Page 10 - vskratke_07_08_22
P. 10

SAMOSPRÁVA
            Modernizáciou plavárne získajú Košice olympijské centrum, ktoré bude spĺňať kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie FINA. Vizualizácia: TEHO
      Národné olympijské centrum


      plaveckých športov dostalo zelenú      Mestská krytá plaváreň (MKP) v Košiciach začne písať „Som veľmi rada, že mesto zobralo plaváreň pod svoj patronát
      svoju novú éru. Zámer mesta prestavať ju na Národné a aj napriek veľkému investičnému dlhu hľadá možnosti, ako
      olympijské centrum plaveckých športov Košice odobrili z nej urobiť krásny športový stánok, na ktorý budú Košičania
      na svojom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva. hrdí. Samozrejme niečo to bude stáť, ale verím, že mesto zo
                               svojej pozície urobí všetko preto, aby externé zdroje pre finan-
      Rekonštrukcia by mala stáť 14,5 milióna eur bez DPH. Zhruba covanie prestavby vybavilo,“ povedala Kovačevičová.
      polovicu z tejto sumy plánuje mesto získať z Fondu na pod-
      poru športu a iných externých zdrojov. Zvyšné financovanie
      chce radnica zabezpečiť bankovým úverom, ktorý si vezme S prestavbou sa má začať v októbri
      mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO) ako správ-
      ca plavárne.                   V súčasnej fáze príprav na modernizáciu plavárne je vyhláse-
                               né verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a čaká sa na
      Sľúbená podpora                  stavebné povolenie. S prestavbou by sa malo začať v októbri
                               tohto roka, pričom sa počíta s rekonštrukciou a zväčšením
                               celého objektu, výmenou strechy, novou technológiou na
      A práve financie sa stali predmetom diskusie. Poslanca Erika úpravu vody, novými nerezovými bazénmi, vynovením a reor-
      Blanára zaujímalo, čo sa stane, ak plánovaná finančná podpora ganizáciou šatní, prestavbou reštauračnej časti a prepojením
      z externých zdrojov nepríde.           so susediacim vonkajším kúpaliskom.

      „Mesto ešte v októbri 2021 podpísalo so Slovenskou plaveckou Projekt zahŕňa aj vybudovanie nového 50 metrov dlhého olym-
      federáciou Memorandum o spolupráci. Obe strany v ňom pijského plaveckého bazéna, ktorý bude mať 10 dráh a bude sa
      deklarovali záujem zabezpečiť výstavbu centra plaveckých dať rozdeliť na dva menšie bazény. Okrem veľkej „päťdesiatky“
      športov, ktoré bude spĺňať kritériá Medzinárodnej plaveckej vznikne aj jeden 25-metrový „rozplavbový“ bazén s 8 dráhami,
      federácie FINA. Existuje tiež zoznam národných športových ako aj ďalší špeciálny bazén pre skokanské súťaže.
      stánkov, ktoré je pripravená podporiť aj vláda, a medzi nimi
      figuruje aj naše olympijské centrum,“ ubezpečil poslancov Modernizáciou plavárne získa metropola východu olympijské
      košický primátor Jaroslav Polaček.        centrum s cieľom organizovať domáce a medzinárodné súťaže
                               vo vodnom póle či v plávaní. Zároveň sa zlepšia možnosti na
      Ako ďalej uviedla mestská poslankyňa a starostka mestskej tréningovú činnosť klubov plaveckých športov a rovnako aj
      časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová stav krytej plavárne možnosti pre rekreačné plávanie.
      je žalostný.                                         (JH)


      10 | V SKRATK | Júl / August 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15