Page 9 - vskratke_06_22_web
P. 9

POMOC UKRAJINE
      „Vzácnemu hosťovi sme ukázali, aké podmienky sme vytvorili „Stretnutie s Jill Bidenovou hodnotím veľmi pozitívne, hovo-
      pre ukrajinské deti, ako vedia spolupracovať s našimi školákmi. rili sme spolu o úspešnej integrácii ukrajinských detí do vý-
      Pani Bidenová je tiež učiteľka, ako pedagogička nezaprela chovno-vzdelávacieho procesu aj kolektívu, pretože zo strany
      úprimný vzťah k deťom. Tešíme sa, že môžeme takto spolu žiakov aj ich rodičov máme dobrú spätnú väzbu. Poďakovala
      s ukrajinskými a slovenskými matkami osláviť dnešný Deň ma- som sa jej za to, že nás prišla podporiť a povzbudiť,“ uviedla
      tiek,“ povedala riaditeľka ZŠ Renáta Obšatníková. viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová (KDH).

      Riaditeľka chváli ukrajinské deti: „Hoci školská dochádzke pre              (MK, MJ)
      ne nie je povinná, chodia k nám do školy veľmi rady a pravi-
      delne. Mladšie ročníky navštevujú aj školské kluby. Sú veľmi
      šťastné, že sme ich prijali. Pri zosúladení učebných osnov ko-
      munikujeme aj so Základnou školou s vyučovacím jazykom
      ukrajinským v Prešove.“
      Nevšedný zážitok      Jill Bidenovú zaujímalo, ako ukrajinské matky zvládajú situ-
      áciu, v ktorej sa ocitli, ako komunikujú so svojimi partnermi
      a príbuznými, ktorí ostali bojovať na Ukrajine či ako so svojimi
      deťmi hovoria o vojne.

      „Nie každý deň zavíta do našej školy manželka amerického
      prezidenta. Na takúto návštevu sa nezabúda. Myslím si, že prvá
      dáma bola veľmi prirodzená, ľudská, ukrajinské mamičky a deti
      netušili, kto nás navštívi. Po stretnutí boli príjemne prekvape-
      né, aká bola milá a bezprostredná,“ zhodnotila riaditeľka ZŠ
      Renáta Obšatníková.                 Jill Bidenová, v civilnom povolaní učiteľka, počas návštevy Základnej školy
                                   na Tomášikovej ulici v Košiciach nezaprela úprimný vzťah k deťom.
                                                   Foto: TASR
      Medzi darcami aj známa herečka

                               Mesto Košice zriadilo na pomoc našim susedom hneď po za-
                               čiatku agresie Ruska transparentný účet Košičania pre Ukrajinu.
                               Na účet prispievajú košické firmy, podnikatelia, ale aj občania
                               – medzi nimi aj dôchodcovia či známe osobnosti.
                               Jednou z nich je herečka Štátneho divadla v Košiciach Alena
                               Ďuránová: „Často cestujem za prácou do Bratislavy. Keď som
                               v prvých dňoch po invázii videla na železničnej stanici ako
                               matky s malými deťmi spia na zemi, ako jedia nejakú poliev-
                               ku s lyžičkami z umelej hmoty, aké sú unavené a vystrašené,
                               nedalo mi to. Považujem pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred
                               vojnou, za prirodzenú. To, čo sa deje na Ukrajine, musí pohnúť
                               každým človekom.“

                               Financie z transparentného účtu mesta sú určené výlučne na
                               zabezpečenie materiálnej, humanitárnej a finančnej pomoci
                               partnerskému mestu Užhorod podľa jeho potrieb a na pomoc
                               pre utečencov z Ukrajiny na území mesta Košice.
                Alena Ďuránová, Foto: Archív Aleny Ďuránovej
                                                     (MJ)

        Transparentný účet KOŠIČANIA PRE UKRAJINU
        Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 6742 4414
        Podrobné údaje o účte nájdete na www.kosice.sk/mesto/kosice-pomahaju-ukrajine
                                           Jún 2022 | V SKRATKE | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14