Page 12 - vskratke_07_08_22
P. 12

KAUZA


      Parkovanie
      sa vracia do rúk mesta


      Krajský súd (KS) Košice potvrdil v stredu 22. júna 2022 neplatnosť nájomnej zmluvy o parkovaní medzi mestom
      Košice a spoločnosťou EEI z roku 2012.
      Potvrdil pritom tzv. medzitýmny rozsudok Okresného súdu (OS) Košice I z októbra 2019. Odvolací súd rozhodoval
      na základe námietok spoločnosti EEI.
      V rozpore so zákonom               strany sa v spore obrátili na súd. Aktuálne rozhodnutie KS prišlo po
                               marcovom verdikte Ústavného súdu SR, ktorý bol tiež v prospech
      „Odvolací súd dospel k záveru, že táto nájomná zmluva je neplatná mesta. Spor trval takmer štyri roky.
      a preto súd prvej inštancie rozhodol správne medzitýmnym roz-
      sudkom, že nájomný vzťah, ktorý mal vzniknúť z nájomnej zmluvy Rozhodnutie potvrdilo zásadné stanovisko aktivistov, ktorí od
      z roku 2012 a následne z dodatku číslo dva k tejto nájomnej zmlu- podpisu nájomnej zmluvy trvali na jej neplatnosti z dôvodu jej
      ve z roku 2016, nebol platne uzatvorený,“ uviedla predsedníčka rozporu so zákonom. Vychádzali z analýzy Právnickej fakulty UPJŠ,
      senátu KS.                    podľa ktorej v roku 2012 právne predpisy nepripúšťali uzatvorenie
                               takejto zmluvy.
      K uzatvoreniu zmluvy došlo podľa jej vyjadrenia v rozpore so zá-
      konom. Odvolanie žalovaného označil senát za nedôvodné. Proti  EEI sa nevzdáva
      tomuto rozsudku KS ďalšie odvolanie nie je prípustné.
                               Spoločnosť EEI rešpektuje stredajšie rozhodnutie Krajského súdu
      OS má následne ďalej rozhodnúť vo veci žaloby mesta, ktorá sa v Košiciach, ktorý rozhodol, že nájomná zmluva medzi touto par-
      týka odstránenia parkovacích automatov firmy EEI a zaplatenia kovacou spoločnosťou a mestom Košice z roku 2012 je neplatná.
      finančnej náhrady za bezdôvodné obohatenie, a to pokiaľ sa obe „Vzhľadom na naše presvedčenie o platnosti nájomnej zmluvy však
      strany sami nedohodnú.              spoločnosť EEI s najväčšou pravdepodobnosťou využije mimoriad-
                               ne opravné prostriedky, respektíve uplatní si ochranu svojich práv
                               podaním sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky,“ reagovala
                               spoločnosť pre TASR.

                               EEI tiež zváži aj uplatnenie nárokov, či už z titulu bezdôvodné-
                               ho obohatenia na strane mesta, ako aj z titulu zodpovednosti za
                               škodu spôsobenú neplatnou nájomnou zmluvou. Plánuje vyčísliť
                               všetky právne nároky na kompenzáciu škody, ktoré jej mesto malo
                               spôsobiť protiprávnou činnosťou a prípravou neplatnej nájomnej
                               zmluvy.
                                                  (TASR, MJ)          Štvorročný súdny spor so súkromnou firmou o parkovanie sa skončil
                  v prospech mesta. Foto: Miroslav Vacula
      Spor trval štyri roky

      Zmluvu uzatvorili mesto a EEI k 30. júlu 2012 na desať rokov. Mesto
      podľa nej prenajalo firme parkovacie miesta v centrálnej mestskej
      zóne, ako aj parkovací dom pri Steel aréne. Dodatok z roku 2016
      sa týkal parkovacích plôch v rezidentských lokalitách 1 až 10 so
      spoplatnením, čo v meste vyvolalo veľkú kritiku.

      Mesto Košice napokon prevzalo od 1. januára 2019 parkovací
      systém na základe všeobecne záväzného nariadenia napriek ne-
      súhlasu EEI. Magistrát argumentoval neplatnosťou zmluvy. Obe      12 | V SKRATK | Júl / August 2022
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17