Page 11 - vskratke_07_08_22
P. 11

SAMOSPRÁVA
                Aj napriek rekonštrukcii je jedna z najvyťaženejších dopravných tepien mesta bez väčších problémov prejazdná. Foto: Miroslav Vacula
      Práce na Slaneckej pokračujú


      podľa harmonogramu      Obavy obyvateľov mestskej časti Nad jazerom z kolap- ný ruch bude môcť všimnúť v nasledujúcich týždňoch, keď po
      su dopravy po začiatku modernizácie Slaneckej cesty sa súčasných prácach zväčša pod konštrukčnými vrstvami budúcej
      nenaplnili.                    vozovky začne zhotoviteľ podľa schváleného harmonogramu
                               so samotnou výstavbou a rozšírením komunikácie na Slaneckej
      Aj po takmer štyroch mesiacoch od začiatku prác je jedna z naj- ceste.
      vyťaženejších dopravných tepien mesta bez väčších problémov                 (MK)
      prejazdná. Samozrejme, v špičkách je prejazd sídliskom pomalší,
      ale rovnaká situácia tam bola ešte pred rekonštrukciou.

      Aj vďaka posilneniu hromadnej dopravy a zvýšeniu kapacity elek- Za vyrúbané stromy vysadia dvojnásobok
      tričiek zaznamenal Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) aj
      výrazné zvýšenie počtu cestujúcich, ktorí uprednostňujú tento  Rozšírenie Slaneckej cesty na štvorprúdovku si vyžiadalo výrub
      ekologický druh dopravy namiesto áut ako boli dovtedy zvyknutí.  381 stromov. V rámci náhradnej výsadby ich pribudne v 12
      Aj na vnútrosídliskových komunikáciách, ktoré sa využívajú ako  lokalitách mesta viac ako dvojnásobok - 774 kusov rôznych
      náhradné trasy, je prejazd bez väčších problémov. Ako sa dalo oča- druhov listnáčov a ihličnanov, predovšetkým javorov, líp, bu-
      kávať, mierne sa skomplikovalo parkovanie, keďže na niektorých  kov, hrabov a jaseňov, ale aj jedlí a smrekovcov.
      cestách a uliciach nie je možné počas rekonštrukcie odstaviť auto.
                                Pred začiatkom sadovníckych prác je potrebné vytýčenie
      Práce na rozsiahlej modernizácii a rozšírení Slaneckej cesty za  podzemných inžinierskych sietí v teréne. Vysádzať budú len
      12 miliónov eur pokračujú v súlade s ich navrhnutým harmono- vzrastlé dreviny s koreňovými balmi I. akostnej triedy pred-
                                pestované v škôlkach.
      gramom. Stáva sa, že zhotoviteľ narazí na nezrovnalosti v polohe
      existujúcich inžinierskych sietí, čo si vyžaduje aktualizovať časti  Na sídlisku Nad jazerom okrem stromov zasadia v užších pá-
      pôvodnej projektovej dokumentácie. Mnohé siete boli vybudo- soch medzi cestou a komunikáciou pre peších, resp. cyklistov,
      vané ešte v časoch socializmu a v mapách nie sú zakreslené vôbec  vyše 6 300 kusov drevín nižšieho vzrastu do maximálnej výš-
      alebo nesprávne. Vtedy je nevyhnutné identifikovať vlastníka  ky 120 cm. Na zvyšných plochách o celkovej rozlohe takmer
      alebo samotného správcu. Z tohto dôvodu sa tam musia realizo- 12 500 m2 sa zaseje trávnatý porast.
      vať dodatočné stavebné práce, čo zhotoviteľ rieši operatívnou
      zmenou harmonogramu a presunom svojich kapacít na iné sta- Náhradnú výsadbu v hodnote viac ako 360-tisíc eur zabezpečí
      vebné objekty.                   Záhradníctvo Hedera, s. r. o. S náhradnou výsadbou sa začne
                                v septembri tohto roku, práce sa ukončia 31. mája 2023.
                                                   (MJ)
      Zaznamenali sme aj otázky obyvateľov alebo vodičov na to, či by
      na stavbe nemalo byť viac robotníkov. Verejnosť si väčší staveb-

                                       Júl / August 2022 | V SKRATKE | 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16