Page 2 - vskratke_07_08_22
P. 2

Do mesta vyráža MUL

      - mobilné mestské laboratórium


            MUL - automobil vybavený modernými digitálnymi technológiami,

      bude mapovať verejný priestor a skúmať potreby obyvateľov mesta priamo v teréne.

         Vďaka diskusiám, workshopom, prieskumom či umeniu vo verejnom priestore
                bude zaznamenávať názory a podnety obyvateľov

         a pomôže tak lepšie identifikovať výzvy mesta a potreby z ich perspektívy.

            Už toto leto sa MUL svojimi aktivitami zapojí do témy well-beingu,

           skvalitňovania verejného priestoru a zvyšovania participácie občanov.             Viac informácií nájdete na www.kosice2.sk         Mobile Urban Lab je súčasťou projektu Košice 2.0, Projekt je spolufinancovaný
      z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.
            KOŠICE V SKRATKE – informačný mesačník Mesta Košice; Vydáva: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice; IČO: 00691135;
            Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, EV 5973/21; ISSN 2729-837X; 2. ročník, č. vydania 7-8/2022; Uzávierka aktuálneho vydania:
            21. 6. 2022; Zodpovedný redaktor: Mgr. Mikuláš Jesenský; Redakčná rada: Mgr. Vladimír Fabian, PhD. (predseda), Mgr. Eleonóra Blašková; Michal
            Djordjevič, MBA; Mgr. Viera Horniaková; Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., Ing. Paed. IGIP; Mgr. Mikuláš Jesenský; PhDr. Róbert Schwarcz; Mgr. Marcel
            Vrchota; Foto na titulke: Projekčná kancelária Gogolák + Grasse; Grafika: Jozef Korbel; Kontakt (redakcia, inzercia): e-mail: noviny@kosice.sk,
            telefón: 055/64 19 881; Príspevky prechádzajú redakčnou úpravou bez odbornej jazykovej úpravy. Redakcia si vyhradzuje
            právo bez súhlasu autora krátiť príspevky, ktoré presahujú priestorové limity, alebo ich úplne odmietnuť. Za vecnú správnosť
            zodpovedajú autori. Autorské práva sú vyhradené.
   1   2   3   4   5   6   7