Page 6 - vskratke_07_08_22
P. 6

TÉMA
                       Predsedom poroty bol špičkový odborník v oblasti urbanizmu architekt Peter Beňuška. Foto: Miroslav Vacula
      P. Beňuška: Oceňujem odvahu mesta
      Návrhy medzinárodnej urbanisticko - architektonickej súťaže Košice-Hornád - Nové mestské centrum vyhodno-
      covala sedemčlenná porota zostavená z renomovaných domácich a zahraničných odborníkov a zástupcov mesta.

      Predsedom poroty bol architekt Peter Beňuška, spoluautor sme položili základ niečoho dôležitého,“ zdôraznil P. Beňuška.
      plánu rozvoja hlavného mesta Alžírska, v minulosti expert pre
      rozvoj miest v rámci programov Svetovej banky a Bertelsman- Ako uviedol, historické jadro Košíc s najväčšou pamiatkovou
      novej nadácie, hlavný architekt Európskej komisie i Bratislavy. rezerváciou na Slovensku sa vyvíjalo niekoľko storočí, sídliská
                               na kopcoch niekoľko desaťročí.
      „V Košiciach sa konala najvýznamnejšia urbanistická súťaž od
      vzniku samostatného Slovenska. Oceňujem, že vedenia mesta „Dnes ich okrem ciest nič nespája. Ak sa na Hornáde vytvorí
      nabralo odvahu a vypísalo aj na európske pomery ojedinelú nové centrum, ako ho načrtol víťazný návrh, bude to akoby
      súťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť architekti z ktorejkoľvek nové srdce Košíc, do ktorého budú mať blízko ľudia z centra
      členskej krajiny Európskej únie,“ povedal špičkový odborník i zo sídlisk. Tieto urbanistické zámery majú ďalekosiahly do-
      v oblasti urbanizmu počas prezentácie výsledkov súťaže.  pad, no vždy je najdôležitejšie začať. Košice aj vzhľadom na
                               plánovanú dodávku geotermálneho tepla z Ďurkova majú je-
      „Aj na základe toho, čo som mal možnosť zažiť ako hlavný dinečnú možnosť, aby tu vznikla uhlíkovo neutrálna štvrť, ktorá
      architekt v Bratislave v súvislosti s revitalizáciou nábrežia Du- bude unikátna v celej Európe a v súlade s enviromentálnymi
      naja, kde vyrastá nové moderné centrum, môžem povedať, cieľmi Európskej komisie.“
      že ide o dlhodobý projekt na 30 a viac rokov. Touto súťažou               (MK, MJ)

      Povedali o víťaznom návrhu


      Čím je súťaž Nové mestské centrum Košíc a víťazný návrh výnimočný, čo znamená pre mesto a jeho obyvateľov?

      Petr Kropp, hlavný architekt   Ladislav Rovinský, predseda komisie Radoslav Mokriš, zástupca riaditeľ-
      mesta Košice           dopravy a výstavby mestského zastu- ky Krajského pamiatkového úradu
      Výnimočná je v tom, že nastavuje ďalšiu piteľstva        Košice
      urbanistickú vrstvu mesta, ktoré sa vyvíja- Teší ma, že v budúcich rokoch mesto Ako pamiatkarovi sa mi splnil dvadsať
      lo stáročia. Medzinárodná súťaž a víťazný dokáže využiť opustené, zdevastované rokov trvajúci sen. Dvadsať rokov sme
      návrh dáva mestu šancu vytvoriť nové cen- územie. V minulosti sa mesto rozširovalo presviedčali samosprávu, aby odľahčila
      trum, v ktorom budú žiť, pracovať i relaxo- do okolia a lokalita uprostred Košíc bola historické jadro, aby investori sa mali kde
      vať Košičania 21. storočia. Som rád, že ve- nevyužitá. Víťazný návrh rieši túto oblasť realizovať a zároveň aby sme chránili naše
      denie a poslanci pochopili, že rozvoj Košíc veľmi citlivo, s rešpektom k vode v koryte pamiatky pred zničením. Som presvedče-
      neznamená len rozširovať plochu mesta, Hornádu a k funkciám, ktoré sú od mo- ný, že nové, moderné, atraktívne mestské
      ale že potrebujeme využiť aj takéto menej derného mesta očakávané. Veľký význam centrum zníži aj počet mladých ľudí, ktorí
      hodnotné územie.         vidím v prepojení železnice na nové cen- z Košíc odchádzajú nielen za prácou, ale
                       trum, v možnosti ekologicky sa dopraviť aj za lepšími životnými podmienkami, že
                       do nového srdca mesta.      Košice dokážu naplniť ich ambície.
                                                     (MJ)


      6 | V SKRATK | Júl / August 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11