Page 7 - vskratke_07_08_22
P. 7

TÉMA


      L. Grasse: Táto súťaž je dôležitá


      nielen pre Košice

       Členovia tímu architektonickej kancelárie Gogolák + Grasse – architekti Matúš Berák, Štěpán Matějka, Lukáš Grasse a Ivan Gogolák (na snímke zľava). Foto: Archív LG

      Spoločnosť Gogolák + Grasse, ktorej návrh na riešenie Nového mestské centra Košíc zvíťazil v medzinárodnej sú-
      ťaži, funguje od roku 2010. Za necelých 12 rokov existencie získala viac ako 20 ocenení v urbanistických súťažiach,
      z toho desaťkrát prvú cenu. V rokoch 2020, 2021 a 2022 bola zaradená do rebríčka TOP 100 architektonických
      kancelárií Českej republiky, ktorý zostavuje prestížny odborný časopis Architect.
      Na otázky KOŠICE V SKRATKE odpovedal jeden zo spoločníkov kancelárie Lukáš Grasse.


      Čo pre vás toto víťazstvo v súťaži, ktorú vyhlásilo mesto Aký veľký tím na návrhu pracoval?
      Košice, znamená?                 Toto je veľmi dobrá otázka. Často v rámci „pár obrázkov“ totiž za-
      Táto súťaž je dôležitá nielen pre Košice, ale i pre urbanizmus v rámci niká časová náročnosť prípravy takéhoto návrhu, ktorá je pre laikov
      celého Slovenska. Keďže ide pravdepodobne o významovo i roz- nepredstaviteľná. Obe fázy súťaže nám zabrali dohromady približne
      sahom územia najväčšiu urbanistickú súťaž v ére samostatnej Slo- tri roky „človekohodín“, teda celkového času, ktorý sme nad tým
      venskej republiky, je to pre nás obrovská pocta, ale aj satisfakcia za strávili jednotlivo. Je teda potrebné oceniť všetky zúčastnené tímy
      náročnú prácu s neistým koncom.          i ich prácu. Konkrétne išlo o náš jadrový tím kancelárie Gogolák +
                               Grasse a mnohých ďalších špecialistov na rôzne otázky.
      Ako ste oslávili víťazstvo?
      Každý druhý utorok v letných mesiacoch organizujeme prednáško- Čím bola práca na návrhu pre Košice výnimočná?
      vý cyklus pre verejnosť na tému urbanizmu, no a radostnú správu Nie každý deň sa tvorí vízia pre druhé najväčšie mesto na Slovensku
      sme dostali práve v tento deň (14. 6. – pozn. autora). Program sme v blízkosti jedného z najzachovalejších stredovekých jadier mesta...
      obohatili o čašu šampanského, takže sme strávili príjemný večer...
                               Jedným z nosných prvkov budúceho mestského centra je
      Prečo ste sa rozhodli prihlásiť do súťaže? Čo vás naštar- rieka Hornád. Aké miesto má vo vašom návrhu?
      tovalo?                      Náš návrh niesol heslo Brehy a ostrovy Košíc. Rieky a obecne voda
      Jednou z hlavných motivácií bol práve význam tejto súťaže a vzťah hrá dnes v mestskom prostredí významnú úlohu. Máme dojem,
      k Slovensku, pretože náš tým sa narodil v Československu a z veľkej že toto Košice pochopili. Preto vytvárame možnosti, aby sa rieka
      časti na území Slovenska.             mohla vrátiť i do bližšieho centra mesta. V našom návrhu priamo
                               pri Hornáde vznikajú nábrežia rôzneho charakteru, ktoré prepájajú
      Čím ste sa inšpirovali?              všetky časti mesta i so železničnou stanicou. Obnovujeme frag-
      V návrhu pre Košice je sústredená naša dlhoročná skúsenosť s po- menty ostrovov, ktoré tu boli ešte pred reguláciou tejto časti rieky,
      dobnými úlohami. Konkrétne ide o otázky udržateľnosti, urba- a navraciame tak vodu prírode i ľuďom.
      nistickej vízie smerovania mesta, ktorým sa dlhodobo prakticky
      i teoreticky venujeme. Návrh zrkadlí niektoré z princípov, ktoré Už viete, ako využijete finančnú odmenu 30 000 eur, ktorá
      sme použili v rámci užšieho výberu pre súťaž na podobu Berlína je spojená s ocenením?
      a jeho širšieho okolia.              Ešte sme sa tomu nevenovali. Určite ich nerozflákame! Časť odme-
                               ny investujeme do ďalšieho rozvoja našej firmy a do nášho ďalšieho
                               odborného rastu.
                                                Mikuláš Jesenský

                                        Júl / August 2022 | V SKRATKE | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12