Page 4 - vskratke_07_08_22
P. 4

TÉMA


      Nové mestské
      centrum zmení
      tvár celého mesta


      Projekčná kancelária Gogolák + Grasse z Prahy sa stala víťazom medziná-
      rodnej urbanisticko - architektonickej súťaže s názvom Košice-Hornád -
      Nové mestské centrum. Vyhlásilo ju mesto Košice v závere minulého roka.
      Súťaž sa týka rozvoja územia pri rieke Hornád v lokalite medzi Prešovskou
      cestou, Rampovou ulicou, železničnou traťou a Palackého ulicou s celko-
      vou výmerou 124 hektárov.

      Mesto na tomto území vlastní zhruba štvrtinu pozemkov, rovnako Košický
      samosprávny kraj a štát. Zvyšná časť patrí súkromným majiteľom.
      Nové centrum odľahčí               porota vybrala v marci tohto roka do druhého kola poltucet naj-
                               lepších návrhov.
      Staré Mesto                    Súťaž bola anonymná. Ani samotní porotcovia až do vyhlásenia

                               výsledkov nevedeli, kto sú autori všetkých návrhov, ktoré boli
      Cieľom súťaže bolo získať urbanistické riešenie atraktívneho označené písmenami abecedy. Víťazný návrh, označený v súťaži
      mestského prostredia pre funkcie bývania a vyššej občianskej písmenom F, pod ktorým sa skrývali spomínaní pražskí architekti
      vybavenosti - zdravotníckych a sociálnych služieb, rekreácie, vzde- Gogolák + Grasse, napokon získal hlasy všetkých siedmich členov
      lávania, športu a zelene, vrátane využitia najmodernejších smart odbornej komisie.
      technológií.
                               Podľa jej podpredsedu Olega Hamana, konateľa spoločnosti
      Nové mestské centrum by malo v nasledujúcich desaťročiach Caasua, ktorá je jednou z najväčších architektonicko-projekto-
      obsluhovať nielen spádové územie Košíc. Okrem obyvateľov met- vých kancelárií v Českej republike, nebol žiaden návrh bezchybný.
      ropoly východu a ľudom z okresu Košice-okolie má poslúžiť aj „O víťaznom návrhu rozhodla najmä jeho nadčasovosť. Zaujalo
      celému Košickému kraju. Uvažuje sa, že tam môžu sídliť aj niektoré nás inovatívne riešenie využitia rieky Hornád vo forme nového
      orgány štátnej správy či zdravotnícke zariadenia. Tým by došlo ostrova alebo zelených plôch pre krátkodobú rekreáciu Košičanov.
      k odľahčeniu dopravy v meste.           Dôležité je aj prepojenie sídliska Dargovských hrdinov niekoľkými
                               lávkami a podchodmi so železničnou stanicou a ulicami v historic-
      Predbežne sa počíta, že v novej štvrti by mohlo trvalo žiť 18 000 kom centre mesta.“
      ľudí a denne by tam dochádzalo za prácou, rôznymi službami alebo
      relaxom spolu 50 000 - 80 000 osôb.        Ako konštatoval hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp, deň
                               vyhlásenia výsledkov súťaže je veľkým dňom pre celé mesto a zá-
      Porota vyberala                  roveň aj obrovský záväzok pre ÚHA, ktorý si musí vyhrnúť rukávy
                               a v spolupráci s ďalšími zainteresovanými pripraviť všetky ďalšie
      z dvanástich návrhov               procesy, aby sa čo najskôr mohlo začať so zhmotnením víťazného
                               návrhu.

      Do architektonickej súťaže sa prihlásilo 12 tímov, medzinárodná


      4 | V SKRATK | Júl / August 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9