komunikačné technológie atď.
      spolupráca mesta a U. S. Steel na dekarbonizačných projek- Ďalšie oblasti
      toch. Podpisom memoranda ju potvrdili minulý mesiac. Veľké  - Zmierňovanie vplyvov tepelných ostrovov v meste, prírod-
      očakávania sú aj od napojenia košickej teplárne na termálny  né zachytávanie uhlíka, obnova miest atď.
      prameň v Ďurkove (Košice – okolie), ktorý by vykuroval časť              Zdroj: MMK
      mesta, a tým znížil spotrebu uhlia a plynu. Projekt podporuje
      ministerstvo hospodárstva i prezidentka SR Zuzana Čaputová.


      4 | V SKRATKE |Jún 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9